IBPP3/443-873/14/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 16 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku

prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 10 września 2014 r. znak IBPP3/443-873/14/UH.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 16 września 2014 r. przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego:

... (Wnioskodawca) działa od 10 lat na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wnioskodawca posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Aktualnie zrzesza 43 członków. Grupa odczuwa potrzebę współdziałania i pomocy oraz wsparcia potrzebującym. W zajmowanym lokalu odbywają się spotkania integracyjne oraz corocznie organizowane są wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla członków stowarzyszenia, osób niepełnoprawnych i ich rodzin.

Dotychczas finansowanie działalności odbywało się ze składek członkowskich oraz wpłat 1% podatku przysługującego organizacjom, które uzyskały status pożytku publicznego (OPP). Mając na uwadze większą integrację osób objętych kuratelą a społeczeństwem Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o zorganizowaniu warsztatów wyjazdowych nieograniczając się wyłącznie dla członków stowarzyszenia i osób niepełnosprawnych. Barierę w realizacji pomysłu stanowił brak środków. W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...”. W dniu 10 lipca 2014 r. została podpisana umowa przyznania pomocy na „...”. Operacja obejmuje jednodniowy wyjazd dla grupy 60 osób, zrekrutowanych w czasie naboru uczestników wyjazdu.

Uczestnikami mogą zostać osoby zamieszkujące obszar objęty Lokalną Grupą Działania „...” tj. gminy: ..., ..., ..., ... i .... W trakcie wyjazdu zaplanowano m.in.:

  • zwiedzanie Muzeum ... w ...,
  • uczestnictwo w prowadzonych w muzeum warsztatach (kukiełki w strojach ludowych) –zwiedzanie filii muzeum w ...,
  • warsztaty w „...” z lepienia pierogów,
  • obiad w „...”,
  • zwiedzanie pilźnieńskiego rynku i jego zabytków.

Wnioskodawca pokrywa również koszty przejazdu. Udział w wyjeździe będzie nieodpłatny, żaden z uczestników nie będzie ponosił kosztów uczestnictwa.

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundacja poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego VAT, Wnioskodawca jest zobligowany do uzyskania takiej interpretacji. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7, lecz korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca działa w sferze pożytku publicznego, a głównym źródłem jego przychodów są składki członkowskie i darowizny. Koszty wynikające z realizacji ww. operacji, w ramach których można kwalifikować do refundacji poniesionego podatku VAT.

Uzupełnienie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że

Zakupy związane z realizacją projektu pn. „...” udokumentowane będą fakturami VAT, w których Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Projekt został zrealizowany 13 sierpnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 września 2014 r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach osi 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi ...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 września 2014 r.):

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...” i tym samym nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca 13 czerwca 2014 r. zrealizował projekt pn. „...”. Projekt obejmował jednodniowy wyjazd 60 osobowej grupy uczestników zamieszkujących obszar objęty Lokalną Grupą Działania. W trakcie wyjazdu zaplanowano m.in. zwiedzanie Muzeum ... w ..., uczestnictwo w prowadzonych w muzeum warsztatach (kukiełki w strojach ludowych) – zwiedzanie filii muzeum w ..., warsztaty w „...” z lepienia pierogów, obiad w „...” oraz zwiedzanie ... rynku i jego zabytków. Udział w wyjeździe będzie nieodpłatny, żaden z uczestników nie będzie ponosił kosztów uczestnictwa. Wnioskodawca pokrywa również koszty przejazdu. Zakupy związane z realizacją projektu pn. „...” udokumentowane będą fakturami VAT, w których Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analiza przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT a zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących projektu pn. „...”.

Tym samym na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy, ponieważ nie jest on podatnikiem VAT czynnym i nie dokuje rozliczenia podatku – jak wskazał nie składa deklaracji VAT-7. Tym samym nie przysługuje mu prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.