IBPP3/443-813/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
IBPP3/443-813/14/EJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. parafia
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. prawo do odliczenia
  5. remonty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 29 lipca 2014 r. znak: IBPP3/443-813/1/EJ.

W przedmiotowym wniosku, doprecyzowanym pismem z 5 sierpnia 2014 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Parafia) występując z wnioskiem o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie pn. „...”, uwzględniła w budżecie tegoż projektu jako koszty kwalifikowane VAT.

Po wykonaniu robót zostanie złożony wniosek o płatność końcową. Interpretacja indywidualna jest niezbędna jako załącznik do wniosku potwierdzający, że Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT. Faktury dokumentujące wykonanie robót zostaną wystawione na Wnioskodawcę. Wnioskodawca realizując powyższy projekt nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W piśmie z 5 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że projekt będzie zrealizowany w terminie do 30 listopada 2014 r. Wnioskodawca będzie figurował na fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, nie powstanie sprzedaż opodatkowana. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT–7 i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z 5 sierpnia 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w piśmie z 5 sierpnia 2014 r.), Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie będzie mógł odzyskać podatku VAT, gdyż powyższe zadanie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a tym samym nie jest związane z przychodem opodatkowanym. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7 (art. 88 ust. 4 ustawy podatkowej od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535).

Wnioskodawca w piśmie z 5 sierpnia 2014 r. doprecyzował stanowisko wskazując, że w związku z realizacją projektu pn. „...” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zakupy towarów i usług na potrzeby projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Projekt będzie zrealizowany w terminie do 30 listopada 2014 r. Wnioskodawca będzie figurował na fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, nie powstanie sprzedaż opodatkowana. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT–7 i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej przepisów Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono na podstawie informacji, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz że towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.