IBPP3/443-802/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-802/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 lipca 2014 r. (data wpływu 8 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 12 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „..”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 9 września 2014 r. znak IBPP3/443-802/14/UH.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 12 września 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia ... (Wnioskodawca) ubiega się o pozyskanie środków pomocowych na podstawie złożonego wniosku pn. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W ramach ww. wniosku Wnioskodawca planuje ponieść koszty związane z remontem pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby świetlicy parafialnej. Remont obejmuje:

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z przystosowaniem ich do osób niepełnosprawnych,
  • wymianę starych lastrykowych i z PCV podłóg na posadzki płytkowe,
  • wymianę grzejników rurowych na grzejniki panelowe,
  • remont instalacji wod.-kan. w WC wraz ze skuciem starych płytek i położeniem nowych,
  • montaż miski ustępowej, pisuaru i umywalki.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT–7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nabywane towary/usługi są dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Wnioskodawca.

Okres realizacji projektu „...” – 21 czerwiec 2013 r. – 30 listopada 2014 r. Efektem projektu będzie wyremontowana i zmodernizowana świetlica parafialna, która ma służyć parafianom i będzie udostępniana dzieciom, młodzieży i dorosłym nieodpłatnie. Zorganizowanie spotkań w świetlicy będzie nieodpłatne, a korzystający z niej nie będą ponosić kosztów. Dokonywane zakupy towarów i usług mają służyć modernizacji świetlicy parafialnej, która będzie udostępniana nieodpłatnie parafianom i nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako „podatnik VAT czynny” w myśl art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Wobec tego realizując działania w ramach wymienionego wcześniej wniosku nie może odliczyć poniesionego podatku od towarów i usług. Realizacja operacji pn. „...” nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Projekt ten będzie realizowany w okresie od 21 czerwca 2013 r. do 30 listopada 2014 r. Wnioskodawca planuje ponieść koszty związane z remontem pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby świetlicy parafialnej. Koszty te obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i przystosowanie ich do osób niepełnosprawnych, wymianę starych podłóg lastrykowych i z PCV na posadzki płytkowe, wymianę grzejników rurowych na grzejniki panelowe, remont instalacji wod.-kan. w WC wraz ze skuciem starych płytek i położeniem nowych oraz montaż miski ustępowej, pisuaru i umywalki. Nabywane towary i usługi dokumentowane są fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Wnioskodawca. Efektem projektu będzie wyremontowana i zmodernizowana świetlica parafialna, która ma służyć parafianom i będzie udostępniana dzieciom, młodzieży i dorosłym nieodpłatnie. Zorganizowanie spotkań w świetlicy będzie nieodpłatne a korzystający z niej nie będą ponosić kosztów. Zakupione towarów i usług związane z modernizacją świetlicy parafialnej, nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”, nie składa deklaracji VAT–7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-802/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.