IBPP3/443-744/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury drogowej (w tym chodniki, miejsca postojowe), kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, monitoringu Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci energetycznej ze stacją trafo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2014 r. (data wpływu 26 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury drogowej (w tym chodniki, miejsca postojowe), kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, monitoringu;
 • możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci energetycznej ze stacją trafo,

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury drogowej (w tym chodniki, miejsca postojowe), kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, monitoringu oraz w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci energetycznej ze stacją trafo. Wniosek został uzupełniony pismem z 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 29 sierpnia 2014 r. znak: IBPP3/443-744/14/MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 3 września 2014 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „xxx”. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu i programu operacyjnego województwa... na lata 2007–2013.

Celem głównym projektu jest powstanie kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych z dogodnym dojazdem omijającym centrum miasta, w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr..., w obszarze restrukturyzacji terenów przemysłowych (według zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), planowanych do włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Projekt zakłada w południowo-zachodniej części miasta na działkach położonych blisko siebie przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz budowę urządzeń infrastruktury technicznej:

 1. drogi wewnętrznej klasy „D” o szerokości 6,0 m o nawierzchni asfaltowej i długości 770 mb,
 2. chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej długości 710 mb,
 3. miejsc postojowych o powierzchni 910 m2 o nawierzchni asfaltowej na około 80 samochodów osobowych,
 4. drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych kategorii „G” szerokości 7,0 m o nawierzchni asfaltowej, długości 868 mb,
 5. chodnika lewostronnego o szerokości 1,5 m z pasem zieleni i ścieżką rowerową szerokości 2,0 m przy drodze dojazdowej,
 6. kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1992 mb, z czego i 906 mb w drodze wewnętrznej terenów inwestycyjnych i 1086 mb w drodze dojazdowej,
 7. oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej i drogi dojazdowej składającego się z 42 lamp ulicznych,
 8. kanalizacji sanitarnej o długości 1168 mb z czego 848 to kanalizacja grawitacyjna a 320 mb to kanalizacja tłoczna z przepompownią ścieków wyposażona w monitoring sprzężony z istniejącym już systemem monitoringu sieci kanalizacji,
 9. sieci wodociągowej do przebudowy o długości 252 mb średnicy 160 i wybudowanie nowego odcinka o łącznej długości 750 mb (średnicy 160 długości 660 mb i średnicy 110 długości 90 mb) z systemem ciągłego monitoringu przesyłu wody P. opartym na transmisji GSM,
 10. Stacji trafo typu ... wraz z zasilaniem kablowym o długości około 350 mb,
 11. Monitoringu terenów inwestycyjnych poprzez kamery zainstalowane na budynku i na słupach oświetlenia ulicznego wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem do podglądu i rejestracji obrazu.

W wyniku inwestycji uzbrojonych zostanie 11,1586 ha powierzchni w tym 5,0550 ha powierzchni przeznaczonej dla inwestorów bowiem przygotowane tereny pod inwestycje zostaną sprzedane lub oddane na podstawie umowy dzierżawy nowym podmiotom gospodarczym oferującym nowe miejsca pracy.

Obiekty planowanej inwestycji będą własnością Gminy, która po zakończeniu projektu będzie zarządzać infrastrukturą drogową (w tym miejsca postojowe), kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, monitoringiem. Zarządzanie kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową Gmina przekaże na podstawie umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej generującej VAT należny Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Natomiast zarządzanie siecią energetyczną ze stacją T. przekaże zakładowi energetycznemu. Zamiarem Gminy jest aby przekazanie sieci energetycznej ze stacją trafo również nastąpiło na podstawie umowy dzierżawy lub innej odpłatnej umowy cywilnoprawnej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Gmina nie będzie wykorzystywać części drogowej wraz z oświetleniem (droga wewnętrzna klasy „D” oraz droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych) do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Będące przedmiotem wniosku drogi należeć będą do kategorii dróg gminnych ogólnodostępnych, udostępnianych nieodpłatnie wszystkim użytkownikom.

Miejsca postojowe oraz chodniki (jednostronny i lewostronny) mające powstać w wyniku realizacji projektu będą mieć charakter ogólnodostępny, nieodpłatny, udostępniane będą wszystkim użytkownikom.

Gmina powstałą w wyniku realizacji projektu sieć kanalizacji deszczowej nie będzie wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sieć kanalizacji deszczowej nie będzie przekazana innemu podmiotowi.

Monitoring (kamery oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem) mający powstać w wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zakupy, które będą dokonywane w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu będą udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca będzie figurować Gmina.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom w formie sprzedaży lub dzierżawy...
 2. Czy Gminie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu dokumentujących wydatki poniesione na te obiekty planowanej inwestycji tj. kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć energetyczna ze stacją trafo, które po wybudowaniu będą przedmiotem umowy dzierżawy, będą generować VAT należny...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Aby Gmina mogła obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z planowanych inwestycji, muszą one być w całości związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Kluczowym przedmiotem w tej sprawie jest ustalenie, z jakimi czynnościami będą związane inwestycje przedstawione we wniosku.

Wobec tego na pierwsze postawione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie tzn. Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów, ponieważ przedmiotem sprzedaży bądź dzierżawy będą wyłącznie działki.

W przedmiotowej sprawie należy odnieść się oddzielnie do każdego wybudowanego obiektu wchodzącego w skład całego projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w odniesieniu do infrastruktury drogowej (w tym chodniki, miejsca postojowe), kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, monitoringu Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikającego z faktur zakupu dokumentujących poniesione wydatki na wytworzenie infrastruktury, gdyż obiekty te nie zostaną ani sprzedane, ani wydzierżawione przez Gminę i nie będą przez Gminę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych a związek ze sprzedażą działek w tym miejscu będzie miał charakter pośredni (wzrost wartości działek podnoszą wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej).

Natomiast na drugie postawione pytanie należy odpowiedzieć pozytywnie tzn. Gminie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu dokumentujących wydatki poniesione na te obiekty planowanej inwestycji tj. kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć energetyczna ze stacją trafo, które po wybudowaniu będą przedmiotem umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej generującej VAT należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przywołanych wyżej regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy). Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), do zadań własnych Gminy należą sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zamierza zrealizować projekt pn. „...”.

Projekt zakłada w południowo-zachodniej części miasta na działkach położonych blisko siebie przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz budowę urządzeń infrastruktury technicznej:

 • drogi wewnętrznej, chodnika jednostronnego, miejsc postojowych, drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, chodnika lewostronnego,
 • kanalizacji deszczowej na drodze wewnętrznej terenów inwestycyjnych na drodze dojazdowej,
 • oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej i drogi dojazdowej,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • sieci wodociągowej,
 • stacji trafo wraz z zasilaniem kablowym,
 • monitoringu terenów inwestycyjnych.

Obiekty planowanej inwestycji będą własnością Gminy, która po zakończeniu projektu będzie zarządzać infrastrukturą drogową (w tym miejsca postojowe), kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, monitoringiem. Gmina nie będzie wykorzystywać części drogowej wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej, monitoringu (kamery oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem) oraz miejsc postojowych i chodników mających powstać w wyniku realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Będące przedmiotem wniosku drogi należeć będą do kategorii dróg gminnych ogólnodostępnych, udostępnianych nieodpłatnie wszystkim użytkownikom. Miejsca postojowe oraz chodniki (jednostronny i lewostronny) mające powstać w wyniku realizacji projektu będą mieć charakter ogólnodostępny, nieodpłatny, udostępniane będą wszystkim użytkownikom. Sieć kanalizacji deszczowej nie będzie przekazana innemu podmiotowi.

Zarządzanie kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową Gmina przekaże na podstawie umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej generującej VAT należny Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Natomiast zarządzanie siecią energetyczną ze stacją T. przekaże zakładowi energetycznemu. Zamiarem Gminy jest aby przekazanie sieci energetycznej ze stacją trafo również nastąpiło na podstawie umowy dzierżawy lub innej odpłatnej umowy cywilnoprawnej.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy budzi czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą opodatkowaną implikującą po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku gminy opisany powyżej mechanizm znajduje pełne zastosowanie. By prawo do odliczenia powstało, gmina musi wykorzystywać nabyte dobra do czynności opodatkowanych. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że za wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, gmina działająca jako organ władzy publicznej nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, budowa przez gminę drogi publicznej jest realizacją celu publicznego, do którego gmina jest zobowiązana w drodze ustawy. Przez zadania publiczne należy rozumieć te, które mają na celu korzyść ogółu. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym korzyść ogółu określona jest jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy. Udostępnianie mających powstać dróg wszystkim użytkownikom nieodpłatnie w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności poprzez zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych nie pozwala na stwierdzenie, że budowa dróg będących przedmiotem wniosku związana jest z prowadzoną przez Gminę działalnością opodatkowaną.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w odniesieniu do zakupów związanych z infrastrukturą drogową wraz z oświetleniem, chodnikami i miejscami postojowymi, monitoringiem terenów inwestycyjnych oraz siecią kanalizacji deszczowej, nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej te zakupy. Z przedstawionego przez Gminę opisu sprawy jednoznacznie wynika, że mająca powstać w wyniku realizacji projektu infrastruktura drogowa wraz z oświetleniem, chodnikami i miejscami postojowymi, monitoring terenów inwestycyjnych, sieć kanalizacji deszczowej nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Należy zatem uznać, że dokonane zakupy związane z ich budową nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Tym samym, skoro elementy uzbrojenia terenu inwestycyjnego – część drogowa wraz z oświetleniem, chodnikiem i miejscami postojowymi, monitoring terenów inwestycyjnych, sieć kanalizacji deszczowej – nie służą Wnioskodawcy do realizacji czynności opodatkowanych (nie generują po stronie Gminy obrotu opodatkowanego), Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług związanych z ich budową w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego w odniesieniu do infrastruktury drogowej (w tym chodniki, miejsca postojowe), kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, monitoringu Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikającego z faktur zakupu dokumentujących poniesione wydatki na wytworzenie infrastruktury jest prawidłowe.

W tym miejscu należy zauważyć, że z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zakupów towarów i usług dokonywanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz sieci energetycznej ze stacją trafo, które po wybudowaniu będą przedmiotem umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej generującej VAT należny.

Jak wskazano w cyt. wcześniej art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z zapisem art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie natomiast z zapisem art. 693 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc zarówno umowa najmu jaki i dzierżawa nieruchomości są umowami dwustronnie zobowiązującymi i wzajemnymi, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego (wydzierżawiającego), polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy (dzierżawcy), polegające na płaceniu umówionego czynszu.

W kontekście powyższych ustaleń, czynność odpłatnego udostępnienia kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci energetycznej ze stacją trafo na rzecz najemców i dzierżawców w zamian za czynsz będzie świadczeniem wzajemnym, a tym samym spełniać będzie definicje odpłatnego świadczenia usług. Zatem jako odpłatne świadczenie usług podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca udostępniając na podstawie umowy cywilnoprawnej odpłatnie obiekty kanalizacji sanitarnej, wodociągu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz obiektu sieci energetycznej ze stacją trafo na rzecz zakładu energetycznego działa w roli podatnika podatku VAT, a więc opisane we wniosku czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji w ww. zakresie będą po podpisaniu umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej generującej podatek należny w całości służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odpłatnego udostępniania obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz sieci energetycznej ze stacją trafo.

Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci energetycznej ze stacją trafo, które po wybudowaniu będą przedmiotem umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej generującej VAT należny, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.