IBPP3/443-504/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
IBPP3/443-504/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.) uzupełnionym pismem z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących zakupu materiałów, towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących zakupu materiałów, towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 23 lipca 2014 r. znak IBPP3/443-504/14/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Y Sp. z o.o. (dalej: Spółka, T.) od ponad 20 lat jest dostawcą produktów i usług dla przemysłu szklarskiego zarówno w Polsce jak i zagranicą. Spółka projektuje i buduje linie do produkcji szkła (w tym piece szklarskie wraz z oprzyrządowaniem) oraz świadczy wszystkie związane z nimi usługi. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Dążąc do unowocześnienia procesu produkcji i podniesienia jakości świadczonych usług Spółka realizuje projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane z dotacji. W tym celu w dniu 26 lipca 2013 r. Spółka zawarła umowę konsorcjum z Akademią (dalej: Umowa Konsorcjum) dotyczącą realizacji projektu w ramach II Programu Badań Stosowanych „...” (dalej: Projekt). Projekt polega na prowadzeniu przez uczestników konsorcjum (Lidera – Akademię i Partnera – Spółkę) badań w zakresie modelowania i sterowania procesami wytopu szkła w przemyśle szklarskim, a następnie transfer opracowanej technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki gospodarczej. W wyniku realizacji Projektu mogą powstać autorskie prawa majątkowe do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej. Te prawa oraz inne rezultaty badań niepodlegające ochronie będą stanowić współwłasność Spółki i Lidera, proporcjonalnie do wniesionego wkładu finansowego i intelektualnego. Zgodnie z Umową Konsorcjum, współwłaściciele przedmiotowych praw będą uprawnieni do ich wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (komercyjnej) oraz udzielenia osobie trzeciej licencji na ich wykorzystanie (za zgodą współwłaściciela i przy założeniu podziału przychodów z licencji pomiędzy współwłaścicieli).

Projekt jest współfinansowany ze środków publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Lidera w imieniu konsorcjum z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ten sposób, że NCBiR przekazuje za pośrednictwem Lidera na rzecz uczestników konsorcjum zaliczki pokrywające koszty kwalifikowane w 70%, resztę stanowi natomiast wkład własny uczestników. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są między innymi określone koszty osobowe, koszty materiałów i usług, niektóre koszty aparatury naukowo-badawczej i część kosztów ogólnych. Otrzymane w ten sposób przez Spółkę środki finansowe na pokrycie części wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe nie mogą finansować jednakże podatku od towarów i usług, jeśli podlega on odliczeniu przez Spółkę na zasadach ogólnych. Spółka jest obowiązana do złożenia stosownego oświadczenia w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami na prace badawczo-rozwojowe.

Zgodnie z Harmonogramem wykonania projektu stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 31 marca 2016 r. Jednocześnie dotychczas Spółka nie dokonała żadnych zakupów związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego, które byłyby udokumentowane fakturą VAT, a tym samym Spółka nie otrzymała jeszcze żadnej faktury dokumentującej nabyte towary i usługi związane z projektem.

Każdy z uczestników konsorcjum (w tym Spółka, tj. Wnioskodawca), realizując zadania w projekcie polegającym na prowadzeniu badań w zakresie modelowania i sterowania procesami wytopu szkła w przemyśle szklarskim indywidualnie we własnym zakresie może dokonywać zakupu towarów i usług.

Jak wskazano powyżej, dotychczas Wnioskodawca nie otrzymał żadnej faktury VAT dokumentującej nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji projektu. W przypadku otrzymania takich faktur Spółka wskazana byłaby w nich jako nabywca (odbiorca) towarów lub usług.

Wnioskodawca zakłada, iż nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi przełożą się na przyszłą sprzedaż opodatkowaną VAT Spółki w następujący sposób:

 1. przez możliwość wykorzystania w oferowanych produktach i usługach (takich jak budowa i modernizacja pieców szklarskich) wyników badań powstałych w wyniku Projektu;
 2. przez potencjalne udzielenie podmiotowi trzeciemu odpłatnych licencji w odniesieniu do tych praw majątkowych (czynność objęta zakresem opodatkowania VAT);
 3. przez wykorzystanie w toku prowadzonej działalności gospodarczej wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby biorące udział w Projekcie; jednocześnie podstawowa działalność gospodarcza Spółki jest objęta zakresem opodatkowania VAT i Spółce, na zasadach ogólnych, przysługuje w związku z tą działalnością pełne prawo do odliczenia VAT.

Tym samym, dokonane w związku z realizacją projektu zakupy w ostatecznym rozrachunku będą wykorzystywane do wykonywania przez Spółkę czynności podlegających opodatkowaniu VAT i dających pełne prawo do odliczenia VAT (przy zachowaniu pozostałych warunków odliczenia).

Jak wskazano powyżej, również w przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu autorskich praw majątkowych do utworów lub praw własności przemysłowej oraz skorzystania przez Spółkę (jako współwłaściciela tych praw) z uprawnienia do ich komercyjnego wykorzystania, np. przez udzielenie osobie trzeciej odpłatnej licencji na ich wykorzystanie, Wnioskodawca osiągałby obrót objęty zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwojów w ramach programu pn. „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka słusznie uważa, że będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur zakupowych dotyczących zakupu materiałów, towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Drugi z wymienionych warunków należy rozumieć w ten sposób, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami a prowadzoną działalnością opodatkowaną, przy czym związek ten może mieć także charakter pośredni – powyższe potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS), interpretacje indywidualne Ministra Finansów oraz poglądy prezentowane przez przedstawicieli doktryny.

Zgodnie z komentarzem do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT: „Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób i w jakim zakresie towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby umożliwiało to podatnikowi dokonanie odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym, należy podkreślić, iż związek ten może być pośredni, co więcej, dany zakup może wiązać się z wykonaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu, która jest jednak niezbędna lub tylko potrzebna do prowadzenia działalności opodatkowanej.” (T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2012).

W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego mającego pośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną wypowiadał się kilkakrotnie ETS – np. w wyroku z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 Kretztechnik AG przeciw o Finanzamt Linz ETS uznał prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z działalnością spółki jako całością, stwierdzając, że: „Artykuł 17 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy 77/388, zmienionej dyrektywą 95/7, przyznaje prawo do odliczenia całości podatku od wartości dodanej obciążającego wydatki poniesione przez podatnika w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jego rzecz w ramach emisji akcji, o ile wszystkie transakcje dokonane przez tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane”.

Powyższe poglądy prezentowane są także w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. prawidłowość uznania pośredniego związku z działalnością opodatkowaną jako okoliczności skutkującej spełnieniem przesłanki powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego potwierdził niedawno WSA w Warszawie w wyroku z 30 lipca 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 496/13), wskazując że „podatnik może odliczyć podatek naliczony przy zakupach od podatku należnego, jeżeli zakupy te nawet w sposób pośredni przyczyniają się lub mogą przyczyniać się do generowania sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotyczy to sytuacji, w których dany zakup nie może być powiązany z konkretną transakcją sprzedaży przez podatnika towarów lub usług z powodu obiektywnych czynników decydujących o funkcji, jaką pełni dany zakup w działalności podatnika.” (por. także wyrok NSA z 25 czerwca 2007 r., sygn. akt I FSK 967/06, wyrok WSA we Wrocławiu z 28 kwietnia 2008 r., I SA/Wr 1551/07).

Również organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych przyznają, że o pośrednim związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną można mówić wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: interpretacje z 4 lutego 2009 r., IPPP3/443-169/08-2/KT i z 4 września 2012 r., IPPP1/443-594/12-2/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi: interpretacja z 8 maja 2012 r., IPTPP1/443-155/12-4/RG i 15 marca 2012 r., IPTPP2/443-858/11-4/JN, i wiele innych).

W związku z powyższym, dla uznania prawa Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących zakupu materiałów, towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu wystarczające jest wykazanie przez Spółkę pośredniego związku dokonanych zakupów z przyszłą sprzedażą opodatkowaną. W ocenie Spółki należy w tym wypadku wziąć pod uwagę następujące okoliczności.

Jak wspomniano, Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje towary i świadczy usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ponadto, w ramach realizacji Projektu faktury VAT dotyczące zakupów niezbędnych materiałów, aparatury i pozostałych kosztów w części realizowanej przez Spółkę wystawiane są na Spółkę. Wydatki poniesione w ramach Projektu przełożą się na przyszłą sprzedaż opodatkowaną VAT Spółki w następujący sposób:

 • przez możliwość wykorzystania w oferowanych produktach i usługach (takich jak budowa i modernizacja pieców szklarskich) wyników badań powstałych w wyniku Projektu;
 • przez potencjalne udzielenie podmiotowi trzeciemu odpłatnych licencji w odniesieniu do tych praw majątkowych (czynność opodatkowana VAT);
 • przez wykorzystanie w toku prowadzonej działalności gospodarczej wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby biorące udział w Projekcie.

Spółka nie angażowałaby w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zasobów i doświadczonej kadry, jeżeli nie istniałyby racjonalne przesłanki wykorzystania efektów Projektu w prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, związek ponoszonych wydatków w ramach realizacji Projektu z działalnością gospodarczą Spółki oraz przyszłymi czynnościami opodatkowanymi VAT nie powinien budzić wątpliwości, gdyż dokonane zakupy w ostatecznym rozrachunku będą wykorzystywane do wykonywania tych czynności.

Na marginesie wnioskodawca wskazuje, że istnieje wiele pozytywnych interpretacji organów podatkowych wydanych w podobnym stanie faktycznym, w których przyznano podatnikom pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanymi projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków publicznych (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacje z 25 listopada 2013 r., IPTPP2/443-865/13-2/KW i 21 listopada 2012 r., IPTPP2/443-721/12-4/KW).

Podsumowując, zdaniem Spółki w przedmiotowym przypadku spełnione są przesłanki przewidziane w art. 86 ustawy o VAT. Spółka uważa zatem, że przysługuje jej pełne prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywania towarów i usług związanych z realizacją Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy tutaj zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Podstawowym aspektem, którego spełnienie należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług, jest późniejsze (finalne) wykorzystanie ich w wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W rezultacie o prawie do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowanymi przez podatnika zakupami, decyduje sposób wykorzystania tych zakupów, tj. wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną, jest również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 1995 r., (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi (ang. direct and immediate link with the taxable transactions). Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. (w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc), TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do dokonania odliczenia.

Analiza zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wskazuje jednoznacznie, że zakupy, które będą przez niego indywidualnie dokonywane (dotychczas Wnioskodawca nie otrzymał żadnej faktury) związane będą z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca wskazał, że zakłada, że nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi przełożą się na przyszłą sprzedaż opodatkowaną Spółki w następujący sposób:

 1. przez możliwość wykorzystania w oferowanych produktach i usługach (takich jak budowa i modernizacja pieców szklarskich) wyników badań powstałych w wyniku projektu;
 2. przez potencjalne udzielenie podmiotowi trzeciemu odpłatnych licencji w odniesieniu do tych praw majątkowych (czynność opodatkowana);
 3. przez wykorzystanie w toku działalności gospodarczej wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby biorące udział w projekcie – jednocześnie podstawowa działalność gospodarcza Spółki jest zakresem opodatkowania VAT i Spółce, na zasadach ogólnych, przysługuje w związku z tą działalnością pełne prawo do odliczenia VAT.

Tym samym – jak wskazuje Wnioskodawca – dokonane w związku z realizacją projektu zakupy w ostatecznym rozrachunku będą wykorzystywane do wykonywania przez Spółkę czynności podlegających opodatkowaniu VAT i dających pełne prawo do odliczenia (przy zachowaniu pozostałych warunków).

Trzeba wskazać, że z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług bezpośrednio wynika, że odliczyć można podatek naliczony związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego. Czyli oczywiste oraz bezsprzeczne powiązanie dokonanych zakupów z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, daje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Konfrontując przedstawiony we wniosku stan faktyczny z powołanymi wyżej przepisami prawa stwierdzić należy, że z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy, stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie indywidualnie przez niego nabywanych towarów i usług niezbędnych do realizacji zadań w opisanym we wniosku projekcie „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy oceniane w kontekście powyższych argumentów – zgodnie z którym przysługuje mu pełne prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczanego z tytułu nabywania towarów i usług związanych z realizacją projektu – jest prawidłowe.

Końcowo zaznacza się, że niniejsza interpretacja skierowana jest tyko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Lidera, bowiem każdą czynność, z którą wiążą się obowiązki podatkowe należy rozpatrywać indywidualnie.

Wskazać należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości opodatkowania potencjalnego udzielenia podmiotowi trzeciemu odpłatnych licencji do praw majątkowych, ani pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z podstawową działalnością gospodarczą Spółki, gdyż nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe przyjęto jako element opisu stanu faktycznego i nie było to przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.