IBPP3/443-26/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 stycznia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 lutego 2014 r. (data wpływu 4 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 lutego 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. nr 6, poz. 427).

Wnioskodawca jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Obszarem działania jest teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytorium innych państw.

Celem statutowym Wnioskodawcy jest:

  1. wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi,
  2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
  3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Wnioskodawca zgodnie ze statutem nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z przeznaczeniem na „...”. Celem operacji jest rozwijanie i poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez remont i modernizację istniejącego placu zabaw i skateparku na działce w miejscowości D. Poprzez osiągnięcie celu operacji zrealizowany zostanie cel PROW obejmujący: poprawę życia na obszarze LSR poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców (w tym potrzeb rekreacyjno-sportowych).

W ramach planowanej operacji zostanie wyremontowany i zmodernizowany plac zabaw i skatepark zlokalizowany w miejscowości D. Planowana operacja wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju LGD. Operacja zgodna jest z celem głównym I „Wykorzystanie potencjału turystycznego oraz wzmocnienie sektora pozarolniczego na obszarze LSR” oraz celem szczegółowym I „Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” oraz działaniem I „Turystycznie, rekreacyjnie, sportowo w Regionie”. Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika – ilość osób korzystających z wybudowanej (odnowionej) infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Operacja zgodna jest z kryteriami wyboru operacji przez LGD. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów, posiada osobowość prawną, jego siedziba znajduje się w miejscowości liczącej 1409 mieszkańców (dane GUS-u z 2010 r.). Realizacja operacji przyniesie wymierne i mierzalne korzyści nie tylko mieszkańcom, ale też mieszkańcom Gminy L. i N. Przyczyni się do promocji wioski i Regionu objętego LSR, większej dostępności do infrastruktury rekreacyjnej, będzie ciekawą formą (pozytywną) oddziaływania na wizerunek wsi i Gminy. Operacja przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców, ludzi młodych, będzie elementem wzmocnienia więzi z miejscowością, w której się urodzili i wychowali.

Przedmiotem planowanej operacji jest modernizacja placu zabaw i skateparku polegająca na wykonaniu elastycznych nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw oraz powiększeniu placu do jazdy na rolkach i ułożeniu nowej nawierzchni na skateparku. Plac zabaw i skatepark zlokalizowany jest na działce, której właścicielem jest Gmina, a Wnioskodawca użytkuje działkę na podstawie umowy użyczenia. Został wybudowany przez Wnioskodawcę w latach 2008–2009 przy współfinansowaniu w ramach Programu Działaj Lokalnie. Na jednej części przedmiotowej działki zlokalizowany jest plac zabaw o nawierzchni nieutwardzonej – trawiastej z zamontowanymi urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury. Na drugiej części zlokalizowany jest skatepark o nawierzchni betonowej, na którym zamontowane są urządzenia sportowo-rekreacyjne przeznaczone do jazdy na rolkach i deskorolkach. Przedmiotowy teren z czterech stron okala nasyp z gruntu rodzimego. Jest to teren ogólnodostępny.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7. Dokonywane zakupy na potrzeby realizacji operacji nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca występując z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach Działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 uwzględniło w budżecie operacji podatek VAT jako koszt kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odliczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 3 lutego 2014 r.):

Czy w związku z realizacją operacji pn. „...” realizowanej w ramach programu osi „Leader”, Działanie 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 3 lutego 2014 r.):

W związku z realizacją operacji pn. „...” realizowanej w ramach programu osi „Leader”, Działanie 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Od 1 stycznia 2014 r., art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a, na podstawie art. 1 pkt 38 lit. a ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), otrzymał następujące brzmienie: kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r., art. 88 ust. 4, na podstawie art. 1 pkt 40 lit. d ww. ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, otrzymał następujące brzmienie: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z przeznaczeniem na operacje pn. „...”. Dokonywane zakupy na potrzeby realizacji operacji nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-106 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.