IBPP3/443-1409/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy oraz zwrotu różnicy podatku związanego z realizacja projektu pn. „...”.
IBPP3/443-1409/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. proporcja
  3. sprzedaż opodatkowana
  4. sprzedaż zwolniona
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy oraz zwrotu różnicy podatku związanego z realizacja projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy oraz zwrotu różnicy podatku związanego z realizacja projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 22 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1409/14/UH.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 27 stycznia 2015 r. przedstawiono następujący opis stanu faktycznego:

Projekt pn. „...” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Okres realizacji projektu: od 18 października 2013 r. (data podpisania umowy) do 31 marca 2015 r. (zakończenie finansowe projektu). Beneficjentem projektu jest ... (Wnioskodawca). Organem właścicielskim jest Województwo ..., zaś nadzór nad działalnością Wnioskodawcy sprawuje Zarząd Województwa .... Podstawą działalności Wnioskodawcy jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz statut jednostki. Wnioskodawca samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa oraz majątkiem własnym.

Głównym zamierzeniem projektu jest przyczynienie się do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu przez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych na terenie Szpitala wykorzystywanych w działaniach administracyjno-zarządczych Szpitala, a przede wszystkim we wszelkich procedurach związanych z obsługą pacjenta – wprowadzenie wielopoziomowej platformy e-Szpital. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do podniesienia jakości opieki medycznej na terenie placówki.

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:

1.Infrastruktura teletechniczna: budowa centrum przetwarzania danych dla portalu usług publicznych e-Szpital. Cel zadania zapewnienie wymaganych warunków środowiskowych i bezpieczeństwa dla systemów przetwarzających i gromadzących dane. Zakres zadania: modernizacja architektury pomieszczenia dedykowanego na potrzeby CPD, przyłącze energetyczne do pomieszczenia CPD wraz z wykonaniem systemu zasilania gwarantowanego o mocy 30kVA, redundantny system klimatyzacji pomieszczenia CPD, instalacja systemów bezpieczeństwa w CPD tj.: system gaszenia FM-200, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej CCTV, wyposażenie pomieszczenia serwerowni w szafy z wyposażeniem w okablowanie oraz listwy PDU.

2.Infrastruktura teletechniczna: wprowadzenie danych portalu publicznego e-Szpital. Cel zadania: budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby wykonania szkieletu sieci światłowodowej, budowa szkieletu sieci światłowodowej, wykonanie sieci komputerowej w obrębie budynków szpitalnych. Zakres zadania; wykonanie kanalizacji teletechnicznej celem połączenia wszystkich koniecznych obiektów Szpitala w niezawodny szkielet sieci światłowodowej o minimalnej przepustowości 10Gb/s, połączenie budynków Szpitala w niezawodny szkielet sieci światłowodowej o minimalnej przepustowości 10Gb/s z centralnym punktem w pomieszczeniu CPD, zakres obejmuje wykonanie 280 punktów logicznych 2 x RJ45 kat. 6 w obrębie budynków szpitalnych o minimalnej przepustowości łącza do stacji końcowej 1Gb/s.

3.Infrastruktura sieciowa: obsługa punktów wprowadzania danych do systemu portalu publicznego e-Szpital wraz z mechanizmami bezpieczeństwa informacji. Cel zadania: dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych oraz systemu bezpieczeństwa. Zakres zadania: zakres obejmuje - przełącznik szkieletowy do CPD, przełączniki dystrybucyjne do BPD, zabezpieczenie styku z siecią Internet, system bezpiecznego dostępu do sieci LAN, zarządzanie siecią LAN, szkolenia administratorów.

4.Infrastruktura przetwarzania i gromadzenia danych systemu portalu publicznego e-Szpital wraz z mechanizmami bezpieczeństwa informacji. Cel zadania: dostawa, instalacja i wdrożenie elementów infrastruktury - serwery aplikacyjne, system zapewnienia kopii zapasowych wraz z mechanizmami Recovery dla systemów bazodanowych/ aplikacyjnych, zapewnienie przestrzeni dla gromadzenia dokumentacji pacjentów, a przetwarzanych przez systemy publiczne. Zakres zadania: zakres obejmuje - serwery na potrzeby wirtualizacji, rozbudowa systemu macierzowego, system tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych – CPD, system tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych - Zapasowe Centrum Danych, licencje maszyn wirtualnych

5.Aplikacje wspomagające wymianę danych i informacji oraz wymianę danych systemu portalu publicznego e-Szpital. Cel zadania: realizacja systemu poczty elektronicznej oraz pracy grupowej. Zakres zadania: realizacja systemu poczty elektronicznej oraz pracy grupowej dla 400 użytkowników wraz z migracją z obecnego systemu poczty.

6.Stacje końcowe do systemu portalu publicznego e-Szpital. Cel zadania: obsługa klientów systemu (pacjentów), wprowadzenie danych/wyników/dostępności do systemu. Zakres zadania: stacje komputerowe z oprogramowaniem instalowane na stanowiskach pracy lekarzy/urządzeń – 187 szt., drukarki sieciowe - 49 szt.

7.Publiczny portal aplikacyjny e-Szpital wraz z integracją z systemami medycznymi. Cel zadania: oprogramowanie e-Szpital jako element integracji pomiędzy platformą publiczną, z systemem zarządzania jednostką. Zakres zadania: budowa platformy aplikacyjnej e-Szpital, integracja usług i aplikacji.

8.Inżynier kontraktu: nadzór nad realizacją inwestycji. Cel zadania: usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów zapewniająca, że kontrakt zawarty na niniejszy projekt między Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą będzie spełniał wszystkie zawarte w nim warunki. Zakres zadania: weryfikacja realizacji pod względem - parametrów technicznych, jakości urządzeń oraz wykonywanych prac, ustalonego harmonogramu, ceny kontraktowej.

W wyniku budowy infrastruktury teleinformatycznej u Wnioskodawcy zostaną osiągnięte następujące efekty:

Efekty podstawowe – ułatwienie dostępu dla pacjentów celem weryfikacji dostępności usług, pobranie wyników badań, uzgodnienie sposobu leczenia; obniżenie kosztów pozyskania dokumentów przez pacjenta (opłaty, dojazd itp.); podniesienie jakości obsługi pacjentów przez wprowadzenie nowych kanałów komunikacji dla obywateli korzystających z usług medycznych; usprawnienie procesów zarządzania personelem jednostek np. przez skrócenie czasu niezbędnego na dotarcie informacji z poziomu dyrekcji jednostki do wszystkich pracowników.

Efekty dodatkowe – obniżenie kosztów dotarcia do nowych grup pacjentów, dzięki uruchomieniu specjalistycznych serwisów informacyjnych; obniżenie kosztów współpracy z partnerami instytucjonalnymi dzięki wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacyjnych; pozytywny wpływ na środowisko i koszty operacyjne utrzymania systemów IT przez zapewnianie efektywnych metod zasilania systemów IT zmniejszając emisję CO2 o nie mniej niż 30% w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami, poprawa jakości zarządzania jednostką wpływając bezpośrednio na strukturę kosztów operacyjnych.

Dzięki realizacji projektu informatycznego osiągnięte zostaną długofalowe korzyści dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz dla zrównoważonego rozwoju regionu, także w innych dziedzinach niż bezpośredni przedmiot projektu.

Ostatecznymi odbiorcami projektu będą:

  • pacjenci (przez szybszy dostęp do karty choroby, wyników badań, poprawa jakości leczenia dzięki usprawnieniu funkcji diagnostycznych oraz sprawniejsza obsługa usługobiorcy i zarządzanie kolejkami do specjalistów),
  • Wnioskodawca (przez podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa danych, wysoka niezawodność systemów informatycznych oraz poprawa zarządzania jednostką),
  • personel medyczny Szpitala (polepszenie organizacji pracy oraz dostępu do pełniejszych danych o pacjencie),
  • społeczność województwa (przez lepszy dostęp do usług i sprawniejszą obsługę leczenia).

Eksploatacja wybudowanego majątku odbywać się będzie na zasadach obowiązujących dla dotychczasowych składników majątku trwałego Wnioskodawcy. Za właściwe użytkowanie i funkcjonowanie urządzeń, sieci i systemów odpowiedzialne będą komórki podległe Dyrektorowi – Dział Organizacji i Nadzoru, Informatyk. Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz Dział Techniczny. Zadania związane z serwisem i eksploatacją sprzętu komputerowego, utrzymaniem licencji (nadzór autorski) oraz wsparciem technicznym w części wykonywane będą przez personel informatyczny Wnioskodawcy, w części zaś zlecane podmiotom zewnętrznym. Struktura zarządzania projektem na etapie eksploatacji w oparciu o istniejące stanowiska i procedury gwarantuje utrzymanie powstałej infrastruktury w odpowiednim stanie przez co najmniej 5 lat od czasu zakończenia realizacji projektu Z infrastruktury zakupionej w ramach projektu bezpośrednio korzystać będą (zgodnie z przeznaczeniem zakupionego sprzętu i oprogramowania) jedynie pracownicy Wnioskodawcy, odpowiednio do ich zakresów obowiązków. Używane dotychczas komputery biurowe i monitory zastąpione zostaną nowymi, pobierającymi znacznie mniej energii elektrycznej. Pacjenci Wnioskodawcy będą korzystać z zakupionej infrastruktury jedynie w sposób pośredni.

Biorąc pod uwagę uzyskiwane w ostatnich latach wyniki finansowe i uwzględniając spodziewane oszczędności kosztowe należy stwierdzić, że Beneficjent jest odpowiednio przygotowany pod względem finansowym do realizacji projektu oraz do jego utrzymania w kolejnych latach. Projekt nie przewiduje żadnych działań komercyjnych oraz planu sprzedaży wbudowanej infrastruktury teletechnicznej oraz zakupionego sprzętu informatycznego Właścicielem infrastruktury powstałej w ramach projektu oraz odpowiedzialnym za jej eksploatację będzie Wnioskodawca. Po zakończeniu realizacji inwestycja będzie stanowić majątek Wnioskodawcy, zarządzanego i administrowanego przez Dyrekcję Szpitala, na zasadach wynikających ze statutu jednostki.

Szpital nie korzysta z proporcji w rozliczaniu podatku VAT, jak również nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak m.in wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem Struktura sprzedaży Wnioskodawcy kształtuje się następująco sprzedaż zwolniona stanowi 99,51% w sprzedaży ogółem. Całość zadania inwestycyjnego dotyczy w 100% działalności Szpitala zwolnionej z VAT.

Szpital (Wnioskodawca) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje Vat-7.

W fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...” jako nabywca wskazany jest Szpital (Wnioskodawca). Sprzedaż zwolniona (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) wynosi 99,51% w sprzedaży ogółem. Całość przeprowadzanego zadania inwestycyjnego dotyczy w 100% działalności Szpitala zwolnionej z VAT. Szpital nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak m.in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie :

Czy w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Szpital ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu oraz zwrotu różnicy podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu „...” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, Priorytet II–Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Wnioskodawca nie ma możliwości zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu oraz zwrotu różnicy podatku.

Wyjaśnienie: Wnioskodawca nie korzysta z proporcji w rozliczaniu podatku VAT (struktura sprzedaży kształtuje się następująco: sprzedaż zwolniona stanowi 99,51% w sprzedaży ogółem), jak również nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak m.in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.

Całość zadania inwestycyjnego dotyczy w 100% działalności Wnioskodawcy zwolnionej z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 18 października 2013 r. do 31 marca 2015 r. (zakończenie finansowe projektu) zrealizował projekt pn. „...”. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości opieki medycznej na terenie placówki.

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:

1.Infrastruktura teletechniczna:

2.Infrastruktura teletechniczna.

3.Infrastruktura sieciowa.

4.Infrastruktura przetwarzania i gromadzenia danych systemu portalu publicznego e-Szpital wraz z mechanizmami bezpieczeństwa informacji.

5.Aplikacje wspomagające wymianę danych i informacji oraz wymianę danych systemu portalu publicznego e-Szpital.

6.Stacje końcowe do systemu portalu publicznego e-Szpital.

7.Publiczny portal aplikacyjny e-Szpital wraz z integracją z systemami medycznymi.

8.Inżynier kontraktu: nadzór nad realizacją inwestycji.

Z infrastruktury zakupionej w ramach projektu bezpośrednio korzystać będą (zgodnie z przeznaczeniem zakupionego sprzętu i oprogramowania) jedynie pracownicy Wnioskodawcy, odpowiednio do ich zakresów obowiązków. Pacjenci Wnioskodawcy będą korzystać z zakupionej infrastruktury jedynie w sposób pośredni. Projekt nie przewiduje żadnych działań komercyjnych oraz planu sprzedaży wbudowanej infrastruktury teletechnicznej oraz zakupionego sprzętu informatycznego Właścicielem infrastruktury powstałej w ramach projektu oraz odpowiedzialnym za jej eksploatację będzie Wnioskodawca.

W fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca. Sprzedaż zwolniona wynosi 99,51% w sprzedaży ogółem. Całość przeprowadzanego zadania inwestycyjnego dotyczy w 100% działalności Wnioskodawcy zwolnionej z VAT. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt będą wykorzystane do jednej kategorii czynności tj. usług zwolnionych z podatku VAT.

Z treści art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Jak wynika z wniosku, podatek naliczony dotyczący zrealizowanego projektu nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.

W związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego, z którego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projektu pn. „...”.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. t.j. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisu stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1409/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.