IBPP3/443-1388/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących sprzedaży dokonywanej przy użyciu biletomatów.
IBPP3/443-1388/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących sprzedaży dokonywanej przy użyciu biletomatów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących sprzedaży dokonywanej przy użyciu biletomatów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. (Wnioskodawca) będąca czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie linowych i linowo – terenowych przewozów osobowych w rejonach górskich. Przewozy realizowane przez Spółkę odbywają się po ustalonej trasie (trasie kolei linowej, linowo – terenowej, wyciągu), zaś wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na z góry wyznaczonych przystankach. Przewozy są realizowane na podstawie ustalonych i podanych do publicznej wiadomości rozkładów jazdy, które wskazują godzinę otwarcia i godzinę zamknięcia kolei lub wyciągu, bądź wskazują godziny otwarcia i zamknięcia kolei lub wyciągu i częstotliwość z którą odbywają one kursy.

Wnioskodawca sprzedając bilety na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: „Klient”) ewidencjonuje sprzedaż na kasach rejestrujących Obecnie Wnioskodawca zamierza wprowadzić dodatkowe rozwiązanie w zakresie sprzedaży biletów i rozpocząć taką sprzedaż również za pomocą automatów biletowych (dalej „Biletomat”).

Klient dokonując zakupu biletu będzie obsługiwał Biletomat samodzielnie (wybiera rodzaj biletu tj. normalny lub ulgowy, trasę przejazdu). Płatność za otrzymany bilet będzie dokonywana wyłącznie bezgotówkowo przy pomocy karty płatniczej (nie będzie możliwości dokonywania płatności w formie gotówkowej).

Transakcja sprzedaży będzie obsługiwana przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 ze zm.), (dalej: „Pośrednik”).

W momencie, gdy Klient będzie zamawiał bilet przy użyciu Biletomatu, Pośrednik nada transakcji indywidualny numer identyfikacyjny transakcji (ID). Informacje o transakcji przekazywane będą automatycznie do systemu księgowego Wnioskodawcy, w którym weryfikowana będzie dostępność biletu na wybraną przez Klienta relację przejazdu koleją. Jednocześnie Pośrednik będzie pozyskiwał informacje, czy na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej (dalej: SKOK), do którego przyporządkowana jest karta płatnicza, znajdują się środki wystarczające do zrealizowania transakcji zakupu biletu Po zarezerwowaniu w systemie księgowym Wnioskodawcy biletu na wybraną przez Klienta relację przejazdu, Pośrednik zleci bankowi (lub SKOK) wypłatę kwoty należności za bilet z rachunku Klienta, natomiast Biletomat wydrukuje i wyda bilet Klientowi.

Kwoty płatności otrzymywanych od Klienta będą w pierwszej kolejności gromadzone na rachunku rozliczeniowym Pośrednika w banku lub SKOK. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie z Pośrednikiem, Pośrednik będzie dokonywał przelewu środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym Pośrednika na rachunek Wnioskodawcy w banku lub w SKOK. Pośrednik z przekazywanego Wnioskodawcy wynagrodzenia będzie potrącał swoją prowizję i inne opłaty (np. opłaty za dzierżawę terminali, opłaty i korekty, które wynikają z umowy z Pośrednikiem, kwoty reklamacji i inne). Dodatkowo, Wnioskodawca będzie otrzymywał od Pośrednika do każdej zbiorczej płatności zestawienie, zawierające rozbicie przelanej kwoty wynagrodzenia podzielone wg ID transakcji (dalej: „Zestawienie”).

Na podstawie poszczególnych zestawień przekazywanych przez Pośrednika będzie można zidentyfikować numer identyfikacyjny (ID) transakcji i przypisane do tego numeru identyfikacyjnego dane takie jak m.in.:

 • data transakcji;
 • kwota transakcji;
 • rodzaj transakcji (np. sprzedaż, zwrot);
 • sześć pierwszych liter oraz cztery ostatnie cyfry widniejące na karcie płatniczej nabywcy (jako dane przypisane do karty danej osoby, pozwalające na podstawie danych posiadanych przez bank jednoznacznie zidentyfikować nabywcę).

Numer identyfikacyjny (ID) transakcji ma charakter unikalny i pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie transakcji i przypisanej do niej kwoty wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy.

Dane dotyczące płatności, które będą otrzymywane od Pośrednika będą importowane do systemu księgowego Wnioskodawcy.

Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję otrzymywanych płatności z tytułu sprzedaży Biletomatów w formie elektronicznej np. w formie raportu z systemu księgowego, zawierającą dane z zestawienia przekazanego przez Pośrednika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży realizowanej przy użyciu biletomatów. które jest przewidziane w poz. 37 Załącznika do FiskR...

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczone we wniosku nr 2): jest on uprawniony do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży biletów za pomocą biletomatów na podstawie poz. 37 Załącznika do FiskR.

Uzasadnienie:

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z ust 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z powyższej regulacji wynika, że zasadniczo każda sprzedaż dokonywana przez czynnych podatników VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Równocześnie, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, o którym mowa w art. 111 ust 1 ustawy o VAT.

Na podstawie ww. delegacji ustawowej wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (FiskR). Zgodnie z § 2 ust 1 FiskR Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia (dalej Załącznik).

W związku z tym Wnioskodawca poniżej przedstawia szczegółowe uzasadnienie do poszczególnych pytań zadanych we wniosku.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego istnieje możliwość skorzystania również ze zwolnienia przewidzianego w poz. 37 załącznika do FiskR.

W zwolnieniu wymienionym w poz. 37 załącznika do FiskR wymieniono:

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowe/odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Zgodnie z powyższym istnieją trzy podstawowe warunki uprawniające podatnika do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w poz. 37 załącznika do FiskR.

Warunek nr 1: okoliczności transakcji

Pozycja 37 załącznika do FiskR przewiduje, ze zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej dotyczy usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wnioskodawca za pośrednictwem Biletomatów będzie dokonywał sprzedaży na rzecz Klientów tj. ww. osób. W związku z tym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotowy warunek będzie spełniony.

Warunek nr 2: forma dokonywanych płatności.

W odniesieniu do zwolnienia na podstawie poz. 37. aby został spełniony warunek dotyczący formy płatności, musi ona zostać dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK odpowiednio na rachunek Spółki w banku lub na rachunek w SKOK.

W omawianym przypadku Klient będzie dokonywał płatności ze swojego rachunku bankowego (lub rachunku w SKOK) przy użyciu karty płatniczej. Płatności Klienta będą gromadzone na rachunku bankowym lub rachunku SKOK Pośrednika, który będzie przekazywał Spółce całość należnej jej płatność (po potrąceniu należności, które względem Spółki będzie posiadał Pośrednik np. prowizji za usługi pośrednictwa w płatnościach). Spółka będzie otrzymywała płatność od Pośrednika na rachunek Spółki (bankowy lub rachunek w SKOK), a zatem ww. warunek zastosowania zwolnienia zostaje spełniony.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy nie ma przeszkód by płatność na rachunek Spółki w banku lub w SKOK nastąpiła przy udziale Pośrednika z jego rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, na którym gromadzone są płatności od Klientów Fakt. że w transakcji będzie występował Pośrednik pobierający środki z rachunku bankowego Klientów nie zmienia faktu, że płatność będzie zrealizowana w całości przy użyciu systemu bankowego (z rachunku Klienta przez rachunek Pośrednika na rachunek Spółki). Takie stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 1 sierpnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP3/443-557/13/KG) Organ przyjął wówczas, że: „Zatem w przypadku przelewów elektronicznych realizowanych za pośrednictwem serwisu P.pl (w którym jak wskazał Wnioskodawca uzasadniając stanowisko własne ..klient ( ) musi i tak dokonać wyboru formy płatności, którą jest przelew bankowy”) analogicznie jak w przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdy z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczy – usługi również korzystać będą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz.37 załącznika.

Również pobranie opłat należnych Pośrednikowi z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz Wnioskodawcy z przekazywanego Wnioskodawcy wynagrodzenia za sprzedaż biletów nie będzie stanowić przeszkody do zastosowania omawianego zwolnienia, które wymaga aby „zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo rozliczeniowej”. W omawianym przypadku Wnioskodawca całość należnych mu kwot wynagrodzenia będzie otrzymywał za pośrednictwem Banku lub SKOK. Nie zmienia tego fakt, że należne Wnioskodawcy wynagrodzenie będzie pomniejszone o płatności przysługujące Pośrednikowi względem Wnioskodawcy Taką interpretację potwierdza również przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-761/12-2/UNR).

Reasumując Wnioskodawca będzie otrzymywał całość należnego mu wynagrodzenia za pośrednictwem systemu bankowego, związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy zostanie spełniony warunek wskazany w poz. 37 Załącznika.

Warunek nr 3: ewidencja płatności.

Zastosowanie zwolnienia na podstawie poz. 37 załącznika do FiskR jest uwarunkowane tym aby: „z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Powyższe oznacza konieczność udokumentowania (zaewidencjonowania) płatności wynikającej z danej transakcji w taki sposób, by pozwoliło to na powiązanie jej z konkretną czynnością opodatkowaną.

Mając na uwadze treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r. (sygn. IBPP3/443-495/I3/KG), okoliczność, że podatnik ma do dyspozycji informacje dotyczące transakcji takie jak data transakcji, typ operacji (wplata od klienta, wypłata na własne konto), ID transakcji, kwota operacji, pobrana prowizja, saldo po operacji, opis transakcji (co zakupiono i kto zakupił), wówczas prowadzona przez niego ewidencja spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia.

Spółka będzie dysponowała min. następującymi danymi: numer identyfikacyjny (ID) transakcji, data transakcji, kwota transakcji tytuł operacji oraz inne dane pozwalające w sposób jednoznaczny zidentyfikować nabywcę/posiadacza karty płatniczej. Dodatkowo, „numer identyfikacyjny (ID) transakcji” wskazywał będzie jakiej konkretnie transakcji zakupu biletów dotyczy dana sprzedaż.

W oparciu o zestawienie transakcji przekazywane przez Pośrednika Spółka będzie w stanie rozbić zbiorczą płatność otrzymywaną od Pośrednika na poszczególne transakcje zrealizowane w okresie rozliczeniowym i wykazać jednostkowe transakcje sprzedaży dokonywane na rzecz zindywidualizowanego Klienta.

Ww. dane. które będą wynikały z zestawienia przesyłanego przez Pośrednika będą wystarczające dla powiązania transakcji przez unikalne ID z płatnością i opisem, z którego będą wynikały dane Klienta tj. posiadacza karty płatniczej.

Ww. zwolnienie nie precyzuje formy, w jakiej ma być prowadzona ewidencja sprzedaży niezbędna dla zastosowania omawianego zwolnienia, dlatego też w ocenie Wnioskodawcy każda wiarygodna forma ewidencji będzie wystarczająca pod warunkiem, że będzie zawierała informacje, o których mowa powyżej. W ocenie Wnioskodawcy może ona w szczególności prowadzić ewidencję w formie elektronicznej np. w formie raportu z systemu księgowego, zawierającego dane z zestawienia przekazanego przez Pośrednika (które będą pozwalały na powiązanie danej sprzedaży z kwotą otrzymanej płatności), co będzie spełniało warunek prowadzenia ewidencji, o której mowa w poz. 37 załącznika.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy będzie ona spełniała warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w poz. 37 załącznika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 37 ww. załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wprowadzić dodatkowe rozwiązanie w zakresie sprzedaży biletów i rozpocząć sprzedaż również za pomocą automatów biletowych. Płatność za otrzymany bilet będzie dokonywana wyłącznie bezgotówkowo przy pomocy karty płatniczej (nie będzie możliwości dokonywania płatności w formie gotówkowej). Transakcja sprzedaży będzie obsługiwana przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. W momencie, gdy Klient będzie zamawiał bilet przy użyciu biletomatu, pośrednik nada transakcji indywidualny numer identyfikacyjny transakcji (ID).

Na podstawie poszczególnych zestawień przekazywanych przez Pośrednika będzie można zidentyfikować numer identyfikacyjny (ID) transakcji i przypisane do tego numeru identyfikacyjnego dane takie jak m.in.:

 • data transakcji;
 • kwota transakcji;
 • rodzaj transakcji (np. sprzedaż, zwrot);
 • sześć pierwszych liter oraz cztery ostatnie cyfry widniejące na karcie płatniczej nabywcy (jako dane przypisane do karty danej osoby, pozwalające na podstawie danych posiadanych przez bank jednoznacznie zidentyfikować nabywcę).

Numer identyfikacyjny (ID) transakcji ma charakter unikalny i pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie transakcji i przypisanej do niej kwoty wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy.

Kwoty płatności otrzymywanych od klienta będą w pierwszej kolejności gromadzone na rachunku rozliczeniowym pośrednika w banku lub SKOK. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie z pośrednikiem, pośrednik będzie dokonywał przelewu środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym pośrednika na rachunek Wnioskodawcy w banku lub w SKOK.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do sprzedaży, która ma być realizowana przez Wnioskodawcę przy użyciu biletomatów, spełnione zostają warunki konieczne do zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika. Zapłata za wykonaną usługą będzie dokonywana w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zatem sprzedaż biletów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów będzie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2014 r. na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

W zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących sprzedaży dokonywanej przy użyciu biletomatów na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 40 oraz poz. 43 załącznika do tego rozporządzenia zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
ITPP2/443-1215/14/EB | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-1281/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.