IBPP3/443-1377/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług w ramach realizacji projektu.
IBPP3/443-1377/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) oraz pismem z 24 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwania z 29 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1377/14/ASz oraz pismem z 24 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwania z 19 lutego 2015 r. znak: IBPP3/443-1377/14/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego:

Szpital Miejski w P. (Wnioskodawca) w dniu 23 lipca 2014 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi I–VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 na kompleksową informatyzację Szpitala Miejskiego jako element Systemu Informacji Medycznej SIM. Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa. Istotą projektu jest dostosowanie Szpitala do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej od 1 sierpnia 2017 r. o czym stanowią zapisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 113 poz. 657 ze zm.).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie województwa. Tak określony cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe, wśród których wyróżnić można: 1) ujednolicenie standardów systemów teleinformatycznych jednostek służby zdrowia, 2) zapewnienie spójności systemów informatycznych wszystkich placówek medycznych na terenie województwa podkarpackiego, 3) zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w podmiotach leczniczych, 4) dostarczenie narzędzi niezbędnych do sprawniejszego i efektywniejszego działania jednostki. Przedmiotem informatyzacji Szpitala Miejskiego będzie obejmowała modernizację infrastruktury informatycznej szpitala, wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, wdrożenie systemu radiologii cyfrowej RIS/PACS oraz integrację systemu lokalnego z RCIM.

Szpital Miejski prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013 poz. 217 ze zm.) i udziela świadczeń w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. ze zm.). Udzielane świadczenia zwolnione są od podatku na podstawie art, 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Ponadto zgodnie z zapisami statutu Szpital prowadzi wynajem pomieszczeń i z tego tytułu obciąża najemców kosztami czynszu oraz zużytych „mediów” wystawiając faktury i „refaktury”. Sprzedaż z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowiła w 2013 r. 0,53% sprzedaży ogółem.

Szpital jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i co miesiąc składa do urzędu skarbowego deklarację VAT-7 oraz opłaca należny podatek VAT od pozostałej działalności.

W piśmie z 9 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że

Nazwa projektu: „...” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „...”.

Okres rzeczowej realizacji projektu – od 23 lipca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Zakres umowy obejmuje m.in.:

 1. wykonanie okablowania sieci LAN wraz z łączami światłowodowymi,
 2. zakup, instalacja i wdrożenie aktywnego sprzętu sieciowego,
 3. zakup, instalacja i wdrożenie serwerów wraz z systemem backupu i archiwizacji danych,
 4. zakup stacji roboczych/sprzętu na potrzeby projektu,
 5. zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania zarządzającego w ramach SIM,
 6. zakup instalacja i wdrożenie systemu RIS/PACS,
 7. integracja systemu lokalnego z RCIM.

W zakresie pkt 5) zostały zakupione aktualne wersie oprogramowanie Finanse i księgowość.

Szpital dokonywał zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i na fakturach występuje jako nabywca.

Zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT i informacje wskazane we wniosku w poz. 69 są zgodne ze stanem rzeczywistym. Wątpliwość Wnioskodawcy wzbudza jedynie fakt, iż w ramach realizacji projektu jednym z elementów zakresu rzeczowego był zakup aktualnych wersji oprogramowania finanse i księgowość, z którego to systemu wystawiane są faktury dotyczące sprzedaży opodatkowanej dotyczącej wynajmowanych powierzchni i tylko w takim zakresie sprzęt i usługi zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

Wskaźnik proporcji ustalony zgodnie z art. 90 ust. 2–8 za rok poprzedzający rok podatkowy, w którym Szpital dokonywał zakupu towarów i usług na potrzeby tego projektu wynosi 0,53%. Ponieważ wskaźnik nie przekroczył 2% Wnioskodawca uznał, że proporcja wynosi 0%.

Związek pomiędzy efektami zrealizowanego projektu a prowadzonym przez Szpital wynajmem pomieszczeń polegał będzie tylko i wyłącznie na generowaniu z systemu finansowo-księgowego faktur dotyczących wynajmowanych pomieszczeń.

W świetle wyżej przedstawionych wyjaśnień Wnioskodawca podtrzymuje stanowisko zaprezentowane w złożonym w dniu 13 listopada 2014 r. wniosku, iż nie ma możliwości prawnej odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, od zakupionego sprzętu i wykonanych usług w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie :

Czy w związku z realizacją projektu występuje prawna możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Szpitala brak jest możliwości odzyskania VAT z faktur dokumentujących zakup sprzętu i usług, ponieważ nie występuje związek dokonanych zakupów z wykonywaniem usług opodatkowanych.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (par. 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza treści powołanego przepisu pozwala na stwierdzenie, ze Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Szpitalowi nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Wyjaśnić przy tym należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że w przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W art. 90 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy), a także obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Przepis art. 90 ust. 10 ustawy o VAT stanowi natomiast, że w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Powyższe oznacza, że w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2%, a podatnik uznał, że proporcja ta wynosi 0% – podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z konstrukcji cytowanych wyżej przepisów, obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych zakupów do określonych rodzajów czynności, z którymi zakupy te są związane (czynności opodatkowanych bądź zwolnionych od podatku). Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku, określona w art. 90 ust. 2 i następne ustawy, ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju czynności.

W sytuacji, gdy podatnik jest w stanie przyporządkować kwoty podatku naliczonego do czynności, w odniesieniu do których przysługuje mu prawo do odliczenia – powinien dokonać odliczenia na zasadach określonych przepisem art. 90 ust. 1 ustawy (tj. na zasadach tzw. „bezpośredniej alokacji”).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Szpital, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, o okresie od 23 lipca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. realizował projekt pn. „...”. Zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. W ramach realizacji projektu jednym z elementów zakresu rzeczowego był zakup aktualnych wersji oprogramowania finanse i księgowość, z którego to systemu wystawiane są faktury dotyczące sprzedaży opodatkowanej dotyczącej wynajmowanych powierzchni i tylko w takim zakresie sprzęt i usługi zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Wskaźnik proporcji ustalony zgodnie z art. 90 ust. 2–8 za rok poprzedzający rok podatkowy, w którym Szpital dokonywał zakupu towarów i usług na potrzeby tego projektu wynosi 0,53%. Ponieważ wskaźnik nie przekroczył 2% Wnioskodawca uznał, że proporcja wynosi 0%. Związek pomiędzy efektami zrealizowanego projektu a prowadzonym przez Szpital wynajmem pomieszczeń polegał będzie tylko i wyłącznie na generowaniu z systemu finansowo-księgowego faktur dotyczących wynajmowanych pomieszczeń.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczącymi przedmiotowego projektu.

Należy zwrócić uwagę, że zakupione w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku, jednakże oprogramowanie finanse i księgowość będzie wykorzystywane do wystawiania faktur dotyczących sprzedaży opodatkowanej.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi w części, w jakiej będzie on wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych. Wnioskodawcy nie przysługuje więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową systemu wykorzystywanego wyłącznie do czynności zwolnionych.

Również w pozostałym zakresie – w części w jakiej powstały system wykorzystywany jest także do czynności opodatkowanych podatkiem VAT – Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług. W odniesieniu do zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych i zwolnionych Wnioskodawca obowiązany jest zastosować wskaźnik proporcji. Ponieważ jednak proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2%, a Wnioskodawca skorzystał z przysługującego mu prawa określonego w art. 90 ust. 10 pkt 2 i uznał, że proporcja ta wynosi 0%, to faktycznie Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z tą częścią systemu..

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...”. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których w zawartych tam regulacjach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego brak jest możliwości odzyskania VAT z faktur dokumentujących zakup sprzętu i usług, jest prawidłowe,

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP1/443-1250/14/BM | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-236/15/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.