IBPP3/443-1350/14/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IBPP3/443-1350/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 października 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zarząd Województwa podjął uchwałę o zakwalifikowaniu projektu przygotowanego przez Wnioskodawcę (Centrum) pn. „xxx”, do dofinansowania w zakresie Działania 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Projekt polega na tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych przez stworzenie bazy okołoturystycznej oraz parku tematycznego „xxx” wraz z inhalatorium na terenie Centrum P.

W ramach projektu realizowane będą następujące elementy:

 1. Adaptacja budynku na potrzeby miejsca obsługi ruchu turystycznego. Budynek będzie udostępniany nieodpłatnie turystom. W jednym z pomieszczeń powstałych w budynku usytuowanym na terenie, na którym zlokalizowana będzie infrastruktura bazy okołoturystycznej, umieszczony zostanie terminal elektronicznej informacji turystycznej, a także rozwieszone zostaną mapy ścienne przedstawiające okoliczne szlaki oraz informacje na temat pobliskich atrakcji. W budynku udostępnione zostaną ponadto dwie toalety, z czego jedna będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w przewijak dla dzieci. Głowna sala budynku będzie udostępniona jako miejsce do spożywania posiłków własnych.
 2. Utworzenie parku tematycznego – ścieżki dydaktycznej „xxx” wraz z inhalatorium (w formie drewnianej altany) na bazie pasieki oraz zagospodarowanie zieleni w otoczeniu infrastruktury i inhalatorium. Park będzie dotyczył sztuki projektowania ogrodów na przestrzeni wieków. W parku przedstawionych zostanie kilka charakterystycznych typów ogrodów, a przy każdym umieszczona zostanie tablica opisująca dany typ ogrodu. Dodatkowo w parku zostanie umieszczona tablica w alfabecie Braillea dla osób niedowidzących i niewidomych. Ogrody i inhalatorium będą udostępniane w ramach ruchu turystycznego nieodpłatnie.
 3. Wykonanie prac zabezpieczających teren i zlokalizowaną na nim infrastrukturę: ogrodzenie, odwodnienie i skarpowanie terenu.
 4. Wykonanie tablic informacji turystycznej z mapą sieci szlaków.
 5. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, w tym stworzenie 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc parkingowych dla rodzin z małymi dziećmi (będą one stanowiły dopełnienie miejsc postojowych na istniejącym bezpłatnym parkingu ogólnodostępnym). Udostępnienie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych będzie nieodpłatne.
 6. Wykonanie infrastruktury do odpoczynku i spożywania posiłków na wolnym powietrzu; będą to zadaszone (dopasowane stylem do istniejących altan) ławy i stoły udostępniane nieodpłatnie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego. Zakupione w celu realizacji powyższej inwestycji wymienione w punktach od 1 do 6 towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Efekty poniesionych ww. wydatków nie będą dla wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.
 7. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną trzy akumulatorowe pojazdy turystyczne wraz z dwoma wagonami (kolejka turystyczna), oraz zostanie utworzone miejsce oczekiwania (przystanek) dla pasażerów kolejki, wyposażone w ławki. Zarówno pojazdy turystyczne jak i miejsce oczekiwania pasażerów, będą wykorzystywane do obsługi ruchu turystycznego – dowożenia turystów z terenu Centrum na szlaki turystyczne. Za przejazd pojazdami turystycznymi będą pobierane opłaty.

Zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu objęte punktem 7 będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

W celu uzyskania dofinansowania Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć informację, czy ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokonywanych wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „xxx”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od następujących wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „xxx

 1. Adaptacja budynku na potrzeby miejsca obsługi ruchu turystycznego. Budynek będzie udostępniany nieodpłatnie turystom. W jednym z pomieszczeń powstałych w budynku, usytuowanym na terenie, na którym zlokalizowana będzie infrastruktura bazy okołoturystycznej, umieszczony zostanie terminal elektronicznej informacji turystycznej, a także rozwieszone zostaną mapy ścienne przedstawiające okoliczne szlaki oraz informacje na temat pobliskich atrakcji. W budynku udostępnione zostaną ponadto dwie toalety, z czego jedna będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w przewijak dla dzieci. Głowna sala budynku będzie udostępniona jako miejsce do spożywania posiłków własnych.
 2. Utworzenie parku tematycznego – ścieżki dydaktycznej „xxx” wraz z inhalatorium (w formie drewnianej altany) na bazie pasieki oraz zagospodarowanie zieleni w otoczeniu infrastruktury i inhalatorium. Park będzie dotyczył sztuki projektowania ogrodów na przestrzeni wieków. W parku przedstawionych zostanie kilka charakterystycznych typów ogrodów, a przy każdym umieszczona zostanie tablica opisująca dany typ ogrodu. Dodatkowo w parku zostanie umieszczona tablica w alfabecie Braillea dla osób niedowidzących i niewidomych. Ogrody i inhalatorium będą udostępniane w ramach ruchu turystycznego nieodpłatnie.
 3. Wykonanie prac zabezpieczających teren i zlokalizowaną na nim infrastrukturę: ogrodzenie, odwodnienie i skarpowanie terenu.
 4. Wykonanie tablic informacji turystycznej z mapą sieci szlaków.
 5. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, w tym stworzenie 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc parkingowych dla rodzin z małymi dziećmi (będą one stanowiły dopełnienie miejsc postojowych na istniejącym bezpłatny bezpłatnym parkingu ogólnodostępnym). Udostępnienie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych będzie nieodpłatne.
 6. Wykonanie infrastruktury do odpoczynku i spożywania posiłków na wolnym powietrzu; będą to zadaszone (dopasowane stylem do istniejących altan) ławy i stoły udostępniane nieodpłatnie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.

ponieważ ta część inwestycji przedstawiona w punktach od 1 do 6 będzie służyła czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu VAT. Szpital prowadzi działalność zwolnioną z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zakupione towary i usługi w ramach wydatków opisanych w punktach od 1 do 6 w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Efekty dotyczące tej części projektu nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części dotyczącej wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „ ...” na zakup trzech akumulatorowych pojazdów turystycznych wraz z dwoma wagonami /kolejka turystyczna/, oraz utworzenie miejsca oczekiwania (przystanek) dla pasażerów kolejki, wyposażonego w ławki. Zarówno pojazdy turystyczne jak i miejsce oczekiwania pasażerów, będą wykorzystywane do obsługi ruchu turystycznego – dowożenia turystów z terenu Centrum na szlaki turystyczne. Za przejazd pojazdami turystycznymi będą pobierane opłaty. Zakupione towary i usługi w ramach powyższych wydatków będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak już wskazano, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny, zarejestrowany podatnik VAT, będzie realizował projekt pn. „xxx”. Projekt polega na tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez stworzenie bazy okołoturystycznej oraz parku tematycznego „Ogrody świata w pigułce” wraz z inhalatorium na terenie Centrum P.

W ramach projektu realizowane będą następujące elementy:

 1. Adaptacja budynku na potrzeby miejsca obsługi ruchu turystycznego. Budynek będzie udostępniany nieodpłatnie turystom. W jednym z pomieszczeń powstałych w budynku usytuowanym na terenie, na którym zlokalizowana będzie infrastruktura bazy okołoturystycznej, umieszczony zostanie terminal elektronicznej informacji turystycznej, a także rozwieszone zostaną mapy ścienne przedstawiające okoliczne szlaki oraz informacje na temat pobliskich atrakcji. W budynku udostępnione zostaną ponadto dwie toalety, z czego jedna będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w przewijak dla dzieci. Głowna sala budynku będzie udostępniona jako miejsce do spożywania posiłków własnych.
 2. Utworzenie parku tematycznego – ścieżki dydaktycznej „xxx” wraz z inhalatorium (w formie drewnianej altany) na bazie pasieki oraz zagospodarowanie zieleni w otoczeniu infrastruktury i inhalatorium. Park będzie dotyczył sztuki projektowania ogrodów na przestrzeni wieków. W parku przedstawionych zostanie kilka charakterystycznych typów ogrodów, a przy każdym umieszczona zostanie tablica opisująca dany typ ogrodu. Dodatkowo w parku zostanie umieszczona tablica w alfabecie Braillea dla osób niedowidzących i niewidomych. Ogrody i inhalatorium będą udostępniane w ramach ruchu turystycznego nieodpłatnie.
 3. Wykonanie prac zabezpieczających teren i zlokalizowaną na nim infrastrukturę: ogrodzenie, odwodnienie i skarpowanie terenu.
 4. Wykonanie tablic informacji turystycznej z mapą sieci szlaków.
 5. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, w tym stworzenie 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc parkingowych dla rodzin z małymi dziećmi (będą one stanowiły dopełnienie miejsc postojowych na istniejącym bezpłatnym parkingu ogólnodostępnym). Udostępnienie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych będzie nieodpłatne.
 6. Wykonanie infrastruktury do odpoczynku i spożywania posiłków na wolnym powietrzu; będą to zadaszone (dopasowane stylem do istniejących altan) ławy i stoły udostępniane nieodpłatnie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.
 7. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną trzy akumulatorowe pojazdy turystyczne wraz z dwoma wagonami (kolejka turystyczna), oraz zostanie utworzone miejsce oczekiwania (przystanek) dla pasażerów kolejki, wyposażone w ławki. Zarówno pojazdy turystyczne jak i miejsce oczekiwania pasażerów, będą wykorzystywane do obsługi ruchu turystycznego – dowożenia turystów z terenu Centrum na szlaki turystyczne. Za przejazd pojazdami turystycznymi będą pobierane opłaty.

Wnioskodawca wskazał, że zakupy dokonywane w celu realizacji powyższej inwestycji wymienione w punktach od 1 do 6 nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Efekty poniesionych ww. wydatków nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Natomiast towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu objęte punktem 7 będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że towary i usługi oznaczone we wniosku numerami od 1 do 6, nabyte na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że w stosunku do tych zakupów nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. „xxx” w części dotyczącej podatku VAT zawartego w cenie zakupów dotyczących realizacji zadań oznaczonych punktami od 1 do 6.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokonywanych wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „ ...” w części dotyczącej inwestycji opisanej w punktach od 1 do 6, jest prawidłowe.

W tym miejscu należy zauważyć, że z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku części dotyczącej wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „ ...” na zakup kolejki turystycznej (trzech akumulatorowych pojazdów turystycznych wraz z dwoma wagonami) oraz wydatków na utworzenie przystanku dla pasażerów kolejki, wyposażonego w ławki. Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu objęte punktem 7 będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Tym samym odnośnie tej części projektu zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji w ww. zakresie, będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup trzech akumulatorowych pojazdów turystycznych wraz z dwoma wagonami oraz utworzeniem przystanku dla pasażerów kolejki, wyposażonego w ławki, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/443-1449/14/AJ | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP3/443-637/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.