IBPP3/443-1350/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 października 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zarząd Województwa podjął uchwałę o zakwalifikowaniu projektu przygotowanego przez Wnioskodawcę (Centrum) pn. „xxx”, do dofinansowania w zakresie Działania 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Projekt polega na tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych przez stworzenie bazy okołoturystycznej oraz parku tematycznego „xxx” wraz z inhalatorium na terenie Centrum P.

W ramach projektu realizowane będą następujące elementy:

 1. Adaptacja budynku na potrzeby miejsca obsługi ruchu turystycznego. Budynek będzie udostępniany nieodpłatnie turystom. W jednym z pomieszczeń powstałych w budynku usytuowanym na terenie, na którym zlokalizowana będzie infrastruktura bazy okołoturystycznej, umieszczony zostanie terminal elektronicznej informacji turystycznej, a także rozwieszone zostaną mapy ścienne przedstawiające okoliczne szlaki oraz informacje na temat pobliskich atrakcji. W budynku udostępnione zostaną ponadto dwie toalety, z czego jedna będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w przewijak dla dzieci. Głowna sala budynku będzie udostępniona jako miejsce do spożywania posiłków własnych.
 2. Utworzenie parku tematycznego – ścieżki dydaktycznej „xxx” wraz z inhalatorium (w formie drewnianej altany) na bazie pasieki oraz zagospodarowanie zieleni w otoczeniu infrastruktury i inhalatorium. Park będzie dotyczył sztuki projektowania ogrodów na przestrzeni wieków. W parku przedstawionych zostanie kilka charakterystycznych typów ogrodów, a przy każdym umieszczona zostanie tablica opisująca dany typ ogrodu. Dodatkowo w parku zostanie umieszczona tablica w alfabecie Braillea dla osób niedowidzących i niewidomych. Ogrody i inhalatorium będą udostępniane w ramach ruchu turystycznego nieodpłatnie.
 3. Wykonanie prac zabezpieczających teren i zlokalizowaną na nim infrastrukturę: ogrodzenie, odwodnienie i skarpowanie terenu.
 4. Wykonanie tablic informacji turystycznej z mapą sieci szlaków.
 5. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, w tym stworzenie 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc parkingowych dla rodzin z małymi dziećmi (będą one stanowiły dopełnienie miejsc postojowych na istniejącym bezpłatnym parkingu ogólnodostępnym). Udostępnienie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych będzie nieodpłatne.
 6. Wykonanie infrastruktury do odpoczynku i spożywania posiłków na wolnym powietrzu; będą to zadaszone (dopasowane stylem do istniejących altan) ławy i stoły udostępniane nieodpłatnie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego. Zakupione w celu realizacji powyższej inwestycji wymienione w punktach od 1 do 6 towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Efekty poniesionych ww. wydatków nie będą dla wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.
 7. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną trzy akumulatorowe pojazdy turystyczne wraz z dwoma wagonami (kolejka turystyczna), oraz zostanie utworzone miejsce oczekiwania (przystanek) dla pasażerów kolejki, wyposażone w ławki. Zarówno pojazdy turystyczne jak i miejsce oczekiwania pasażerów, będą wykorzystywane do obsługi ruchu turystycznego – dowożenia turystów z terenu Centrum na szlaki turystyczne. Za przejazd pojazdami turystycznymi będą pobierane opłaty.

Zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu objęte punktem 7 będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

W celu uzyskania dofinansowania Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć informację, czy ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokonywanych wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „xxx”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od następujących wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „xxx

 1. Adaptacja budynku na potrzeby miejsca obsługi ruchu turystycznego. Budynek będzie udostępniany nieodpłatnie turystom. W jednym z pomieszczeń powstałych w budynku, usytuowanym na terenie, na którym zlokalizowana będzie infrastruktura bazy okołoturystycznej, umieszczony zostanie terminal elektronicznej informacji turystycznej, a także rozwieszone zostaną mapy ścienne przedstawiające okoliczne szlaki oraz informacje na temat pobliskich atrakcji. W budynku udostępnione zostaną ponadto dwie toalety, z czego jedna będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w przewijak dla dzieci. Głowna sala budynku będzie udostępniona jako miejsce do spożywania posiłków własnych.
 2. Utworzenie parku tematycznego – ścieżki dydaktycznej „xxx” wraz z inhalatorium (w formie drewnianej altany) na bazie pasieki oraz zagospodarowanie zieleni w otoczeniu infrastruktury i inhalatorium. Park będzie dotyczył sztuki projektowania ogrodów na przestrzeni wieków. W parku przedstawionych zostanie kilka charakterystycznych typów ogrodów, a przy każdym umieszczona zostanie tablica opisująca dany typ ogrodu. Dodatkowo w parku zostanie umieszczona tablica w alfabecie Braillea dla osób niedowidzących i niewidomych. Ogrody i inhalatorium będą udostępniane w ramach ruchu turystycznego nieodpłatnie.
 3. Wykonanie prac zabezpieczających teren i zlokalizowaną na nim infrastrukturę: ogrodzenie, odwodnienie i skarpowanie terenu.
 4. Wykonanie tablic informacji turystycznej z mapą sieci szlaków.
 5. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, w tym stworzenie 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc parkingowych dla rodzin z małymi dziećmi (będą one stanowiły dopełnienie miejsc postojowych na istniejącym bezpłatny bezpłatnym parkingu ogólnodostępnym). Udostępnienie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych będzie nieodpłatne.
 6. Wykonanie infrastruktury do odpoczynku i spożywania posiłków na wolnym powietrzu; będą to zadaszone (dopasowane stylem do istniejących altan) ławy i stoły udostępniane nieodpłatnie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.

ponieważ ta część inwestycji przedstawiona w punktach od 1 do 6 będzie służyła czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu VAT. Szpital prowadzi działalność zwolnioną z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zakupione towary i usługi w ramach wydatków opisanych w punktach od 1 do 6 w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Efekty dotyczące tej części projektu nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części dotyczącej wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „ ...” na zakup trzech akumulatorowych pojazdów turystycznych wraz z dwoma wagonami /kolejka turystyczna/, oraz utworzenie miejsca oczekiwania (przystanek) dla pasażerów kolejki, wyposażonego w ławki. Zarówno pojazdy turystyczne jak i miejsce oczekiwania pasażerów, będą wykorzystywane do obsługi ruchu turystycznego – dowożenia turystów z terenu Centrum na szlaki turystyczne. Za przejazd pojazdami turystycznymi będą pobierane opłaty. Zakupione towary i usługi w ramach powyższych wydatków będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak już wskazano, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny, zarejestrowany podatnik VAT, będzie realizował projekt pn. „xxx”. Projekt polega na tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez stworzenie bazy okołoturystycznej oraz parku tematycznego „Ogrody świata w pigułce” wraz z inhalatorium na terenie Centrum P.

W ramach projektu realizowane będą następujące elementy:

 1. Adaptacja budynku na potrzeby miejsca obsługi ruchu turystycznego. Budynek będzie udostępniany nieodpłatnie turystom. W jednym z pomieszczeń powstałych w budynku usytuowanym na terenie, na którym zlokalizowana będzie infrastruktura bazy okołoturystycznej, umieszczony zostanie terminal elektronicznej informacji turystycznej, a także rozwieszone zostaną mapy ścienne przedstawiające okoliczne szlaki oraz informacje na temat pobliskich atrakcji. W budynku udostępnione zostaną ponadto dwie toalety, z czego jedna będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w przewijak dla dzieci. Głowna sala budynku będzie udostępniona jako miejsce do spożywania posiłków własnych.
 2. Utworzenie parku tematycznego – ścieżki dydaktycznej „xxx” wraz z inhalatorium (w formie drewnianej altany) na bazie pasieki oraz zagospodarowanie zieleni w otoczeniu infrastruktury i inhalatorium. Park będzie dotyczył sztuki projektowania ogrodów na przestrzeni wieków. W parku przedstawionych zostanie kilka charakterystycznych typów ogrodów, a przy każdym umieszczona zostanie tablica opisująca dany typ ogrodu. Dodatkowo w parku zostanie umieszczona tablica w alfabecie Braillea dla osób niedowidzących i niewidomych. Ogrody i inhalatorium będą udostępniane w ramach ruchu turystycznego nieodpłatnie.
 3. Wykonanie prac zabezpieczających teren i zlokalizowaną na nim infrastrukturę: ogrodzenie, odwodnienie i skarpowanie terenu.
 4. Wykonanie tablic informacji turystycznej z mapą sieci szlaków.
 5. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, w tym stworzenie 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc parkingowych dla rodzin z małymi dziećmi (będą one stanowiły dopełnienie miejsc postojowych na istniejącym bezpłatnym parkingu ogólnodostępnym). Udostępnienie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych będzie nieodpłatne.
 6. Wykonanie infrastruktury do odpoczynku i spożywania posiłków na wolnym powietrzu; będą to zadaszone (dopasowane stylem do istniejących altan) ławy i stoły udostępniane nieodpłatnie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.
 7. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną trzy akumulatorowe pojazdy turystyczne wraz z dwoma wagonami (kolejka turystyczna), oraz zostanie utworzone miejsce oczekiwania (przystanek) dla pasażerów kolejki, wyposażone w ławki. Zarówno pojazdy turystyczne jak i miejsce oczekiwania pasażerów, będą wykorzystywane do obsługi ruchu turystycznego – dowożenia turystów z terenu Centrum na szlaki turystyczne. Za przejazd pojazdami turystycznymi będą pobierane opłaty.

Wnioskodawca wskazał, że zakupy dokonywane w celu realizacji powyższej inwestycji wymienione w punktach od 1 do 6 nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Efekty poniesionych ww. wydatków nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Natomiast towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu objęte punktem 7 będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że towary i usługi oznaczone we wniosku numerami od 1 do 6, nabyte na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że w stosunku do tych zakupów nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. „xxx” w części dotyczącej podatku VAT zawartego w cenie zakupów dotyczących realizacji zadań oznaczonych punktami od 1 do 6.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokonywanych wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „ ...” w części dotyczącej inwestycji opisanej w punktach od 1 do 6, jest prawidłowe.

W tym miejscu należy zauważyć, że z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku części dotyczącej wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „ ...” na zakup kolejki turystycznej (trzech akumulatorowych pojazdów turystycznych wraz z dwoma wagonami) oraz wydatków na utworzenie przystanku dla pasażerów kolejki, wyposażonego w ławki. Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu objęte punktem 7 będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Tym samym odnośnie tej części projektu zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji w ww. zakresie, będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup trzech akumulatorowych pojazdów turystycznych wraz z dwoma wagonami oraz utworzeniem przystanku dla pasażerów kolejki, wyposażonego w ławki, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.