IBPP3/443-1223/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
IBPP3/443-1223/14/EJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-1223/14/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 19 listopada 2014 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 23 maja 2014 r. Wnioskodawca (Stowarzyszenie) podpisał umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Osi 4 „LEADER”, działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa została zawarta z samorządem województwa.

Operacja została zakończona. Do wniosku o płatność poza dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków (rachunki, faktury) niezbędna jest indywidualna interpretacja podatkowa w zakresie prawnej możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki.

Rezultatem wykonanej operacji jest wybudowana altana piknikowo-grillowa, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie w działalności statutowej, będzie udostępniana nieodpłatnie członkom Stowarzyszenia. Rezultat projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 19 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że realizacja projektu w zakresie organizacji wydarzenia promującego zbiorniki i cieki wodne Gminy polegała na uroczystym otwarciu przez Wójta Gminy altany piknikowo-grillowej oraz organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci mieszkańców Gminy. Po zakończeniu zawodów, uczestniczące w nich dzieci otrzymały nagrody w postaci zestawów wędkarskich. Zestawy te dzieci otrzymały w związku z planowanym powstaniem wiosną 2015 r. szkółki wędkarskiej dla najmłodszych. Z efektów projektu korzystali mieszkańcy Gminy, biorąc udział w zawodach wędkarskich dla dzieci oraz festynie rodzinnym. Mieszkańcy korzystali w ww. zakresie nieodpłatnie. Realizacja projektu nie generowała dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, u Wnioskodawcy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana VAT. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji całego projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT–7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 listopada 2014 r.):

Czy Wnioskodawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu pn. „...” w związku z realizacją działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Osi 4 „LEADER”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 listopada 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki projektu pn. „...”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT – podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie planuje prowadzić działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje wyłącznie cele statutowe niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednym z warunków prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zgodnie z art. 89 ustawy o podatku VAT jest posiadanie statusu podatnika VAT. Wnioskodawca nie spełnia ww. warunku więc nie ma prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki. Podatek VAT należny nie występuje u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. Rezultatem wykonanej operacji jest wybudowana altana piknikowo-grillowa, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie w działalności statutowej, będzie udostępniana nieodpłatnie członkom stowarzyszenia. Rezultat projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja projektu nie generowała dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, u Wnioskodawcy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana VAT. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji całego projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT–7.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo należy zauważyć, że Wnioskodawca prawidłowo uzasadnił swoje stanowisko w sprawie, jednakże błędnie przywołał przepis art. 89 ustawy o VAT, który w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1223/14/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.