IBPP3/443-1219/14/KG | Interpretacja indywidualna

Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową skrzyżowania i remontem drogi gminnej.
IBPP3/443-1219/14/KGinterpretacja indywidualna
  1. drogi gminne
  2. prawo do odliczenia
  3. przebudowa
  4. spółki
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur od wykonawcy przebudowy skrzyżowania i remontu drogi gminnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur od wykonawcy przebudowy skrzyżowania i remontu drogi gminnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jawna D. V. (Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą – produkcja wyrobów ze szkła. Przedsiębiorstwo jest w całości wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca planuje budowę budynku magazynowego na działce do niego należącej. Urząd Miasta w R. (właściwy dla inwestycji) wydał dla Wnioskodawcy decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, w których określił warunki zagospodarowania terenu (tzw. WZiZT). W szczególności nakazał Wnioskodawcy przebudowę włączenia drogi gminnej, która prowadzi na teren inwestycji, do drogi krajowej nr xxx („...”). Obecny stan włączenia nie odpowiada wymaganym przepisom dotyczącym skrzyżowania i jest zdaniem urzędu niewystarczający dla wjazdu na potrzeby transportu towarów. Warunkiem dopuszczenia do użytkowania nowej hali magazynowej jest zatem zrealizowanie wspomnianej przebudowy przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca musi ponieść nakłady związane z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową oraz remontu części drogi gminnej prowadzącej do zakładu. Nakłady będą dotyczyły zatem inwestycji na terenie nienależącym do Wnioskodawcy, a ich poniesienie jest konieczne w celu otrzymania zezwolenia na rozbudowę zakładu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z otrzymanej faktury od wykonawcy przebudowy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, z otrzymanych faktur od wykonawcy przebudowy skrzyżowania i remontu drogi gminnej Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawcy przebudowy ponieważ istnieje związek między prowadzoną inwestycją a działalnością gospodarczą spółki. Wykonywana inwestycja jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej, a usługa przy nabyciu której naliczony będzie podatek będzie wykorzystywana w całości do prowadzonej działalności opodatkowanej.

Stanowisko odmienne od przyjętego przez Wnioskodawcę kłóciłoby się z zasadą neutralności. podatkowej, będącą fundamentalną zasadą konstrukcji podatku VAT.

Zasada wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przyznaje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych jeżeli towary i usługi przy nabyciu których naliczono podatek będą wykorzystane w całości do prowadzonej działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Rolę prawa do odliczenia podatku naliczonego wielokrotnie podkreślił ETS wskazując, że system odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza niezależnie od jej celu lub rezultatu jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (wyrok w sprawie C-268/83, tak też w wyrokach C-50/87, C-317/94, C-37/96).

Nabywane towary i usługi nie muszą być związane z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi przez podatnika aby w związku z ich nabyciem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo do odliczenia przysługuje bowiem także wówczas gdy wydatki na nabycie zaliczane są do kosztów ogólnych działalności podlegającej opodatkowaniu – wyrok ETS C-408/98.

Zdaniem Wnioskodawcy istnieje ścisły związek pomiędzy wydatkiem poniesionym na rozbudowę skrzyżowania i remontu drogi gminnej a wykonywaniem przez nią czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych od wykonawcy przebudowy.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2011 r. sygn. IPPP2/443-1046/11-2/MM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie oraz w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2010 r. sygn. ILPP1/443-1563/09-5/AI wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, ponieważ bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur od wykonawcy przebudowy skrzyżowania i remontu drogi gminnej, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – poniesienie nakładów na inwestycję jest konieczne w celu otrzymania zezwolenia na rozbudowę zakładu, który w całości wykorzystywany jest do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo zaznacza się, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę przedstawionego we wniosku stanowiska prawnego Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.