IBPP3/443-1160/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
IBPP3/443-1160/14/EJinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. odliczenia
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) realizuje projekt pn. „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

Informacje o podejmowanych działaniach w ramach projektu przekazywane są poprzez stronę internetową Wnioskodawcy, a także poprzez plakaty rozwieszane na obszarze objętym projektem. Dotychczas zrealizowano Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 18 osób. O zakwalifikowaniu się do projektu decydowało miejsce zamieszkania na obszarze objętym LGD oraz kolejność zgłoszeń. Do projektu zakwalifikowanych zostało 18 osób dla których przeprowadzono kurs KPP w formie nieodpłatnej. Kurs KPP prowadzony był w siedzibie Wnioskodawcy w okresie od 25 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Ze względu na konieczność pogodzenia możliwości uczestnictwa w kursie z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi uczestników zajęcia prowadzone były w trybie weekendowym – głównie soboty i niedziele oraz wybrane piątki. Wnioskodawca w ramach wkładu własnego zapewnił sale na przeprowadzenie kursu oraz sprzęt multimedialny.

Na potrzeby przeprowadzenia kursu KPP zakupiony został defibrylator, który będzie również prezentowany podczas organizowanych pogadanek edukacyjnych w poszczególnych miejscowościach na terenie LSR. Zakup defibrylatora jest uzasadniony ze względu na duże koszty wynajmu, które przewyższają koszty zakupu. Lokalizacja defibrylatora na terenie Ł. jest uzasadniona również ze względu na odległość jaka dzieli Ł. od szpitala powiatowego w L. W sytuacji zagrożenia życia czas dojazdu zespołu karetki reanimacyjnej jest zbyt długi aby skutecznie podejmować próby ratowania czyjegoś życia. Przekracza on ustawowy czas 15 minut, w których karetka z punktu bazowego do miejscowości na terenie gminy powinna dojechać. Zakup defibrylatora przyczyni się do zwiększenia jakości życia mieszkańców z terenu LSR poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa wynikający z bliskiej dostępności sprzętu gotowego do użycia w przypadku zagrożenia ludzkiego życia. Na poprawę jakości życia społeczności lokalnej wpłynie jednak przede wszystkim zwiększenie liczby profesjonalnie wyszkolonych ratowników na obszarze LSR, którzy będą mogli nieść pomoc będąc świadkami zdarzeń, wypadków lub innych okoliczności w których konieczne będzie podejmowanie działań ratujących ludzkie życie. Na wzrost jakości życia wpłynie również fakt, że w razie niemożliwości dotarcia karetki rola ratowania życia ludzkiego w przypadku zagrożenia przejęta zostanie przez strażaków/ratowników wyposażonych w odpowiedni sprzęt, przeszkolonych i przygotowanych do niesienia pomocy.

Pogadanki edukacyjne

Na obszarze objętym LGD w szkołach/remizach wybranych miejscowościach zorganizowane zostaną dwugodzinne pogadanki edukacyjne, których celem będzie podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy. Mieszkańcy będą mogli także pozyskać informacje na temat walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych regionu. Łącznie przeprowadzonych zostanie 10 dwugodzinnych pogadanek edukacyjnych. Będą one miały charakter otwarty – każda zainteresowana osoba będzie mogła wziąć w nich udział. Przewidywany jest udział średnio około 12 osób w każdej pogadance.

Tematyka przeprowadzanych pogadanek edukacyjnych obejmowała będzie zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym instruktaż związany z obsługą defibrylatora – jego przeznaczenie, zasady działania, sposoby prowadzenia akcji ratowniczej przy użyciu defibrylatora itp. Defibrylator ze względu na brak miejsca chronionego/monitorowanego umiejscowiony zostanie w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zewnątrz budynku obok włącznika syreny alarmowej zostanie zamieszczona tablica informująca o dostępności defibrylatora w budynku oraz instrukcja mówiąca, że w przypadku konieczności użycia defibrylatora należy uruchomić syrenę alarmową bądź zadzwonić na numer alarmowy, dzięki czemu defibrylator w bardzo krótkim czasie będzie mógł być udostępniony w celu ratowania ludzkiego życia.

W związku z realizacją operacji na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury przez podatników będących płatnikiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania (złożenia wniosku o płatność) przypada na październik 2014 r.

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Przyczyni się natomiast do większej aktywizacji mieszkańców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT W związku z realizacją operacji na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury przez podatników będących płatnikiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwot podatku naliczonego na fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.