IBPP3/443-1123/14/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IBPP3/443-1123/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – jako podmiot leczniczy będzie realizował projekt: „xxx”. Zakup sprzętu w 85% będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007–2013. Priorytet – Społeczeństwo Informacyjne, Działalnie – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych. Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu informatycznego zarówno na płaszczyźnie programowej, jak i sprzętowej, umożliwiającą uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów. Głównym elementem projektu jest rozbudowa oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Na bazie tego oprogramowania możliwe będzie przetwarzanie i przechowywanie w systemie informatycznym danych związanych z pacjentem a następnie wykorzystanie ich w innych systemach między innymi do stworzenia e-usług publicznych E-platforma będzie systemem instalowanym w infrastrukturze technicznej jednostki ochrony zdrowia, udostępnianą przez sieć rozległą personelowi oraz pacjentom. Integracja systemu e-platformy i HIS realizowana będzie poprzez wykorzystanie udostępnionych przez oba systemy usług, co umożliwi elastyczną konfiguracje sposobu realizacji procesów oraz pozwalać będzie na zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa dostępu i przetwarzania danych (np. wprowadzenie elementów autoryzacji rejestrowanych informacji przez pracowników jednostki ochrony zdrowia).

Przedmiotem zamówienia będzie:

 • doposażenie pomieszczenia serwerowni,
 • dostawa i instalacja oprogramowania i sprzętu wymaganego do realizacji projektu,
 • wdrożenie oprogramowania do pracy w wymaganym zakresie,
 • testy akceptacyjne.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, którego głównym zamierzeniem jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

SP ZOZ pomimo, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w ramach wyżej wymienionego projektu, ponieważ będzie ona wykorzystywana tylko i wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy

Zgodnie zaś, z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu po jego zakończeniu służyć będą wyłącznie do świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT.

Wszystkie zakupy sprzętu i usług dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Przedmioty projektu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT Zakupione oprogramowanie i sprzęt służyć będą wyłącznie poprawie jakości świadczonych usług i nie będą skutkować zwiększeniem przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu pn. „xxx” dzięki któremu po zakończeniu realizacji będą świadczone wyłącznie usługi medyczne...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jest placówką publiczną świadczącą usługi medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi są świadczone mieszkańcom miast i mieszkańcom miast ościennych. Wszystkie dotychczas świadczone usługi medyczne są usługami zwolnionymi z podatku VAT. Po zrealizowaniu projektu nabyte towary i usługi wykorzystane zostaną do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. Zgodnie zaś z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, dlatego też Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

–z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – od dnia 1 stycznia 2014 r. – otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r., zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca – jako podmiot leczniczy będzie realizował projekt: „xxx”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu informatycznego zarówno na płaszczyźnie programowej, jak i sprzętowej, umożliwiającą uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów. Głównym elementem projektu jest rozbudowa oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu po jego zakończeniu służyć będą wyłącznie do świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT. Wszystkie zakupy sprzętu i usług dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Przedmioty projektu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. Zakupione oprogramowanie i sprzęt służyć będą wyłącznie poprawie jakości świadczonych usług i nie będą skutkować zwiększeniem przychodów.

Tak przedstawiony opis stanu faktycznego wskazuje, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt zostaną wykorzystane do jednej kategorii czynności tj. usług zwolnionych z podatku VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (zakupione towary i usługi, jak podaje Wnioskodawca, służyć będą wyłącznie do świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT), stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. „xxx”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie oraz nie przedstawiono stanowiska. Przedstawione we wniosku twierdzenie Zainteresowanego, że zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu po jego zakończeniu służyć będą wyłącznie do świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT, przyjęto jako element zdarzenia przyszłego. Niniejszą interpretacje wydano przy założeniu, że faktycznie towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją opisanego wyżej projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/443-848/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPTPP2/443-706/14-5/JS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.