IBPP3/443-1103/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 21 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w ramach realizacji projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 października 2014 r. znak: IBPP3/443-1103/14/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 21 października 2014 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Koło Gospodyń) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, działającym w oparciu o ustawę z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104) oraz ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania, która po jego ocenie i wybraniu do finansowania przekazała go do dalszego rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Wniosek został złożony o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.31 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania (małe projekty) Wnioskodawca będzie realizować projekt związany z poprawą warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich z gmin C., P., W., Z. Wszystkie faktury oraz rachunki związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek, którego dotyczy interpretacja nosi tytuł: „...”.

W ramach operacji planuje się wyposażenie świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań w miejscowości W. w meble takie jak krzesła w liczbie 100 sztuk, stoły 20 sztuk i dwie szafy na potrzeby przechowywania materiałów w celu podniesienia standardu istniejącej i funkcjonującej świetlicy wiejskiej jako miejsca integracji lokalnej społeczności.

W ramach operacji zaplanowano zakup 100 sztuk krzeseł wykonanych z twardego drewna w kolorze olcha, krzesła mają być nietapicerowane, aby powierzchnia była łatwo zmywalna npo. Po warsztatach w trakcie których Wnioskodawca będzie używać kleju (na wypadek ich pobrudzenia itp.), dodatkowo zaplanowano zakup stołów w liczbie 20 sztuk z laminatu o rozmiarach 140 cm/80 cm o powierzchni łatwo zmywalnej.

Do tego na potrzeby przechowywania materiałów na prowadzone warsztaty i inne zajęcia odbywające się na świetlicy zaplanowano zakup szaf w liczbie 2 sztuki do przechowywania materiałów, o których mowa powyżej. Szafy dla zachowania estetyki i kolorystyki całego pomieszczenia powinny być w kolorze krzeseł tj. olcha.

Świetlica (miejsca spotkań lokalnej społeczności) będzie przeznaczona i wykorzystywana przez Wnioskodawcę do realizacji zadań statutowych nieodpłatnych bez prowadzenia działalności gospodarczej, której Wnioskodawca nie prowadzi.

Wieś zamieszkana jest przez 700 osób, około 15% jest chętnych do wspólnych spotkań, brania udziału w różnego rodzaju warsztatach kultywujących lokalne tradycje i obrzędy (w tym spotkania międzypokoleniowe), szkoleniach i innych działaniach edukacyjnych i brak jest odpowiedniego wyposażenia świetlicy wiejskiej do tego rodzaju spotkań (mając na uwadze tak dużą liczbę chętnych około 150 osób). W wyniku podjętych do tej pory działań Wnioskodawca obserwuje wzrost aktywności lokalnej społeczności i podniesienie standardu istniejącego miejsca spotkań/podniesienie standardu miejsca w ramach przedmiotowego wniosku jest potrzebne do dalszej aktywizacji mieszkańców wsi i mieszkańców obszaru LSR LGD.

W ramach operacji planuje się także zorganizowanie i przeprowadzenie akcji związanej z robieniem tradycyjnych stroików wielkanocnych na bazie produktów naturalnych takich jak (wydmuszki, cebula do gotowania w celu uzyskania koloru, bazie, palemki, wiklina, produkty na ciasto np. do wypieku baranów, babeczek), palm (wiklina, palma, kwiatki suszone), wystrojów świątecznych i innych związanych z historią i kulturą obszaru w tym ze zwyczajami charakterystycznymi dla terenu LGD (siano i słoma do wyrobu dekoracji z produktów naturalnych, kwiatki suszone np. suszki, szyszki, gałęzie). W ramach operacji planuje się wykorzystanie produktu lokalnego. Produkt lokalny – w rozumieniu definicji O. Gałek z 2002 r. (produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych), która została przyjęta interpretacją MRiRW na potrzeby realizacji PROW 2007-2013 – to zarówno produkt spożywczy, jak i rękodzieło oraz usługi oparte o lokalne dziedzictwo (warsztaty rękodzielnicze, kulturalne, przewodnicy, itp.).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków.

W piśmie z 21 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że projekt był realizowany w terminie od 3 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. Z efektów projektu korzystać będzie społeczność lokalna miejscowości W. Efekt realizowanego projektu nie będzie generował dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana VAT. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji w ramach działania małe projekty pn. „...”, w ramach działania 4.31 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach Działania 4.31 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu „...”, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2–6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach operacji Wnioskodawca zakupił wyposażenie świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań w miejscowości W. w meble takie jak krzesła w liczbie 100 sztuk, stoły 20 sztuk i dwie szafy na potrzeby przechowywania materiałów w celu podniesienia standardu istniejącej i funkcjonującej świetlicy wiejskiej jako miejsca integracji lokalnej społeczności. W ramach operacji Wnioskodawca zorganizował i przeprowadził akcję związaną z robieniem tradycyjnych stroików wielkanocnych na bazie produktów naturalnych. Efekt realizowanego projektu nie będzie generował dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, nie powstanie u Wnioskodawcy sprzedaż opodatkowana VAT. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT¬-7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani możliwości zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.