IBPP3/443-1084/14/MN | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
IBPP3/443-1084/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 22 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) oraz pismem z 26 listopada 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) oraz pismem z 26 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 22 października 2014 r.):

Wnioskodawca świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 94992, jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT. Są świadczone przez fundacje nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie Wnioskodawca realizuje umowy przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 z udziałem środków europejskich Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, podpisaną z Samorządem Województwa .... Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

Wnioskodawca będzie realizować dwa projekty:

 1. Projekt pt. „xxx” – zdarzenie przyszłe,
 2. Projekt pt. „xxx” – zdarzenie przyszłe.

Projekt pt. „xxx”:

 1. Okres realizacji – wrzesień 2014 r. do grudzień 2014 r.
 2. Realizacja projektu polegać będzie na 1.– zorganizowaniu w dniu 25 listopada 2012 r. koncertu z udziałem YY, której towarzyszyć będzie 20 osobowa orkiestra. Koncerty należą do imprez cyklicznych, które odbywają się w ... kościele zawsze 25 listopada. Wykonawcami są czołowi artyści polskiej sceny muzycznej; 2.– wydanie folderu – promocja wydarzeń kulturalnych oraz zabytków, bogatych walorów przyrodniczych i szlaków M. Foldery będą rozdawane bezpłatnie uczestnikom koncertu, turystom odwiedzających zabytkowy kościół, będą wyłożone na stoliku w przedsionku zabytkowego kościoła, będą wyłożone w Publicznej Bibliotece.
 3. Wydatki będą udokumentowane fakturami VAT na których jako nabywca widnieć będzie Wnioskodawca.
 4. Koncert należy do ważnych wydarzeń kulturalnych nie tylko gminy, ale i powiatu. Jest ogólnodostępny, nie komercyjny.
 5. W koncercie będzie uczestniczyć około 500 osób. Organizacja Koncertu w małej wiosce umożliwia dostęp do wielkiej kultury, upowszechnia wiedzę o muzyce jej wykonawcach. Miejsce koncertu to zabytkowy ... kościół, zatem efektem operacji jest także zachowanie dziedzictwa ....

W piśmie z 22 października 2014 r. Wnioskodawca sprostował opis zdarzenia przyszłego podając, że w rzeczywistości występuję u niego w niewielkim wymiarze działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – Wnioskodawca świadczy odpłatne usługi, jednakże ze względu na mały wymiar tej działalności (obrót Wnioskodawcy z tytułu tej działalności nie przekracza progu 150 000 zł) Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (a nie jak wcześniej podano z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o wskazanie, że towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu pt. „xxx” nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013...

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 26 listopada 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „xxx”.

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne, celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy w ramach Działania 413.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wyjaśnić, że w złożonym wniosku zadano pytanie odnośnie dwóch odrębnych projektów. Tym samym wskazać należy, że w niniejszej interpretacji odniesiono się jedynie do problemu odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu pt. „xxx”. Pozostałe zagadnienie podniesione we wniosku, a dotyczące projektu pt. „xxx”, zostanie omówione w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych unormowań wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r. realizuje operację pt. „xxx”. Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu w dniu 25 listopada 2012 r. koncertu z udziałem YY, której towarzyszyć będzie 20 osobowa orkiestra i wydaniu folderu – promocja wydarzeń kulturalnych oraz zabytków, bogatych walorów przyrodniczych i szlaków M. Foldery będą rozdawane bezpłatnie uczestnikom koncertu, turystom odwiedzających zabytkowy kościół, będą wyłożone na stoliku w przedsionku zabytkowego kościoła, będą wyłożone w Publicznej Bibliotece. Wydatki będą udokumentowane fakturami VAT na których jako nabywca widnieć będzie Wnioskodawca. Koncert jest ogólnodostępny, nie komercyjny. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu pt. „xxx” nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji pt. „xxx”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „xxx”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/443-1009/14/MN | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-1077/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.