IBPP3/443-1072/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Klub Sportowy) realizuje umowę przyznania pomocy podpisaną z Samorządem Województwa na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013, której nazwa brzmi: „...”.

Wskazane przedsięwzięcie jest konieczne i oczekiwane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Dzięki jego realizacji będzie można czynnie spędzać czas i odpocząć w otoczeniu przyrody (Wnioskodawca zmodernizuje i uzupełni brakującą infrastrukturę na obszarze wiejskim). Możliwe stanie się także dotarcie z informacją o walorach 4 miejscowości i atrakcyjnych miejsc Gminy do większej ilości osób poprzez zamontowanie tablic (w tym przy Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym) i wydanie ulotek, dzięki czemu na szerszą skalę Wnioskodawca będzie mógł upowszechniać kulturę fizyczną, promować obszary wiejskie i zlokalizowane na ich terenie atrakcje.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym, które polegać będzie na: wykonaniu ogrodzenia, budowie ogólnodostępnego grilla do samodzielnego przygotowywania posiłków, montażu ławek (54 sztuki), zamontowaniu urządzenia zabawowego dla najmłodszych oraz remoncie boiska do siatkówki plażowej. Obiekt jest ogólnodostępny i nie posiada charakteru komercyjnego (każdy nieodpłatnie może z niego skorzystać). Atrakcyjne miejsca turystyczne Gminy będą promowane przez oznakowanie 4 punktów turystycznych (tablice informacyjne z opisami) i wydanie 1000 sztuk ulotek. Każdy z 4 oznaczonych punktów przedstawia główny temat związany z konkretnym miejscem (rekreacja i wypoczynek, historia, przyroda oraz tradycja) jednak razem tworzą pełny obraz, który kreuje charakter całej okolicy, ale także każdego punktu z osobna. Ulotka natomiast jest zbiorem informacji o wszystkich miejscach. Powyższy zakres zadania zostanie realizowany w miesiącu wrześniu i zwieńczony zostanie złożeniem wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim.

Wnioskodawca świadczy wyłącznie nieodpłatne usługi (czyli bez wynagrodzenia), nie prowadzi działalności gospodarczej i komercyjnej. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie wskazane elementy powstałe w ramach operacji będą udostępniane nieodpłatnie. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Wnioskodawca.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (nie składa deklaracji VAT–7) może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Małego Projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Małego Projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy w ramach Działania 413.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca we wrześniu 2014 r. zrealizował projekt pn. „...”. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym, które polegać będzie na: wykonaniu ogrodzenia, budowie ogólnodostępnego grilla do samodzielnego przygotowywania posiłków, montażu ławek (54 sztuki), zamontowaniu urządzenia zabawowego dla najmłodszych oraz remoncie boiska do siatkówki plażowej. Obiekt jest ogólnodostępny i nie posiada charakteru komercyjnego (każdy nieodpłatnie może z niego skorzystać). Atrakcyjne miejsca turystyczne Gminy będą promowane przez oznakowanie 4 punktów turystycznych (tablice informacyjne z opisami) i wydanie 1000 sztuk ulotek. Realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie wskazane elementy powstałe w ramach operacji będą udostępniane nieodpłatnie. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Wnioskodawca. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (nie składa deklaracji VAT–7).

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „...”.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.