IBPP3/443-1040/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-1040/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt pomocowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 12 listopada 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca) nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT, zrealizowało projekt polegający na przeprowadzeniu szkolenia fotograficznego oraz promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD ...... ... przez organizację festynu „..........”, wraz z wystawą złożoną z fotografii lokalnych miejsc i osób powstałych podczas kursu oraz ich opisów, stanowiących streszczenie historii zebranych w formie wywiadów z mieszkańcami LGD. Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest w jednym etapie, który kończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej urzędu marszałkowskiego. Do wniosku o płatność Wnioskodawca zobligowany jest dołączyć interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego.

W ramach zrealizowanego projektu Wnioskodawca nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jedynymi wpływami związanymi z projektem był częściowy zwrot przez uczestników kosztów kursu fotograficznego (7 x 315,00 zł = 2.205,00 zł) Koszty realizacji zadania poniósł Wnioskodawca, faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem wystawiane były na Wnioskodawcę. Efekty projektu będą wykorzystane nieodpłatnie, będą służyły społeczności lokalnej, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego wskazano, że tytuł projektu brzmi: „...”. Realizacja projektu przebiegła od 25 marca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. W ww. okresie zostały zakupione towary oraz usługi. W ramach zrealizowanego projektu zakupiono następujące towary – artykuły spożywcze (produkty do przygotowania potraw regionalnych). W ramach zrealizowanego projektu zakupiono następujące usługi: szkoleniowe, wynajmu sali na zajęcia, przeprowadzenia, spisania i publikacji wywiadów z mieszkańcami, oprawy muzycznej festynu, organizacji wystawy fotograficznej oraz usługi księgowe. Realizacja projektu wpisuje się w cele statutowe stowarzyszenia. Kwota podatku naliczonego zawarta w cenie nabywanych towarów i usług została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku od towarów i usług, w przypadku przedmiotowego zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 12 listopada 2014 r.): Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz uzyskanie zwrotu podatku w związku z. realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca od 25 marca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. realizował projekt polegający na przeprowadzeniu szkolenia fotograficznego oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD ........... ... poprzez organizację festynu „...”, wraz z wystawą złożoną z fotografii lokalnych miejsc i osób powstałych podczas kursu oraz ich opisów, stanowiących streszczenie historii zebranych w formie wywiadów z mieszkańcami LGD. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupił towary (artykuły spożywcze tj. produkty do przygotowania potraw regionalnych oraz usługi (szkoleniowe, wynajmu sali na zajęcia, przeprowadzenia, spisania i publikacji wywiadów z mieszkańcami, oprawy muzycznej festynu, organizacji wystawy fotograficznej oraz księgowe). Jedynymi wpływami związanymi z ww. projektem był częściowy zwrot przez uczestników kosztów kursu fotograficznego. Koszty realizacji zadania poniósł Wnioskodawca. Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem wystawiane były na Wnioskodawcę. Efekty projektu będą wykorzystane nieodpłatnie, będą służyły społeczności lokalnej, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT,

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”. Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”, wraz z wystawą złożoną z fotografii lokalnych miejsc i osób powstałych podczas kursu oraz ich opisów, stanowiących streszczenie historii zebranych w formie wywiadów z mieszkańcami LGD”, jest prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Zasady i przepisy podatkowe zawarte w niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem ww. wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych. W związku z tym niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1, prawa do zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87, prawa do zwrotu podatku podatnikom dokonującym nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej na podstawie umów zawartych przed 1 maja 2004 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.