IBPP3/443-1011/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Fundacja) realizuje operację pn. „...” w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Celem operacji jest wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez stworzenie Izby Pamięci ...oraz działanie na rzecz rozwoju świadomości lokalnej w zakresie dziedzictwa historycznego związanego z regionem.

W związku z realizacją powyższej operacji Wnioskodawca ponosi koszty związane z tym projektem. Oprócz prac, które zleca osobom fizycznym na podstawie umów o dzieło (jak: wykonanie projektu Izby, wykonanie projektu logo oraz identyfikacji wizualnej, konsultacje historyczne, konserwacja map sztabowych oraz akwarel autorstwa Generała, aranżacja i obsługa techniczna wystawy czy skanowanie fotografii), Wnioskodawca dokonuje także zakupów towarów i usług, które są udokumentowane fakturami VAT. Są to dokonywane w księgarniach zakupy książek i opracowań naukowych na temat XX-lecia Międzywojennego oraz historii kawalerii polskiej, które złożą się na bibliotekę tematyczną dostępną w Izbie, zakupy oświetlenia na wyposażenie Izby – oraz zakupy usług, takich jak wykonanie operatu szacunkowego pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Pamięci, rekonstrukcja zabytkowych okien, renowacja drzwi prowadzących do Izby, wykonanie szaf bibliotecznych oraz rekonstrukcja mebli zaprojektowanych przez Generała ..., a także wykonanie odbitek fotograficznych dokumentów historycznych przeznaczonych do eksponowania w Izbie czy opracowanie podpisów pod eksponaty oraz oprawa tychże eksponatów.

Zakupione towary i usługi są udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Wnioskodawca. Zakupy nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest bowiem czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7.

Efekty realizacji powyższej operacji będą ogólnodostępne: Izba Pamięci, której otwarcie przewiduje się na jesień 2014 r. będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających zainteresowanych dziedzictwem historycznym, a za udział w tej żywej lekcji historii nie przewiduje się pobierania opłat: ani za bilety wstępu, ani za korzystanie z biblioteki. Byłoby to bowiem sprzeczne z celem operacji, którym jest jak najszersza promocja dziedzictwa historycznego oraz edukacja w zakresie historii XX-lecia Międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Generała – bohatera Izby. Wnioskodawca chce w ten sposób rozbudzać postawy patriotyczne oraz przyczynić się do rozwoju świadomości lokalnej tożsamości. Wyniki realizowanego projektu będą więc wykorzystywane bezpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją przedmiotowego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Wnioskodawca zaznacza, że zakupy nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie ma takiej możliwości w przypadku funkcjonowania Izby Pamięci, zwłaszcza, że Wnioskodawca nie przewiduje wprowadzenia biletów wstępu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT–7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje operację pn. „...”. Efekty realizacji powyższej operacji będą ogólnodostępne: Izba Pamięci, której otwarcie przewiduje się na jesień 2014 r. będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających zainteresowanych dziedzictwem historycznym, a za udział w tej żywej lekcji historii nie przewiduje się pobierania opłat: ani za bilety wstępu, ani za korzystanie z biblioteki. Zakupione towary i usługi są udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Wnioskodawca. Zakupy nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest bowiem czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.