IBPP2/4512-996/15/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości niezabudowanych nr 218/24 i nr 218/18
IBPP2/4512-996/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. nieruchomości
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości niezabudowanych nr 218/24 i nr 218/18 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości niezabudowanych nr 218/24 i nr 218/18.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza kupić nieruchomości od spółki L sp. z o.o. W dniu 6 października 2015 roku L sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży nabyła:

  1. nieruchomość gruntową położoną w K, dzielnica S, składającą się z jedynej działki oznaczonej numerem 218/23 o powierzchni 1,9430 ha objętej księgą wieczystą numer K, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. 88,00 m2 przeznaczonym do rozbiórki oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek Bi - inne tereny zabudowane.
  2. nieruchomość gruntową położoną w K, dzielnica S, składająca się z jedynej działki oznaczonej numerem 218/24 o powierzchni 0,3677 ha, objętej księgą wieczystą numer K, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Zgodnie ze stanem faktycznym działka ta jest niezabudowana, a w ewidencji gruntów widnieje jako użytek Bi - inne tereny zabudowane.
  3. nieruchomość gruntową położona w K, dzielnica S, składająca się z jedynej działki oznaczonej numerem 218/18 o powierzchni 0,2011 ha, objętej księgą wieczystą numer K, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Zgodnie ze stanem faktycznym działka ta jest niezabudowana, a w ewidencji gruntów widnieje jako użytek Bi - inne tereny zabudowane.

W stosunku do wymienionych nieruchomości a-c nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie została wydana decyzja o warunkach i zagospodarowaniu terenu. Od transakcji tej zostały opłacone wszelkie należności publiczno-prawne. Kupującemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zakup nastąpił od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem.

L Sp. z o.o. zamierza sprzedać stosowną nieruchomość w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał m.in., że jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca zamierza zakupić przedmiotowe działki do wykonywania działalności opodatkowanej VAT tj. budowy lokali mieszkalnych i usługowych. Według wiedzy Wnioskodawcy L sp. z o.o. dotychczas nie wykorzystywała działek 218/23, nr 218/24 i 218/18 do czynności zwolnionych czy też opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu ww. nieruchomości...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu ww. nieruchomości.

Wynika to z faktu, że dostawa terenów niezabudowanych opisanych w pkt b i c (nieruchomość gruntowa położona w K, dzielnica S, składająca się z jedynej działki oznaczonej numerem 218/24 o powierzchni 0,3677 ha, objęta księgą wieczystą numer K prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego oraz nieruchomość gruntowa położona w K, dzielnica S, składająca się z jedynej działki oznaczonej numerem 218/18 o powierzchni 0,2011 ha, objęta księgą wieczystą numer K prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Jako niezabudowany należy również traktować nieruchomość oznaczoną pkt a gdyż budynek ten - z perspektywy gospodarczej - nie ma żadnego znaczenia.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 9 „zwolnieniu podlegają grunty niezabudowane inne niż tereny budowlane”. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ww. ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W niniejszej sprawie dla wskazanych gruntów nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przeznaczenie wszystkich trzech nieruchomości jest jednak budowlane. Taki jest również sens gospodarczy transakcji.

Na poparcie powyższego stanowiska warto przytoczyć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2014 r. sygn. akt II SA/Gl 13/14, dotyczące klasyfikacji terenu niezabudowanego "zwolniona z opodatkowania jest wyłącznie taka dostawa, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane, czy też pod zabudowę.

Ta regulacja prawna oznacza, że ze zwolnienia korzystać mogą tylko dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, działek rekreacyjnych” (vide: wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1185/10).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek o nr 218/24 i 218/18 jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości niezabudowanych nr 218/24 i nr 218/18 tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące dwóch zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości w postaci gruntów zabudowanych i niezabudowanych. Aby jednak odpowiedzieć na ww. pytanie, koniecznym jest rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania dostawy tych nieruchomości, a w szczególności ustalenie czy dostawy nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość gruntową składającą się z jedynej działki oznaczonej numerem 218/24 o powierzchni 0,3677 ha. Zgodnie ze stanem faktycznym działka ta jest niezabudowana, a w ewidencji gruntów widnieje jako użytek Bi - inne tereny zabudowane. Wnioskodawca zamierza również nabyć nieruchomość gruntową składającą się z jedynej działki oznaczonej numerem 218/18 o powierzchni 0,2011 ha. Zgodnie ze stanem faktycznym działka ta jest niezabudowana, a w ewidencji gruntów widnieje jako użytek Bi - inne tereny zabudowane.

W stosunku do wymienionych nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie została wydana decyzja o warunkach i zagospodarowaniu terenu.

Tak więc, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że działki gruntu o nr 218/24 i nr 218/18 z uwagi, że dla tych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak jest decyzji o warunkach zabudowy, działki te nie stanowią gruntów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zatem dostawa na rzecz Wnioskodawcy działek nr 218/24 i nr 218/18, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

W odniesieniu do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości nr 218/24 i nr 218/18 przez Wnioskodawcę, tut. Organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Transakcja sprzedaży nieruchomości niezabudowanych nr 218/24 i nr 218/18 na rzecz Wnioskodawcy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy.

W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro sprzedaż nieruchomości niezabudowanych nr 218/24 i nr 218/18 podlega zwolnieniu z podatku VAT, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem opisanych nieruchomości niezabudowanych w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia przy nabyciu działek o nr 218/24 i nr 218/18 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Kwestia dotycząca prawa do odliczenia w związku z nabyciem działki nr 218/23 zabudowanej budynkiem do rozbiórki została wydana w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.