IBPP2/4512-917/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, który został poniesiony przy zakupie sprzętu komputerowego podczas realizacji projektu „ ...”.
IBPP2/4512-917/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. odliczenia
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 października 2015 r. (data złożenia 29 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu „ ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. do tut. organu został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (uzupełniony ww. pismem z 4 grudnia 2015 r.):

Miasto X wykonując w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne Gminy dotyczące zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym przepisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) posiada status podatnika VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych i jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Miasto X wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT w zakresie miedzy innymi wynajmowania powierzchni handlowych stronom (osobom fizycznym) umów, którzy prowadzą działalność gospodarczą (sprzedaż i handel artykułami) na targowisku miejskim. Miasto wykonuje czynności zarówno opodatkowane (o charakterze cywilnoprawnym tj. najem, dzierżawa składników majątkowych) jak i zwolnione w związku z zdarzeniami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT (realizacja podatków i opłat lokalnych). Gmina w związku z dokonywaną sprzedażą usług ponosi szereg wydatków z tytułu nabycia towarów i usług, gdzie kontrahenci wystawiają na rzecz Gminy faktury sprzedażowe usług i towarów z wykazanym podatkiem VAT. Faktury zakupowe VAT związane bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną podlegają odliczeniu (czynności opodatkowane na zasadach ogólnych z ustawy o VAT) oraz są ściśle wydzielone od zakupów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i stanowią zarazem podstawę dokonania odliczeń podatku (VAT naliczony) -pomniejszając VAT należny do przekazania do Urzędu Skarbowego z rozliczenia sprzedaży i zakupów danego okresu.

Miasto X jest jednym z partnerów realizujących projekt pod nazwą „ ...”, dalej „ ...”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Liderem projektu jest Samorząd Województwa. Celem projektu jest ogół podejmowanych działań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, który jest realizowany w formie zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu usług internetowych, elektronicznego obiegu dokumentów, uzupełnienia infrastruktury sieciowej Urzędu Miejskiego, rozbudowy infrastruktury sprzętowej poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt i urządzenia, serwery i zestawy komputerowe, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Zakupy towarów i usług w ramach wyżej wymienionego zakresu realizacji projektu dokonywane były na rzecz Gminy z osobna i dokumentowane fakturami sprzedaży towarów i usług przez wykonawców projektu. Nabyte składniki majątku w ramach realizacji projektu, który był objęty dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa oraz budżetu Unii Europejskiej stanowią własność Miasta i znajdują się w ewidencji księgowej majątku Gminy. Zakupione w ramach projektu „ ...” i powierzone do obsługi pracownikom zestawy komputerowe zostały wydzielone jako sprzęt komputerowy w odrębnej sieci gminnej (poza siecią projektu „ ...”) oraz służą pracownikom gminy do wykonywania zadań, które nie stanowią czynności opodatkowanych w zakresie VAT. Czynności opodatkowane podatkiem VAT wykonywane przez pracowników Gminy są realizowane na sprzęcie komputerowym zakupionym w latach poprzednich poza projektem „ ...”.

W związku z faktem, iż pozyskane środki w ramach realizacji projektu w formie dotacji celowej na wdrożenie systemu, w tym także zakupu sprzętu komputerowego, który w strukturze organizacyjnej (w zakresie relacji pracownik - sprzęt na którym wykonuje zadania) Miasta X został wydzielony w pełnym zakresie do wykonywania wyłącznie czynności, które nie są opodatkowane podatkiem VAT, brak jest podstaw wyliczenia procentowego udziału komputerów w wartości kwoty z cen jednostkowych za zestaw komputerowy oraz innego sprzętu używanego przez pracowników w wartości cząstkowej do ogółem wartości projektu (całość zakupionych usług wdrożenia systemu i sprzętu służącego jego obsłudze) celem określenia procentowego udziału wykonywanych czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, brak jest faktycznej podstawy do wyliczenia wskaźnika procentowego udziału komputerów używanych przez pracowników bezpośrednio wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i nie podlegające opodatkowaniu VAT.

W ramach projektu pierwsze wydatki zrealizowano w okresie pierwszego półrocza 2012 roku natomiast ostatniego zakupu dokonano w ostatnich miesiącach 2014 roku. Zakupy w ramach projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, gdyż dokonywana udokumentowana sprzedaż dokonywana przez pracowników Gminy opodatkowana podatkiem VAT odbywa się (niezmiennie od kilku lat) na stanowiskach pracy, na których pracownicy posiadają do dyspozycji sprzęt komputerowy zakupiony w latach ubiegłych (przed okresem wdrożenia oraz realizacji projektu „ ...”). Stan ten na dzień dzisiejszy jest niezmienny w tym zakresie. W związku z tak przyjętą strukturą organizacyjną Gminy w ramach której w przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych i funkcjonalnych wskazanych powyżej, do którego został przyporządkowany zakupiony w ramach projektu ... sprzęt komputerowy, pracownicy wykonują swoje zadania wyłącznie w zakresie czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT, ponoszone koszty zakupu sprzętu komputerowego i inne w tym zakresie nie stanowią zakupu usług, które wskaźnikiem proporcji sprzedaży (indywidualnie obliczanego z art. 90 ust. 8-9 ustawy za dany rok poprzedni), nie mogą stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego o naliczony, w związku z dokonywanymi w ramach projektu zakupami. Oświadczenia w zakresie VAT, które składało Miasto X Liderowi projektu, określały zasady wdrożone od samego początku realizacji projektu ... w Gminie określały stan faktyczny, iż Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony w związku z dokonywanymi zakupami i prowadzoną działalnością w zakresie sprzedaży nieopodatkowanej i nabywanych w tym zakresie zakupów usług i towarów (sprzętu komputerowego w ramach wdrożenia i realizacji projektu ...) służących sprzedaży nieopodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (sformułowane w ww. piśmie z 4 grudnia 2015 r.):

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami sprzętu komputerowego, który nie służy czynnościom opodatkowanym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając fakt, że zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem jako urządzeń zakupionych bezpośrednio dla pracowników Gminy wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, odliczenie podatku VAT nie przysługuje Gminie. Czynności pracowników Gminy, którym został przekazany do wykonywania zadań zakupiony sprzęt w ramach realizacji projektu „ ...” związane są wyłączone z zadaniami niepodlegającymi ustawie o podatku VAT. W niniejszej sprawie dotyczącej projektu „ ...” oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami sprzętu komputerowego pracownikom, którzy wykonują zadania wyłącznie z ustawy o VAT wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2015 r: IBPP3/4512-438/15/JP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowa zasada dotycząca odliczania podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Miasto wykonuje w imieniu własnym zadania własne Gminy dotyczące zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym przepisami ustawy o samorządzie gminnym posiada status podatnika VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W terminie od 2012 r. do 2014 r. Miasto X zrealizowało projekt pn. „System e-administracji Publicznej”. Celem projektu jest ogół podejmowanych działań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, który jest realizowany w formie zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu usług internetowych, elektronicznego obiegu dokumentów, uzupełnienia Infrastruktury sieciowej Urzędu Miejskiego, rozbudowy infrastruktury sprzętowej poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt i urządzenia, serwery i zestawy komputerowe, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Zakupy towarów i usług w ramach wyżej wymienionego zakresu realizacji projektu dokonywane były na rzecz gminy z osobna i dokumentowane fakturami sprzedaży towarów i usług przez wykonawców projektu. Zakupione w ramach projektu „ ...” i powierzone do obsługi pracownikom zestawy komputerowe zostały wydzielone jako sprzęt komputerowy w odrębnej sieci gminnej (poza siecią projektu „ ...”) oraz służą pracownikom gminy do wykonywania zadań, które nie stanowią czynności opodatkowanych w zakresie VAT. Czynności opodatkowane podatkiem VAT wykonywane przez pracowników gminy są realizowane na sprzęcie komputerowym zakupionym w latach poprzednich poza projektem „ ...”.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy w przedmiotowej sprawie, należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie są spełnione.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary (sprzęt komputerowy) nabyty w ramach przedmiotowego projektu, w związku z przyjętą strukturą organizacyjną Gminy, w ramach której w przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych i funkcjonalnych do którego został przyporządkowany zakupiony w ramach projektu ... sprzęt komputerowy, pracownicy wykonują swe zadania wyłącznie w zakresie czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „ ...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może skorzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-438/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.