IBPP2/4512-758/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007 – 2013
IBPP2/4512-758/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 25 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007 – 2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007 – 2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie uzupełniającym z 18 września 2015 r.):

Gmina (dalej: Wnioskodawca lub Gmina) zrealizowała w ramach zadań własnych inwestycję pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007 – 2013”. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został cel: „...”. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w jednym etapie. W ramach zadania wybudowano 39 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmodernizowano wodociąg gminny przechodzący przez grunty miejscowości P. i N. Przy inwestycjach realizowanych z tego programu podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Gmina posiada prawo do dysponowania gruntem na cele związane z realizacją powyżej opisanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji przydomowe oczyszczalnie stały się własnością Gminy i stanowią element majątku trwałego. Zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych. Zadaniem własnym Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U z 2006 roku nr 123. poz. 858 ze zm.) jest odprowadzenie ścieków, art. 7 ust. 1 pkt 3 i stanowi, iż zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy, w szczególności zadania te obejmują sprawy wodociągów i kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplną oraz gaz. Wnioskodawca uchwałą Rady Gminy z dnia 03 czerwca 2014 ustalił stawkę za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków będących własnością Gminy w wysokości 12 zł + obowiązujący podatek VAT od gospodarstwa domowego za okres jednego roku kalendarzowego. Za wykonaną usługę Gmina wystawi fakturę VAT użytkownikowi. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7.

W piśmie z 18 września 2015 r., uzupełniając przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego, Wnioskodawca wyjaśnił, że:

  1. Zakupu dokonano w związku z realizacją przedmiotowego projektu i są udokumentowane fakturami VAT.
  2. Nabywcą towarów i usług poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn. „...” jest Gmina.
  3. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku Vat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT od towarów i usług, rozliczający się z podatku z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych tj. umów najmu lokali komunalnych, dzierżawy gruntów i lokali, sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków, usług komunalnych może obniżyć kwotę podatku naliczonego od inwestycji pn. „...” w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu zakupu usług, robót i materiału dotyczących inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało odliczanie podatku naliczonego związanego z realizacją ww. zadania inwestycyjnego ze względu na fakt, iż wystąpią po stronie Gminy czynności opodatkowane, jaką jest odpłatne oczyszczenie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy oraz sprzedaż wody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7. Wnioskodawca zrealizował w ramach zadań własnych inwestycję pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007 – 2013”. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został cel: „...”. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w jednym etapie. W ramach zadania wybudowano 39 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmodernizowano wodociąg gminny przechodzący przez grunty miejscowości P. i N. Zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca uchwałą Rady Gminy z dnia 03 czerwca 2014 ustalił stawkę za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków będących własnością Gminy w wysokości 12 zł + obowiązujący podatek VAT od gospodarstwa domowego za okres jednego roku kalendarzowego. Za wykonaną usługę Gmina wystawi fakturę VAT użytkownikowi. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Zakupu dokonano w związku z realizacją przedmiotowego projektu i są udokumentowane fakturami VAT. Nabywcą towarów i usług poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn. „...” jest Gmina. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku Vat.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu zakupu usług, robót i materiału dotyczących inwestycji. pn. „...”.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca w momencie nabycia towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji działał w charakterze podatnika VAT. Jak wskazuje Wnioskodawca, zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych. Za wykonaną usługę Gmina wystawi fakturę VAT użytkownikowi. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0).

Analizując przedstawiony opis sprawy z powołanymi przepisami prawa stwierdzić należy, że zakupy dokonane w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. „...” służą działalności generującej podatek należny, czyli wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wskazano powyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-444/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/4512-402/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.