IBPP2/4512-638/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
IBPP2/4512-638/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy poniesione na realizację projektu „X” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy poniesione na realizację projektu „X”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "X" jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w rozumieniu ustawy z dn. 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Działania LGD ukierunkowane są na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności wiejskiej oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "x" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "D", Stowarzyszeniem „S”, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "W", Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "B", Stowarzyszeniem "P", Lokalna Grupa Działania "K" złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 421 "Wdrażanie Projektów Współpracy" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pt. „X”. Celem ogólnym projektu współpracy realizowanego jest: Promocja obszaru oraz rozwój produktów turystycznych w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów projektu. Wnioskodawca jest jednym z Partnerów projektu współpracy.

W związku z realizacją projektu pn. "X " Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, które zostały wystawione na wnioskodawcę. Do wykonanych zadań związanych z realizacją projektu należało utworzenie szlaku tematycznego oraz wydanie mapy turystycznej, montaż tablic informacyjnych w terenie. Została również zorganizowana impreza promocyjna w dniu 24.05.2015 na Rynku. Była to impreza bezpłatna, ogólnodostępna polegająca na prezentacji lokalnych inicjatyw społecznych, połączona z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, występami, wystawami prac. Ponadto w ramach projektu została utworzona strona internetowa promującą projekt i współpracę Lokalnych Grup Działania. Strona internetowa jest udostępniana nieodpłatnie i nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy. W ramach realizacji operacji na Stowarzyszenie zostały wystawione faktury przez podatników będących płatnikami VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją zadania zostaną przedłożone do refundacji w Samorządzie Województwa wraz z wnioskiem o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "P" nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7. Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt realizowany był w okresie od listopada 2014 r. do czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "X" ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "X" w ramach Działania 421 "Wdrażanie Projektów Współpracy" objętego PROW na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "X" nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "X" w ramach Działania 421 "Wdrażanie Projektów Współpracy" objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "X" nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca w okresie od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. zrealizował projekt pn. "X" w związku z tym poniósł wydatki na zakup towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT. Faktury zostały wystawione na Wnioskodawcę. Do wykonanych zadań związanych z realizacją projektu należało utworzenie szlaku tematycznego oraz wydanie mapy turystycznej, montaż tablic informacyjnych w terenie. Została również zorganizowana impreza promocyjna w dniu 24.05.2015 na Rynku. Była to impreza bezpłatna, ogólnodostępna polegająca na prezentacji lokalnych inicjatyw społecznych, połączona z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, występami, wystawami prac. Ponadto w ramach projektu została utworzona strona internetowa promującą projekt i współpracę Lokalnych Grup Działania. Strona internetowa jest udostępniana nieodpłatnie i nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy. W ramach realizacji operacji na Stowarzyszenie zostały wystawione faktury przez podatników będących płatnikami VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a realizacja projektu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym w związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją ww. zadania na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi(art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.