IBPP2/4512-597/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: ” ...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.
IBPP2/4512-597/15/AZinterpretacja indywidualna
  1. parafia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2015r. (data wpływu 29 czerwca 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: ” ...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: ” ...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ... w W. zamierza zrealizować operację pod nazwą: " ...", współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi". Kościół w O. należy do Parafii Rzymskokatolickiej w W. i jest pod opieką tamtejszego proboszcza. Operacja polega na wybudowaniu chodnika wokół Kościoła w O. , który między innymi pełnić będzie rolę alejki procesyjnej. Chodnik będzie elementem porządkującym obszar w okolicy kościoła, wpływając tym samym na poprawę estetyki miejsca ważnego w przestrzeni publicznej wsi O... Jest on niezwykle ważnym miejscem, gdyż kościół w O. jest kościołem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków decyzją A-98 z dnia 2 sierpnia 2004r., będącym niegdyś cerkwią grekokatolicką, a dziś pełniącym funkcje kościoła dla obecnych mieszkańców O. wyznawców rzymskokatolickich. Operacja będzie jednym z elementów tworzących w sąsiedztwie kościoła miejsce kontemplacji i spokojnego wypoczynku.

Powstałe miejsce służyć będzie całej społeczności nie tylko podczas świątecznych procesji ale również na co dzień. Działające przy parafii wspólnoty będą mogły organizować plenerowe spotkania, a także dni skupienia i modlitwy. Ponadto miejsce to służyć będzie zwłaszcza świątecznemu i niedzielnemu odpoczynkowi mieszkańców wraz z dziećmi i młodzieżą, a także turystom zwiedzającym zabytkowy kościół i urokliwy zakątek O..

Produktem, który powstanie w wyniku realizacji operacji będzie chodnik zlokalizowany wokół kościoła. Koszty realizacji chodnika określone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Obiekt będzie udostępniany nieodpłatnie i żaden z elementów projektu nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.

Zgodnie z umową przyznania pomocy zawartą z Samorządem Województwa zadanie zostanie zakończone do 30 czerwca 2015r. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ... w W. zamierza powierzyć wykonanie robót firmie budowlanej, która po zrealizowaniu pełnego zakresu prac wystawi fakturę VAT dla Parafii jako nabywcy usługi. Parafia zamierza po zapłaceniu faktury przedstawić ją do rozliczenia dotacji uznając wartość brutto (łącznie z VAT) jako koszt kwalifikowany. Zgodnie z zasadami rozliczania operacji dofinansowanych z PROW 2007-2013 podatek VAT może być uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, jeżeli beneficjent (w tym przypadku Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ... w W.) nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ... w W. nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem ... w W. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup usług związanych z realizacją operacji pod nazwą: " ...", współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi".

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 177. poz 1054 z późn. zm.), który mówi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Zdaniem wnioskodawcy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem ... w W. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb operacji ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ opisana inwestycja nie będzie w przyszłości związana ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto stosownie do przepisów art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 177 poz. 1054 z późn. zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Art. 96 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ... w W zamierza zrealizować operację pn: " ...", współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi". Po zakończeniu realizacji zadania powstały obiekt będzie udostępniany nieodpłatnie i żaden z elementów projektu nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej. Zgodnie z umową przyznania pomocy zawartą z Samorządem Województwa zadanie zostanie zakończone do 30 czerwca 2015r. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ... w W. zamierza powierzyć wykonanie robót firmie budowlanej, która po zrealizowaniu pełnego zakresu prac wystawi fakturę VAT dla Parafii jako nabywcy usługi. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ... w W. nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek, wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn: „ ...”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonywanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a obiekt zrealizowany w ramach ww. projektu będzie udostępniany nieodpłatnie i żaden z jego elementów nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy jakie będą dokonywane w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystania ww. nabyć lub efektów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.