IBPP2/4512-522/16-2/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 19 września 2016r. (data wpływu 20 września 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 19 września 2016r. (data wpływu 20 września 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 września 2016r. znak: IBPB-1-3/4510-623/16-1/JKT, IBPP2/4512-522/16/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest dostawcą usług internetowych w zakresie marketingu. W zakres usług Wnioskodawcy wchodzi e-mail marketing, prowadzenie kampanii marketingowych w Internecie oraz za pośrednictwem SMS, organizowanie ankiet internetowych kierowanych do konsumentów, klientów oraz innych grup docelowych, opracowywane graficzne kampanii internetowych, itp.

W 2015 r. i 2016 r. Wnioskodawca (Spółka) podjął czynności związane z pozyskaniem kapitału poprzez publiczną emisję nowych akcji i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: GPW). Celem emisji akcji było uzyskanie środków finansowych na inwestycje i dalszy rozwój działalności, podjęcie działań reklamowych i marketingowych mających przyczynić się do poszerzenia rynków zbytu oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Działania te miały na celu zwiększenie przychodów podatkowych Spółki.

W związku z przygotowaniem emisji akcji Spółka w 2015 r. i 2016 r. poniosła szereg wydatków związanych z emisją nowych akcji i przygotowaniem do wprowadzenia ich do obrotu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1382, z póżn. zm.), Spółka jako emitent zobowiązana była sporządzić i udostępnić prospekt emisyjny, podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowanie prospektu emisyjnego pociąga za sobą obowiązek sporządzenia szeregu analiz finansowych, prawnych oraz rynkowych. Dlatego poza kosztami przygotowania prospektu emisyjnego, Spółka ponosiła także koszty ww. analiz.

Oprócz ww. kosztów przygotowania prospektu emisyjnego oraz towarzyszących mu analiz, Spółka ponosiła szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji, między innymi:

 1. koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji;
 2. koszty usług banku związanych z emisją akcji, obejmujących m.in.:
  1. sporządzenie modelu finansowego oraz wstępnej wyceny Spółki;
  2. współpraca z pozostałymi doradcami Spółki (doradcami prawnymi, biegłymi rewidentami i innymi) w zakresie Oferty;
  3. opracowanie harmonogramu, struktury i strategii realizacji Oferty, przygotowanie raportu analitycznego Spółki;
  4. reprezentowanie klienta, przed KNF, KDPW oraz GPW w związku z Ofertą, a także w związku z czynnościami, których dokonanie jest konieczne na podstawie obowiązującego prawa w związku z zakończeniem Oferty i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym;
  5. organizacja serii spotkań (tzw. „road-show”) z inwestorami instytucjonalnymi;
  6. przeprowadzanie procesu badania popytu (book-building) wśród inwestorów instytucjonalnych;
  7. zarekomendowanie parametrów Oferty, w tym ewentualnej ceny emisyjnej oraz zebranie wiążących deklaracji nabycia;
  8. gwarantowanie lub organizacja gwarantowania Oferty w oparciu o proces budowania księgi popytu;
  9. zorganizowanie oferty Akcji, a także zorganizowanie punktów obsługi w zakresie przyjmowania zapisów na akcje;
  10. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Oferty;
  11. rozliczenie Oferty;
 3. koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW, w tym opłaty za udostępnienie systemu informatycznego GPW w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji Spółki;
 4. koszty promocji oferty publicznej (tj. koszty działań promocyjnych i kampanii reklamowej) a także koszty druku i dystrybucji prospektu i materiałów promocyjnych;
 5. koszty audytora, koszty przygotowania sprawozdań finansowych Spółki, koszty opracowania sprawozdań finansowych spółki zgodnych z MSR/MSSF;
 6. koszty usług doradztwa prawnego w związku z ofertą publiczną, przygotowaniem dokumentów prawnych związanych z procesem.

Opisane wyżej, w zakresie w jakim podlegają VAT, zostały udokumentowane fakturami VAT. Spółka powyższych wydatków dotychczas nie ujęła w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych w związku z tym faktur.

Dodatkowo z pisma będącego uzupełnieniem wniosku wynika, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT - wydatki ponoszone na nabycie towarów i usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem do obrotu na GPW związane są wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW ma wpływ na wzrost osiąganych obrotów opodatkowanych VAT. Status podmiotu giełdowego ma bowiem znaczenie przy współpracy z klientami, ponieważ notowanie akcji na GPW zapewnia stabilność i prestiż. Oznacza ono poddanie się sformalizowanym giełdowym procedurom przekazywania informacji o sytuacji finansowej, a co za tym idzie większą przejrzystość funkcjonowania Spółki. Wejście na giełdę wpływa na rozpoznawalność Spółki, co pozwala na osiągnięcie lepszych efektów marketingowych, przekładających się na łatwiejsze pozyskanie nowych klientów, co z kolei powoduje wyższą sprzedaż opodatkowaną VAT. Poza tym, obecność na giełdzie na ogół umożliwia łatwiejsze pozyskanie kapitałów, poprzez obniżenie kosztów zaciągania kredytów bankowych. Wynika to z faktu, iż spółki giełdowe postrzegane są jako cieszące się większym zaufaniem kontrahentów i większym prestiżem, a ich kondycja jest odwzorowana w kursie akcji. Sprawia to, iż uzyskanie finansowania od podmiotu zewnętrznego przez taką spółkę jest łatwiejsze, niż w przypadku spółki nienotowanej na giełdzie. Notowanie na giełdzie umożliwia również łatwiejsze uzyskania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Innymi słowy - wprowadzenie akcji Spółki na GPW w sposób pośredni wpływa na zwiększenie sprzedaży opodatkowanej VAT.

Zatem ponoszone przez Spółkę wydatki wskazane w stanie faktycznym związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW mają pośredni związek z działalnością gospodarczą Spółki i wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT w ramach tej działalności.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako 2):

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Pytanie 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, związane z emisją wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę naliczonego podatku VAT.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika VAT z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy również, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

 1. (uchylona);
 2. nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W myśl ust. 1a tego artykułu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3.

Na podstawie ust. 3a tego artykułu, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący;
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylona);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Żadne z powyższych przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 ustawy o VAT, wykluczających odliczenie VAT naliczonego, w przypadku Spółki nie występują w zakresie objętym wnioskiem.

Powyższe regulacje wskazują zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi, wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Aby jednak można było uznać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do obrotu osiąganego przez podatnika, np. poprzez odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

A zatem związek wydatku ze sprzedażą opodatkowaną VAT przesądza o możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. Oznacza to, że odliczenie podatku naliczonego jest możliwe, jeżeli nabyte towary lub usługi służą czynnościom opodatkowanym VAT (tj. takim, które generują należny podatek VAT).

Jednocześnie, w ocenie Spółki, prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT jest związane z zasadą neutralności podatku VAT. Zgodnie z nią podatek VAT nie powinien obciążać podatnika VAT (przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą), ale ostatecznego obiorcę - konsumenta i powinien zawierać się w cenie sprzedawanych towarów lub świadczonej usługi. Jest to możliwe poprzez umożliwienie podatnikowi odliczenia naliczonego podatku VAT i pomniejszenie w ten sposób swojego zobowiązania w podatku należnym. W konsekwencji, ciężar ekonomiczny jest przerzucany na obiorcę świadczenia, który w zależności od swojego statusu (konsument vs. przedsiębiorca) poniesienie jego ciężar lub przerzuci go na odbiorcę swojego świadczenia. Zasada neutralności podatku VAT jest fundamentalną zasadą systemu VAT, ponieważ przesądza o kształcie tego podatku. Tylko jej pełna implementacja w ustawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkami wskazanymi w Dyrektywie VAT) pozwala na prawidłowe funkcjonowanie systemu podatku VAT.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w literaturze przedmiotu: „(...) ponieważ podatek ten obciąża konsumpcję, powinien być neutralny dla nie konsumentów, czyli podatników. Wynikająca z tego przepisu zasada neutralności stanowi fundament systemu VAT. Powinna ona być uwzględniona w procesie wykładni przepisów o podatku VAT - w przypadku możliwości różnorakiej interpretacji przepisu, zasadniczo za właściwą należy uznać tę, która najpełniej urzeczywistnia zasadę neutralności” (J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT 2010, wyd. 2, Warszawa 2010).

Obowiązek realizacji tej zasady jest szczególnie akcentowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”). Przykładowo w orzeczeniu z dnia 19 września 2000 r. w połączonych sprawach C-177/99 Ampafrance SA i C-181/99 Synthelabo TSUE wskazał, iż z prawa do odliczenia podatnik powinien skorzystać niezwłocznie w odniesieniu do całej kwoty podatku naliczonego związanego z dokonanymi zakupami. Jakiekolwiek ograniczenie prawa do odliczenia ma wpływ na poziom obciążenia podatkowego i musi być stosowane w podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich. Zatem odstępstwa od zasady ogólnej dotyczącej neutralności podatku od wartości dodanej są dopuszczalne wyłącznie, gdy przewidują je wprost przepisy dyrektywy.

Jednak możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT jest warunkowana jego związkiem z czynnościami opodatkowanymi VAT (tj. wykazanie, iż istnieje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT).

Związek ten może mieć charakter bezpośredni (np. zakup materiałów do wytworzenia produktu, którego sprzedaż jest opodatkowana VAT) lub pośredni (ogólne koszty działalności gospodarczej).

Ustawa o VAT nie precyzuje bowiem, jak ścisły powinien być wspomniany związek, aby podatnik mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego. W orzecznictwie TSUE podnosi się, że dla celów przyznania prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, związek ten może mieć charakter wyłącznie pośredni.

W szczególności, Spółka zwraca uwagę na wyrok TSUE z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc, gdzie Trybunał wskazał, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z tzw. kosztami ogólnymi działalności. Koszty te mogą, bowiem być przypisane do działalności podatnika opodatkowanej VAT (wpływają na podwyższenie wartości sprzedaży opodatkowanej VAT), a zatem powinny być odliczalne dla potrzeb VAT.

Czynność wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW sama w sobie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT (tj. nie może być zaklasyfikowana jako świadczenie usług lub dostawa towarów podlegająca VAT). Zgodnie jednak z powyższymi komentarzami, Spółce powinno przysługiwać prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW, ze względu na pośredni związek tych wydatków z działalnością opodatkowaną VAT.

Spółka zwraca uwagę, iż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Tymczasem wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW ma wpływ na wzrost osiąganych obrotów opodatkowanych VAT. Status podmiotu giełdowego ma bowiem znaczenie przy współpracy z klientami, ponieważ notowanie akcji na GPW zapewnia stabilność i prestiż. Oznacza ono poddanie się sformalizowanym giełdowym procedurom przekazywania informacji o sytuacji finansowej, a co za tym idzie większą przejrzystość funkcjonowania Spółki. Wejście na giełdę wpływa na rozpoznawalność Spółki, co pozwala na osiągnięcie lepszych efektów marketingowych, przekładających się na łatwiejsze pozyskanie nowych klientów, co z kolei powoduje wyższą sprzedaż opodatkowaną VAT. Poza tym, obecność na giełdzie na ogół umożliwia łatwiejsze pozyskanie kapitałów, poprzez obniżenie kosztów zaciągania kredytów bankowych. Wynika to z faktu, iż spółki giełdowe postrzegane są jako cieszące się większym zaufaniem kontrahentów i większym prestiżem, a ich kondycja jest odwzorowana w kursie akcji. Sprawia to, iż uzyskanie finansowania od podmiotu zewnętrznego przez taką spółkę jest łatwiejsze, niż w przypadku spółki nienotowanej na giełdzie. W konsekwencji, notowanie na giełdzie umożliwia łatwiejsze uzyskania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, a więc wpływa na wzrost sprzedaży opodatkowanej VAT.

Wszystkie wymienione wyżej okoliczności wpływają na zwiększenie sprzedaży opodatkowanej VAT. Zatem wydatki związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW - choć pośrednio - mają wpływ na raportowaną przez Spółkę sprzedaż opodatkowaną VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo należy wskazać na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2011 r. nr IBPP2/443-614/11/WN, gdzie w podobnym stanie faktycznym organy podatkowe wskazały, iż: „Zatem w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z wydatkami (tj. usługi związane z doradztwem, pomocą prawną marketingiem, sporządzeniem prospektu, opłaty skarbowe itp.) poniesionymi w związku z wejściem Spółki na giełdę, jednakże wyłącznie w części, w jakiej wykorzystywane są one do wykonywania czynności opodatkowanych”. Podobne stanowisko (w zbliżonym stanie faktycznym) zostało wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 października 2008 r. nr IBPP2/443-664/08/BM: „(...) należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż jest on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. wydatkami poniesionymi w związku z wejściem i obecnością na rynku NewConnect”. Podobne stanowisko zostało również wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 marca 2008 r. nr ILPP2/443-187/07-5/IM. Takie stanowisko wynika również z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 maja 2015 r., Nr ITPP2/4512-247/15/AK.

Podsumowując, Spółka zauważa, iż poniesienie przez nią wydatków związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW miało na celu zwiększenie sprzedaży opodatkowanej VAT. W szczególności, dzięki wejściu na giełdę Spółka podnosi swój prestiż oraz zmierza do osiągania lepszych efektów marketingowych, co pozwala jej łatwiej zdobywać klientów i kontrahentów, a w konsekwencji osiągnąć wyższą sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, należy uznać, iż poniesione przez Spółkę wydatki (opisane w stanie faktycznym) są związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT. A zatem Spółce powinno przysługiwać prawo do odliczenia związanego z nimi naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej również ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest dostawcą usług internetowych w zakresie marketingu. W zakres usług Wnioskodawcy wchodzi e-mail marketing, prowadzenie kampanii marketingowych w Internecie oraz za pośrednictwem SMS, organizowanie ankiet internetowych kierowanych do konsumentów, klientów oraz innych grup docelowych, opracowywane graficzne kampanii internetowych, itp.

W 2015 r. i 2016 r. Wnioskodawca (Spółka) podjął czynności związane z pozyskaniem kapitału poprzez publiczną emisję nowych akcji i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem emisji akcji było uzyskanie środków finansowych na inwestycje i dalszy rozwój działalności, podjęcie działań reklamowych i marketingowych mających przyczynić się do poszerzenia rynków zbytu oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Działania te miały na celu zwiększenie przychodów podatkowych Spółki.

W związku z przygotowaniem emisji akcji Spółka w 2015 r. i 2016 r. poniosła szereg wydatków związanych z emisją nowych akcji i przygotowaniem do wprowadzenia ich do obrotu.

Przygotowanie prospektu emisyjnego pociąga za sobą obowiązek sporządzenia szeregu analiz finansowych, prawnych oraz rynkowych. Dlatego poza kosztami przygotowania prospektu emisyjnego, Spółka ponosiła także koszty ww. analiz.

Oprócz ww. kosztów przygotowania prospektu emisyjnego oraz towarzyszących mu analiz, Spółka ponosiła szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji.

Opisane wyżej, w zakresie w jakim podlegają VAT, zostały udokumentowane fakturami VAT. Spółka powyższych wydatków dotychczas nie ujęła w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych w związku z tym faktur.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT - wydatki ponoszone na nabycie towarów i usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem do obrotu na GPW związane są wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW.

Podstawową zasadą, na której opiera się konstrukcja podatku od towarów i usług, jest zasada neutralności tego podatku. Wyraża się ona w umożliwieniu podatnikowi pomniejszenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego działalnością gospodarczą. Należy jednak podkreślić, że powyższe prawo nie jest bezwarunkowe. Dyspozycja przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, wiąże prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tzn. takimi, które generują podatek należny.

Z ww. przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:

 • odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług,
 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dodatkowo należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Jeżeli więc istnieje chociażby pośredni związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, podatnik ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonanie tych zakupów.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku zaistniały stan faktyczny i powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, poniesione przez niego wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji mają pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT w ramach tej działalności oraz są one udokumentowane fakturami VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na tych fakturach, oczywiście przy założeniu, że nie wystąpią wyłączenia przewidziane w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na emisję nowych akcji. Natomiast kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych będą przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć przy tym należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretny przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności gdyby wydatki poniesione na nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW nie były związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.