IBPP2/4512-397/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej nabycie sprzętu i aparatury medycznej w związku z realizacją projektu pt. „...”
IBPP2/4512-397/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. szpital
  5. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
  6. usługi zwolnione
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej nabycie sprzętu i aparatury medycznej w związku z realizacją projektu pt. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony uzupełnionym pismem z 26 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej nabycie sprzętu i aparatury medycznej w związku z realizacją projektu pt. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z realizacją projektu pt. „...” dofinansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014, Szpital Powiatowy w Z. (dalej również: Wnioskodawca) będzie wykonywał, dla pacjentów objętych programem, bezpłatne usługi medyczne. Jednocześnie zakup sprzętu i aparatury medycznej związany z w/w projektem będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celach statutowych Szpitala, tj. w celu realizacji usług w zakresie opieki medycznej, służącej zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia przez jednostki organizacyjne szpitala, zwolnione od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy).

W piśmie z 26 maja 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w następujący sposób:

Pozycja nr 61 wniosku: art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Pozycja nr 68 wniosku:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej związany z realizacją projektu „...” będzie udokumentowany fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę.

Okres realizacji projektu: od IX/2014 r. do IV/2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie uzupełniającym z 26 maja 2015 r.):

Czy Szpital ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w związku z realizacją w/w projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W związku z realizacją w/w projektu Szpital nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poczynione zakupy nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną lecz zwolnioną od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projektu pt. „...” dofinansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014. Okres realizacji projektu: od IX/2014 r. do IV/2016 r. Wnioskodawca będzie wykonywał, dla pacjentów objętych programem, bezpłatne usługi medyczne. Zakup sprzętu i aparatury medycznej związany z w/w projektem będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celach statutowych Szpitala, tj. w celu realizacji usług w zakresie opieki medycznej, służącej zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia przez jednostki organizacyjne szpitala, zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zakup sprzętu i aparatury medycznej związany z realizacją przedmiotowego projektu będzie udokumentowany fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Z przedstawionego opisu sprawy wynika bowiem, że zakup sprzętu i aparatury medycznej związany z realizacją w/w projektu, będzie wykorzystany tylko i wyłącznie do usług zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Należy więc stwierdzić, że nie została spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ sprzęt i aparatura medyczna, zakupiony w ramach realizacji projektu pt. „...” dofinansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014, nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej nabycie sprzętu i aparatury medycznej w związku z realizacją w/w projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Niniejszą interpretacje wydano przy założeniu, że towary nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją opisanego wyżej projektu faktycznie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.