IBPP2/4512-365/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych na R. w okresach wypowiedzenia umów opisanych we wniosku.
IBPP2/4512-365/15/ICzinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2015r. (data wpływu 20 kwietnia 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych na R. w okresach wypowiedzenia umów opisanych we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych na R. w okresach wypowiedzenia umów opisanych we wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

R.S.A. (dalej R. lub Spółka) jest największym w Europie producentem kotłów i urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Spółka jest również wiodącym wykonawcą bloków energetycznych. W większości wypadków projekty realizowane przez R. to projekty duże i bardzo duże dotyczące inwestycji sięgających setek milionów złotych, a czasami nawet kwot miliardowych. Pozyskanie i realizacja takich projektów wymaga współpracy Spółki z wieloma podwykonawcami, kooperantami i zleceniobiorcami. Umowy zawierane przez R. ze wspomnianymi podmiotami mają różnoraki charakter (umowy o stałej współpracy, umowy dotyczące pojedynczych projektów, umowy zawierane na czas nieokreślony) i w zależności od swojej konstrukcji wygasają po zakończeniu prac lub podlegają pod okres wypowiedzenia.

W okresie 2012-2014 przy pozyskiwaniu i realizacji projektów R. współpracowało między innymi z trzema podmiotami: A. Artur Z., EE. Maciej M. oraz E. L. Rafał C. Zakres czynności wykonywanych przez wskazane podmioty nie był bezpośrednio ze sobą powiązany i obejmował odpowiednio między innymi: doradztwo w zakresie projektów strategicznych), przygotowywanie analiz rynkowych, ocena i audyt dostawców Spółki, promocja i marketing działań rynkowych R., przygotowywanie ofert biznesowych w imieniu Spółki, prowadzenie negocjacji kontraktów w imieniu R., prowadzenie ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących (usługi kancelaryjne), organizacja spotkań biznesowych R. Umowy dotyczące wskazanych podmiotów przewidywały stałe wynagrodzenie miesięczne oraz dodatkowe wynagrodzenie w szczególnych przypadkach (odrębne zlecenia udzielane przez Spółkę do realizacji). Kwoty fakturowane na Spółkę z powyższych tytułów spełniały podatkowe wymogi do uznania je za koszty uzyskania przychodów oraz do odliczenia wykazanego tam podatku od - towarów i usług (dalej: podatek VAT) - tak były też one traktowane przez R. w rozliczeniach podatkowych. W połowie 2014 r. Spółka podjęła decyzje o zakończeniu współpracy ze wspomnianymi podmiotami, co wynikało z różnych bieżących okoliczności biznesowych (między innymi pozyskanie dużych wieloletnich projektów do realizacji co ograniczyło konieczność dalszych działań promocyjno-marketingowych, przesunięcie realizacji określonych zadań i funkcji bezpośrednio na osoby zatrudnione w R.). Umowy z A. Artur Z. i EE. Maciej M. przewidywały sześciomiesięczny okres wypowiedzenia, umowa z E. Rafał C. trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wszystkie trzy podmioty złożyły R. oświadczenia o gotowości do dalszej realizacji usług objętych umowami również w biegnących okresach wypowiedzenia, jednakże usługi te nie były już realizowane w trakcie okresu wypowiedzenia. W czasie tym na R. wystawiane były faktury z podatkiem VAT na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia zgodne z zapisami umownymi, które to faktury były płacone przez Spółkę.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że jest czynnym podatnikiem VAT na bieżąco wykonującym czynności opodatkowane VAT.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone jak we wniosku):

2.Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na R. w okresach wypowiedzenia wyżej wskazanych umów...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług:

R. stoi na stanowisku, iż Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na R. w okresach wypowiedzenia.

Poniżej przedstawione zostało uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 7 ust. 1 ustawy VAT zdefiniowano, iż przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wskazano wyżej przepis art. 8 ust. 1 ustawy VAT jest niejako dopełnieniem art. 7 ust. 1 ustawy VAT i ma na celu objęcie opodatkowaniem każdej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów, przez co realizowana jest w ten sposób zasada powszechności opodatkowania.

Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.; dalej: Dyrektywa) wskazuje, że „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Pojęcie świadczenia - składającego się na istotę usługi - należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. Jak wskazuje art. 353 § 2 Kodeksu Cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo zaniechaniu. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innego podmiotu), jak i zaniechanie (nie czynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy zauważyć, iż pojęcie usługi na gruncie podatkowym zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 25 Dyrektywy, świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zobowiązaniowego, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania. Dyrektywa obejmuje definicją świadczenia usług również zobowiązanie do zaniechania działania bądź do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy faktury wystawiane przez zleceniobiorców w okresie, wypowiedzenia, nawet w sytuacji gdy samo główne świadczenie nie jest już realizowane, dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zleceniobiorcy otrzymują w ten sposób wynagrodzenie za gotowość realizacji świadczeń, co mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych (art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124). W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Konstrukcja art. 86 ustawy VAT nie wskazuje aby warunkiem odliczenia podatku naliczonego było bezpośrednie i natychmiastowe wygenerowanie podatku należnego w wyniku wykonywanych czynności opodatkowanych. Opisywany związek może zatem mieć charakter pośredni i być rozciągnięty w czasie zarówno na okres przed otrzymaniem faktur jak i po tej dacie. Faktury otrzymywane przez R. od A. Artur Z., EE. Maciej M. oraz E. Rafał C. w okresie wypowiedzenia były w ścisłym związku z czynnościami wykonywanymi przez te podmioty na rzecz Spółki podczas realizacji świadczeń określonych umowami z tymi podmiotami. Czynności te przyczyniały się do możliwości generowania przez R. sprzedaży opodatkowanej VAT. Warunek określony art. 86 ust. 1 ustawy VAT został zatem spełniony i Spółka ma prawo do odliczenia wykazanego podatku VAT na fakturach za okres wypowiedzenia.

Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego określone art. 88 i 89b ustawy VAT nie mają znaczenia w analizowanej sprawie więc mogą być pominięte.

Reasumując, faktury wystawiane na rzecz R. przez A. Artur Z., EE. Maciej M. oraz E. Rafał C. w okresie wypowiedzenia umów dotyczą czynności opodatkowanych, które wykazują pośredni związek z realizowaną przez Spółkę sprzedażą opodatkowaną i tym samym podatek VAT w nich wykazany podlega odliczeniu po stronie R..

Powyższe wnioski potwierdzają wydawane interpretacje podatkowe, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 września 2008r. (sygn. IBPP2/443-588/08/JCi).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w kwestiach objętych pytaniem we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Powołane przepisy wskazują, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, że nie każde powstrzymanie się od działania czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwestię odliczenia podatku reguluje przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktura stanowi podstawę dla nabywcy towaru lub usługi do odliczenia podatku naliczonego, bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT wynika, że podatkiem naliczonym jest kwota podatku wynikająca z faktury.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego albo zwrotu podatku naliczonego. Sytuacje takie zostały wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem kotłów i urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Spółka jest również wiodącym wykonawcą bloków energetycznych. W większości wypadków projekty realizowane przez R. to projekty duże i bardzo duże dotyczące inwestycji sięgających setek milionów złotych, a czasami nawet kwot miliardowych. Pozyskanie i realizacja takich projektów wymaga współpracy Spółki z wieloma podwykonawcami, kooperantami i zleceniobiorcami. Umowy zawierane przez R. ze wspomnianymi podmiotami mają różnoraki charakter (umowy o stałej współpracy, umowy dotyczące pojedynczych projektów, umowy zawierane na czas nieokreślony) i w zależności od swojej konstrukcji wygasają po zakończeniu prac lub podlegają pod okres wypowiedzenia.

W okresie 2012-2014 przy pozyskiwaniu i realizacji projektów R. współpracowało między innymi z trzema podmiotami: A. Artur Z., EE. Maciej M. i oraz E. Rafał C. Umowy dotyczące wskazanych podmiotów przewidywały stałe wynagrodzenie miesięczne oraz dodatkowe wynagrodzenie w szczególnych przypadkach (odrębne zlecenia udzielane przez Spółkę do realizacji). Kwoty fakturowane na Spółkę z powyższych tytułów spełniały podatkowe wymogi do uznania je za koszty uzyskania przychodów oraz do odliczenia wykazanego tam podatku od - towarów i usług (dalej: podatek VAT) - tak były też one traktowane przez R. w rozliczeniach podatkowych. W połowie 2014 r. Spółka podjęła decyzje o zakończeniu współpracy ze wspomnianymi podmiotami, co wynikało z różnych bieżących okoliczności biznesowych (między innymi pozyskanie dużych wieloletnich projektów do realizacji co ograniczyło konieczność dalszych działań promocyjno-marketingowych, przesunięcie realizacji określonych zadań i funkcji bezpośrednio na osoby zatrudnione w R.).

Z cytowanych wyżej przepisów art. 86 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podkreślić należy, że faktury winny dokumentować nabycie towarów i usług, w rozumieniu przywołanych wcześniej przepisów art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie treścią faktur, których dotyczy zapytanie Wnioskodawcy jest określone zachowanie kontrahentów Wnioskodawcy polegające na ich gotowości do dalszej realizacji usług, również w okresie wypowiedzenia, objętych wcześniej zawartymi umowami w zakresie m.in. doradztwa w zakresie projektów strategicznych, przygotowywania analiz rynkowych, oceny i audytu dostawców Spółki, promocji i marketingu działań rynkowych Wnioskodawcy. Zachowanie to będące konsekwencją zawartych umów pomiędzy Wnioskodawcą a jego kontrahentami, wpisuje się w szeroko rozumiane pojęcie usług, o którym mowa we wspomnianym wcześniej art. 8 ustawy o VAT.

Nabycia te mają związek z opodatkowaną działalnością Wnioskodawcy a jednocześnie Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w zakresie przedmiotowej sprawy zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wskazane nabycie.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-311/15/IK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-588/08/JCi | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.