IBPP2/4512-316/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
IBPP2/4512-316/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. kościół
  2. odliczenia
  3. parafia
  4. parking
  5. podmiot niezarejestrowany
  6. prawo do odliczenia
  7. remonty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data złożenia 31 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 kwietnia 2015 r. (data złożenia 10 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „ ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. złożono w tut. ww. organie wniosek z 30 marca 2015 r., uzupełniony pismem z 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w piśmie z 9 kwietnia 2015 r.):

Parafia Rzymskokatolicka pw. nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2015 Parafia Rzymskokatolicka pw. zrealizowała projekt w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Wdrażanie LSR LGD - tytuł operacji brzmi: „ ...” a realizacja operacji polega na wykonaniu ogólnodostępnego parkingu. Wydatki związane z realizacją operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Faktury dotyczące zakupu i usług związanych z realizacją wyżej wymienionego projektu są wystawione na Wnioskodawcę. Głównym zadaniem projektu była poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Kościele Przedszkolu, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz OSP . Miejsce inwestycji znajduje się w pobliżu wszystkich ww. obiektów. Przy obiektach tych brakuje miejsc parkingowych. Z powstałej infrastruktury - placu parkingowego będą korzystać zarówno mieszkańcy jak i turyści. Plac na którym został utworzony parking będzie wykorzystywany dla wszystkich mieszkańców korzystających ww. miejsc użyteczności publicznej jak i turystów, którzy odwiedzają ... i są zainteresowani odwiedzeniem Kościoła czy też udaniem się nad Jezioro znajdujące się w odległości kilkudziesięciu metrów od Kościoła. Rozbudowa infrastruktury polegała na utworzeniu, budowie parkingu - wykonaniu robót przygotowawczych, budowie muru oporowego, wykonaniu parkingu. Inwestycja ta ma zasadnicze znaczenie dla sołectwa, gdyż obecnie ze względów na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych, auta ustawiają się na chodniku i wzdłuż drogi, co znacznie wpływa na utrudnienia w ruchu pieszych i samochodowym, stwarzając niejednokrotnie zagrożenie dla mieszkańców i turystów. Realizacja tej inwestycji wynikła z chęci polepszenia możliwości komunikacyjnych, zgłaszanych zarówno przez samych mieszkańców jak i turystów. Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia celów określonych w PROW na lata 2007-2013 dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi” gdyż zaspokojone zostały potrzeby społeczne mieszkańców, a także nastąpił wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Parafia Rzymskokatolicka pw. nie prowadzi działalności gospodarczej. Działanie zrealizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w ramach Odnowy i rozwoju wsi jakim było wykonanie parkingu miało na celu umożliwić mieszkańcom i turystom dostęp do ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc postojowych - wykonaniu ogólnodostępnego parkingu. Wykonanie parkingu w żaden sposób nie będzie generować dochodu. Operacja służy poprawie jakości życia mieszkańców na ternie Gminy. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców na terenie sołectwa tj. budowa placu parkingowego w znacznym stopniu wpłynęła na poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej wokół Kościoła, a co za tym idzie przyczyniła się do rozwoju działalności społeczno-kulturalnej Parafii jak i innych instytucji znajdujących się w pobliżu: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w oraz OSP w. Utworzenie miejsc postojowych w pobliżu tych instytucji wpłynęło nie tylko na poprawę estetyki przestrzeni publicznej ale i bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury, poprawę estetyki przestrzeni publicznej. Korzystanie z miejsc postojowych na powstałym parkingu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Nie są pobierane żadne opłaty za korzystanie z parkingu. Parafia Rzymskokatolicka nie jest czynnym, zarejestrowanym przez naczelnika Urzędu Skarbowego podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie uzupełnione pismem z 9 kwietnia 2015 r. ):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją ww. operacji...

Stanowisko Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie uzupełnione pismem z 9 kwietnia 2015 r.).

W przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca - Parafia Rzymskokatolicka pw. nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, nie jest czynnym, zarejestrowanym przez podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W roku 2015 zrealizował projekt „ ...” w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Wdrażanie LSR LGD. Realizacja operacji polega na wykonaniu ogólnodostępnego parkingu. Wydatki związane z realizacją operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Faktury dotyczące zakupu i usług związanych z realizacją wyżej wymienionego projektu są wystawione na Wnioskodawcę. Głównym zadaniem projektu była poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Kościele, Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz OSP. Miejsce inwestycji znajduje się w pobliżu wszystkich ww. obiektów. Przy obiektach tych brakuje miejsc parkingowych. Z powstałej infrastruktury - placu parkingowego będą korzystać zarówno mieszkańcy jak i turyści. Parafia Rzymskokatolicka pw. nie prowadzi działalności gospodarczej. Działanie zrealizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w ramach Odnowy i rozwoju wsi jakim było wykonanie parkingu miało na celu umożliwić mieszkańcom i turystom dostęp do ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc postojowych - wykonaniu ogólnodostępnego parkingu. Wykonanie parkingu w żaden sposób nie będzie generować dochodu. Korzystanie z miejsc postojowych na powstałym parkingu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Nie są pobierane żadne opłaty za korzystanie z parkingu.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest bowiem czynnym podatnikiem VAT a inwestycja oraz jej wynik nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Parafia Rzymskokatolicka pw. nie prowadzi działalności gospodarczej.

W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją operacji pn. „ ...”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.