IBPP2/4512-269/16/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem wózka widłowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 8 czerwca 2016 r.) oraz pismem z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem wózka widłowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem wózka widłowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 8 czerwca 2016 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 maja 2016 r. znak: IBPP2/4512-269/16/EK oraz pismem z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane pismem z 7 czerwca 2016 r.):

Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z ZUS na zakup wózka widłowego na podstawie wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymywania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Urządzenie w 100% będzie wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy pomimo otrzymania

90% dofinansowania w kwocie brutto z ZUS może odliczyć podatek VAT w całości.

Wnioskodawca przestawił następujące rozliczenie:

cena wózka widłowego: 55 350,00 brutto

kwota podatku VAT: 10 350,00

kwota netto zakupu: 45 000,00

dofinansowanie z ZUS 49 815,00.

W piśmie z 7 czerwca 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że:

Ad. 1

Wnioskodawca jest czynnym zrejestrowanym podatnikiem podatku VAT od dnia 5 czerwca 2012 roku. Jest osoba fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, producent wyrobów drewnianych, trumny, produkcja jest opodatkowana podatkiem VAT, 99% produkcji to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, podatnik zarejestrowany jest w VAT UE.

Ad. 2

Na fakturze zakupu wózka widłowego Wnioskodawca widnieje jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy i w jakiej kwocie Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 17 czerwca 2016 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy może on odliczyć podatek VAT w całości tj. 10350 zł od zakupu wózka widłowego, ponieważ wózek jest użytkowany wyłącznie do produkcji wyrobów opodatkowanych podatkiem VAT. Sposób sfinansowania zakupu nie ma wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowa zasada dotycząca odliczania podatku naliczonego została sformułowana

w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto, ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca jest producentem wyrobów drewnianych, trumien. Wnioskodawca, w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, otrzymał dofinansowanie, które przeznaczył na zakup wózka widłowego. Urządzenie to w 100% będzie wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Na fakturze za zakup wózka widłowego Wnioskodawca widnieje jako nabywca.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o VAT pozwala stwierdzić, że w niniejszej sprawie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług zawartego w fakturze dokumentującej zakup ww. wózka. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupiony wózek widłowy w 100% służyć będzie czynnościom opodatkowanym VAT. Fakt finansowania poniesionego zakupu z przyznanego Wnioskodawcy dofinansowania nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup wózka widłowego, skoro jak wskazał Wnioskodawca ww. wózek w 100% będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, oczywiście pod warunkiem, że nie będą zachodziły wyłączenia z art. 88 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności wykorzystywania nabytego towaru do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.