IBPP2/4512-135/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji za wrzesień 2014r.
IBPP2/4512-135/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lutego 2015r. (data wpływu 11 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 24 kwietnia 2015r. (data wpływu 28 kwietnia 2015), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji za wrzesień 2014r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji za wrzesień 2014r.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 kwietnia 2015r. (data wpływu 28 kwietnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 20 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-135/15/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likwidacji działała na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Proces likwidacji Spółdzielni rozpoczął się od dnia 1 stycznia 2008r.

Zbycie majątku trwałego w postaci maszyn i urządzeń zostało dokonane stosunkowo szybko za wyjątkiem kilku maszyn, które ze względu na przestarzałość nie znalazły nabywców. Zasadniczym powodem przeciągającej się likwidacji jest fakt, że Spółdzielnia w okresie około 40 lat dzierżawiła grunty orne w ilości 100ha od 13 właścicieli. Znaczny odsetek rolników, którzy zawarli umowy dzierżawne zmarło bez uregulowania spraw spadkowych, a to zmusiło Spółdzielnię do ustalenia aktualnych właścicieli na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Również istotną przeszkodą w załatwieniu tej sprawy była konieczność ustalenia aktualnych granic tych pól poprzez pomiary geodezyjne, ponieważ w okresie ich użytkowania Spółdzielnia dokonała komasacji tych gruntów, co było powodowane uzyskaniem możliwości ich właściwego zagospodarowania.

Obecnie omawiane sprawy przekazania tych gruntów właścicielom zostały definitywnie załatwione. Z chwilą rozpoczęcia przekazywania gruntów prawowitym właścicielom Spółdzielnia zaniechała prowadzenia produkcji rolnej na tych gruntach, a tym samym nie było sprzedaży.

Dalszym istotnym powodem przedłużającej się likwidacji był fakt, że osoby prawne tzn. Kółka Rolnicze będące członkami Spółdzielni zgodnie z wymogami statutowymi wniosły udziały i wkłady członkowskie do Spółdzielni. Warunkiem zwrotu udziałów i wkładów było przedstawienie aktualnych wyciągów z KRS oraz kont bankowych. Ponieważ w okresie działalności Spółdzielni kilka Kółek Rolniczych się rozwiązało, dlatego w celu odzyskania udziałów i wkładów musiały się reaktywować. Było to powodem przedłużającego się rozliczenia z tymi członkami Spółdzielni.

We wrześniu 2014r. Spółdzielnia dokonała sprzedaży samochodu osobowego i wykazała sprzedaż w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014r.

W piśmie uzupełniającym z 24 kwietnia 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

 1. Wnioskodawca w dniu 30 września 2014r. był podatnikiem VAT czynnym.
 2. Wnioskodawca na dzień złożenia deklaracji VAT-7 za m-c wrzesień 2014r. był czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (w m-cu wrześniu).
 3. Do 30 września 2014r. dokonał sprzedaży samochodu, opodatkowaną podatkiem VAT.
 4. Do 30 września 2014r. Wnioskodawca nabywał towary i usługi związane z eksploatacją samochodu, jak zakup paliwa, naprawa samochodu oraz faktury za telefon.
 5. Nabyte towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 6. W rozliczeniu za m-c wrzesień 2014r. wystąpił podatek należny z tytułu sprzedaży, samochodu osobowego.
 7. W rozliczeniu za m-c wrzesień wystąpiła, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Spółdzielnia, ma do sprzedaży szereg maszyn i urządzeń, które choć w dobrym stanie technicznym, za względu na to, że są konstrukcyjnie przestarzałe nie znalazły nabywców. Do końca maja omawiane maszyny zostaną skasowane i przekazane na złom i to pozwoli na ostateczne zakończenia likwidacji spółdzielni do końca maja bieżącego roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji dokonanej sprzedaży w miesiącu wrześniu 2014r. opodatkowanej stawką 23% (sprzedaż samochodu osobowego) należy się Spółdzielni zwrot podatku naliczonego wykazanej w deklaracji za miesiąc wrzesień 2014r....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionej sytuacji istniej związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowana art. 86 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym Spółdzielnia ma prawo do zwrotu podatku naliczonego nad należnym wynikającego z deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2014r. art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likwidacji działała na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Proces likwidacji Spółdzielni rozpoczął się od dnia 1 stycznia 2008r.

We wrześniu 2014r. Spółdzielnia dokonała sprzedaży samochodu osobowego i wykazała sprzedaż w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014r. Wnioskodawca w dniu 30 września 2014r. jak również na dzień złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2014r. był podatnikiem VAT czynnym. Do 30 września 2014r. dokonał sprzedaży samochodu, opodatkowanej podatkiem VAT. Do 30 września 2014r. Wnioskodawca nabywał towary i usługi związane z eksploatacją samochodu, jak zakup paliwa, naprawa samochodu oraz faktury za telefon. Nabyte towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W rozliczeniu za m-c wrzesień 2014r. wystąpił podatek należny z tytułu sprzedaży, samochodu osobowego. W rozliczeniu za m-c wrzesień wystąpiła, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek (bezpośredni lub pośredni) zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak wyjaśniono Wnioskodawca na dzień złożenia deklaracji VAT-7 za m-c wrzesień 2014r. był czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT-7. Wnioskodawca dokonał sprzedaży samochodu, która była opodatkowana podatkiem VAT. W rozliczeniu za m-c wrzesień wystąpiła, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Jak wynika z powyższego opisu stanu faktycznego w rozliczeniu za m-c wrzesień 2014r. wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, zatem Wnioskodawca ma prawo do zwrotu różnicy wynikającej z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc wrzesień 2014r. na rachunek bankowy. Terminy i zasady zwrotu różnicy regulują przepisy art. 87 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy tutaj zauważyć, iż przedmiotowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego pytania. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży samochodu osobowego przez Wnioskodawcę, jak również nie rozstrzyga o prawie do odliczenia z tytułu wydatków związanych z eksploatacją samochodu gdyż nie było to przedmiotem zapytania jak również w tym zakresie nie zostało przedstawione stanowisko.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-237/15/MN | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku
IBPBI/1/415-1251/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.