IBPP2/4512-1043/15/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku
IBPP2/4512-1043/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  3. termomodernizacja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnota mieszkaniowa nie jest zarejestrowana, jako podatnik VAT czynny i korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku. Wspólnota ma otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Dysponentem tych środków jest Urząd Marszałkowski. Środki, które ma otrzymać Wspólnota mają być przeznaczone na pokrycie kosztów w związku z przeprowadzoną termomodernizacją, a w szczególności z likwidacją elementów azbestowych budynku.

Do wykonania usług, które mają zostać sfinansowane z dotacji zostały wynajęte firmy zewnętrzne, ponieważ Wspólnota nie posiada technicznych i organizacyjnych możliwości do wykonania koniecznych prac we własnym zakresie.

Jednym z warunków koniecznych do uzyskania dofinansowania jest wykazanie, że podatek od towarów i usług, który, na wystawionej fakturze, wykazali wykonawcy zleconych przez Wspólnotę usług usuwania azbestu i termomodernizacji nie będzie we wspólnocie podlegał rozliczeniu, czyli wspólnota nie pomniejszy podatku należnego o podatek naliczony.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że wydatki służące realizacji opisanego projektu związanego z termomodernizacją, a w szczególności z likwidacją elementów azbestowych budynku nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wspólnota korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące wydatki na realizację projektu są wystawiane na Wspólnotę Mieszkaniową, to jest Wnioskodawcę.

W budynku w którym są realizowane prace budowlane znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne wykorzystywane do celów mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wspólnota ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez bezpośrednich wykonawców usług usuwania azbestu, termomodernizacji oraz innych usług związanych z tym projektem przy założeniu, że usługi te zostaną sfinansowane ze środków opisanych w części G niniejszego wniosku...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wspólnota korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT) i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny zgodnie z art. 96 ustawy VAT. A zatem ustawa VAT zwalnia z podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Stan taki powoduje, iż Wspólnota, jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, nie rozlicza podatku naliczonego poprzez pomniejszenie kwoty podatku należnego. Wyłączenie prawa do rozliczenia podatku naliczonego wynika z treści art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy VAT. Podatnicy zwolnieni z podatku zostali bowiem przez ustawodawcę zrównani z konsumentami, gdyż ich działalność jest podatkowo neutralna. Art. 86 ustawy VAT wskazuje zasadę, że prawo do rozliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przez czynności opodatkowane należy w tym wypadku rozumieć czynności faktycznie objęte opodatkowaniem, a co za tym idzie wyłączyć czynności, które opodatkowania nie implikują na skutek zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy ustawy VAT stwierdzić należy, że Wspólnota nie ma prawa do rozliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez wykonawców usług na rzecz Wspólnoty, a co za tym idzie kwota tego podatku zwiększy wartość kosztów (rzeczywistego ciężaru ekonomicznego) poniesionego przez Wspólnotę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy - podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Według art. 96 ust. 3 ustawy - podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny i korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku. Wnioskodawca ma otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Środki, które ma otrzymać mają być przeznaczone na pokrycie kosztów w związku z przeprowadzoną termomodernizacją, a w szczególności z likwidacją elementów azbestowych budynku.

Do wykonania usług, które mają zostać sfinansowane z dotacji zostały wynajęte firmy zewnętrzne, ponieważ Wspólnota nie posiada technicznych i organizacyjnych możliwości do wykonania koniecznych prac we własnym zakresie.

Wydatki służące realizacji opisanego projektu związanego z termomodernizacją, a w szczególności z likwidacją elementów azbestowych budynku nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wspólnota korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące wydatki na realizację projektu są wystawiane na Wnioskodawcę.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”, gdyż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, a wydatki służące realizacji ww. projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją termomodernizacji budynku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.