IBPP2/443-962/14/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „S”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „S” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „S”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt „S” (okres realizacji 01.09.2013-30.06.2015).

 1. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez P szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych.
 2. W ramach projektu zostały i zostaną poniesione następujące wydatki:
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu komputerowego /laptop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne/,
  • zakup sprzętu fotograficznego /aparat + obiektyw, oświetlenie studyjne, statyw/,
  • zakup sprzętu filmowego /kamera cyfrowa/,
  • zakup materiałów biurowych,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • zajęcia pozalekcyjne - kółka zainteresowań,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • doradztwo grupowe,
  • wyjazdy studyjne (koszt transportu),
  • wyjazdy edukacyjne (koszt biletów i transportu).Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 3. Efektami projektu będą:
  • 7 szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu,
  • 572 uczniów objętych wsparciem projektowym,
  • 133 uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi w ramach proj.,
  • 107 uczniów, którzy zmniejszyli zaległości edukacyjne dzięki zaj. projektowym,
  • 475 uczestników projektowych zajęć rozwijających komp. klucz.,
  • 427 uczestników którzy rozwinęli komp. klucz, w ramach proj.,
  • 268 uczniów, objętych w proj. doradztwem eduk.-zawod.,
  • 268 uczniów, którzy dzięki proj. podnieśli komp. w zakr. wyboru drogi eduk.-zaw.,
  • 100 licealistów objętych programem profilaktyki uzależnień w ramach proj.,
  • 93 uczniów szkół specjalnych, u których stwierdzono zmniejszenie problemów pedagog.-psych. dzięki zajęciom projektowym,
  • 706 godzin zajęć w LO w ramach zadania - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
  • 104 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 1 - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
  • 12 autorskich programów zajęć w ramach zadania 1 - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
  • 3267 godzin zajęć w LO w ramach zadania 2 - Rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • 854 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 2 - Rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • 55 autorskich programów zajęć w ramach zadania 2 - Rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • 149 godzin zajęć dla licealistów w ramach zadania 3 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • 116 godzin zajęć dla gimnazjalistów w ramach zadania 3 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • 5 autorskich programów zajęć w ramach zadania - Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • 28 godzin zajęć w LO w ramach zadania 4 - Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,
  • 1134 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 4 - Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,
  • 11 autorskich programów zajęć w ramach zadania 4 - Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne.
 4. Z efektów projektu uczniowie korzystają nieodpłatnie.
 5. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostały i nie zostaną nikomu przekazane.
 6. Realizowany projekt nie służy w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.
 7. P jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy P w odniesieniu do projektu „S” ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy.

P w odniesieniu do projektu „S” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „S”. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez P szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych. Realizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. P jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca zrealizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z projektem pn. „S”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub całości, należało uznać za prawidłowe.

Prawidłowość tego stanowiska wynika jednakże z przyczyn wskazanych powyżej, innych niż okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę w jego stanowisku.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swoją ważność.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga, czy realizując zadania w zakresie przedmiotowego projektu, Wnioskodawca jest lub też nie jest podatnikiem podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.