IBPP2/443-962/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „S”
IBPP2/443-962/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. powiat
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „S” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „S”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt „S” (okres realizacji 01.09.2013-30.06.2015).

 1. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez P szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych.
 2. W ramach projektu zostały i zostaną poniesione następujące wydatki:
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu komputerowego /laptop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne/,
  • zakup sprzętu fotograficznego /aparat + obiektyw, oświetlenie studyjne, statyw/,
  • zakup sprzętu filmowego /kamera cyfrowa/,
  • zakup materiałów biurowych,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • zajęcia pozalekcyjne - kółka zainteresowań,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • doradztwo grupowe,
  • wyjazdy studyjne (koszt transportu),
  • wyjazdy edukacyjne (koszt biletów i transportu).Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 3. Efektami projektu będą:
  • 7 szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu,
  • 572 uczniów objętych wsparciem projektowym,
  • 133 uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi w ramach proj.,
  • 107 uczniów, którzy zmniejszyli zaległości edukacyjne dzięki zaj. projektowym,
  • 475 uczestników projektowych zajęć rozwijających komp. klucz.,
  • 427 uczestników którzy rozwinęli komp. klucz, w ramach proj.,
  • 268 uczniów, objętych w proj. doradztwem eduk.-zawod.,
  • 268 uczniów, którzy dzięki proj. podnieśli komp. w zakr. wyboru drogi eduk.-zaw.,
  • 100 licealistów objętych programem profilaktyki uzależnień w ramach proj.,
  • 93 uczniów szkół specjalnych, u których stwierdzono zmniejszenie problemów pedagog.-psych. dzięki zajęciom projektowym,
  • 706 godzin zajęć w LO w ramach zadania - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
  • 104 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 1 - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
  • 12 autorskich programów zajęć w ramach zadania 1 - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
  • 3267 godzin zajęć w LO w ramach zadania 2 - Rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • 854 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 2 - Rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • 55 autorskich programów zajęć w ramach zadania 2 - Rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • 149 godzin zajęć dla licealistów w ramach zadania 3 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • 116 godzin zajęć dla gimnazjalistów w ramach zadania 3 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • 5 autorskich programów zajęć w ramach zadania - Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • 28 godzin zajęć w LO w ramach zadania 4 - Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,
  • 1134 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 4 - Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,
  • 11 autorskich programów zajęć w ramach zadania 4 - Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne.
 4. Z efektów projektu uczniowie korzystają nieodpłatnie.
 5. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostały i nie zostaną nikomu przekazane.
 6. Realizowany projekt nie służy w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.
 7. P jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy P w odniesieniu do projektu „S” ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy.

P w odniesieniu do projektu „S” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „S”. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez P szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych. Realizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. P jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca zrealizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z projektem pn. „S”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub całości, należało uznać za prawidłowe.

Prawidłowość tego stanowiska wynika jednakże z przyczyn wskazanych powyżej, innych niż okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę w jego stanowisku.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swoją ważność.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga, czy realizując zadania w zakresie przedmiotowego projektu, Wnioskodawca jest lub też nie jest podatnikiem podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.