IBPP2/443-916/14/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie opodatkowania dostawy działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystawienia faktury oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu tej działki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystawienia faktury oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu tej działki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystawienia faktury oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu tej działki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa handlowego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod nr .... Wnioskodawca posiada numer Identyfikacyjny REGON ..., Numer Identyfikacji Podatkowej .... Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej także: „VAT”). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

W ramach swojej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza nabywać prawo własności/użytkowania wieczystego nieruchomości - tj. wyodrębnianych geodezyjnie działek gruntu, z których niektóre są niezabudowane. Ww. niezabudowane działki powoływane będą dalej także jako: „Działki niezabudowane”.

Niektóre z Działek niezabudowanych nie stanowią terenów budowlanych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej także: „ustawy o VAT”) - nie są one bowiem przeznaczone pod zabudowę zgodnie z obowiązującym dla nich miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej także: „MPZP”), albo brak dla nich zarówno obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i przeznaczającej je pod zabudowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej także „WZ”). Inne Działki niezabudowane stanowią tereny budowlane w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT - są one bowiem przeznaczone pod zabudowę zgodnie z obowiązującym dla nich MPZP albo, w sytuacji braku MPZP, w mocy pozostaje WZ przeznaczająca je pod zabudowę.

Wśród Działek niezabudowanych można zatem wyodrębnić takie, które stanowią tereny budowlane w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT tylko ze względu na okoliczność, iż obowiązujący dla nich MPZP przewiduje ich przeznaczenie pod zabudowę - nie ma dla nich żadnych obowiązujących WZ (dalej także: „Działki niezabudowane budowlane wg MPZP”).

Wnioskodawca planuje zakup od osoby trzeciej Działki niezabudowanej budowlanej wg MPZP.

Co do każdego MPZP, także planów miejscowych ustalających przeznaczenie Działek niezabudowanych, może dojść do stwierdzenia, m.in. przez Sąd Administracyjny, ich nieważności, albowiem zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważne, a zgodnie z art. 101 ust. 1 ww. ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do Sądu Administracyjnego. Sąd ten, zgodnie z art. 147 par 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględniając skargę na akt prawa miejscowego (jakim jest MPZP), stwierdza nieważność tego aktu (w całości lub w części). Stwierdzenie przez Sąd Administracyjny nieważności MPZP wywiera taki skutek prawny w momencie, gdy wyrok Sądu stwierdzający nieważność MPZP staje się prawomocny, a do chwili, w której ewentualne orzeczenie Sądu Administracyjnego stwierdzające nieważność MPZP nie stanie się prawomocne, nie wywiera ono skutków prawnych i MPZP obowiązuje (pozostaje w mocy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone nr 1):

Czy w przedstawionym powyżej przez Wnioskodawcę stanie faktycznym i prawnym zakup przez Wnioskodawcę od osoby trzeciej, będącej czynnym podatnikiem VAT, Działki niezabudowanej budowlanej wg MPZP podlega opodatkowaniu VAT, wg stawki podstawowej (23%), winien być udokumentowany fakturą przewidującą jego opodatkowanie VAT wg ww. stawki, a Wnioskodawcy (wykorzystującemu kupowaną Działkę niezabudowaną budowlaną wg MPZP do wykonywania czynności opodatkowanych) przysługiwało będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ujętego w wystawionej Wnioskodawcy przez sprzedawcę fakturze dokumentującej zakup przez Wnioskodawcę Działki niezabudowanej, budowlanej wg MPZP...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej stanie zakup przez Wnioskodawcę od osoby trzeciej, będącej czynnym podatnikiem VAT, Działki niezabudowanej budowlanej wg MPZP podlega opodatkowaniu VAT, wg stawki podstawowej (obecnie 23%), winien być udokumentowany fakturą przewidującą jej opodatkowanie VAT wg ww. stawki, a Wnioskodawcy (wykorzystującemu kupowaną Działkę niezabudowaną, budowlaną wg MPZP do wykonywania czynności opodatkowanych) przysługiwało będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ujętego w wystawionej Wnioskodawcy przez sprzedawcę fakturze dokumentującej zakup przez Wnioskodawcę Działki niezabudowanej budowlanej wg MPZP. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Ze zwolnienia z podatku VAT nie korzystają jednak tereny budowlane, przez które rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT). W konsekwencji, dostawa terenów niezabudowanych, stanowiących tereny budowlane podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, tj. wg stawki podstawowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W ramach swojej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza nabywać prawo własności/użytkowania wieczystego nieruchomości - tj. wyodrębnianych geodezyjnie działek gruntu, z których niektóre są niezabudowane. Niektóre z Działek niezabudowanych nie stanowią terenów budowlanych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług - nie są one bowiem przeznaczone pod zabudowę zgodnie z obowiązującym dla nich miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, albo brak dla nich zarówno obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i przeznaczającej je pod zabudowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Inne Działki niezabudowane stanowią tereny budowlane w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT - są one bowiem przeznaczone pod zabudowę zgodnie z obowiązującym dla nich MPZP albo, w sytuacji braku MPZP, w mocy pozostaje WZ przeznaczająca je pod zabudowę. Wśród Działek niezabudowanych można zatem wyodrębnić takie, które stanowią tereny budowlane w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT tylko ze względu na okoliczność, iż obowiązujący dla nich MPZP przewiduje ich przeznaczenie pod zabudowę - nie ma dla nich żadnych obowiązujących WZ. Wnioskodawca planuje zakup od osoby trzeciej Działki niezabudowanej budowlanej wg MPZP.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania dostawy przez osobę trzecią niezabudowanej działki przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wystawienia faktury oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu tej działki.

Aby zatem rozstrzygnąć zasadniczą kwestię dotycząca prawa do odliczenia z tytułu zakupu działki niezabudowanej należy uprzednio rozstrzygnąć o stawce podatku jaką będzie opodatkowana nabywana od osoby trzeciej działka, a w konsekwencji, czy w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

I tak, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), która - zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

  1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
  2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (art. 106b ust. 2 ustawy).

W myśl art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT faktura powinna zawierać m.in. stawkę podatku.

Mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku oraz powołany stan prawny stwierdzić należy, że dostawa działki niezabudowanej przez osobę trzecią na rzecz Wnioskodawcy, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę będzie stanowić dostawę terenu budowlanego, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy, która podlega opodatkowaniu stawką podatku 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Sprzedaż będzie dokonana na rzecz Wnioskodawcy będącego czynnym zarejestrowanym podatnikiem, a zatem powinna być udokumentowana fakturą VAT zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Przechodząc z kolei do prawa do odliczenia, nabycie działki będzie związane z przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy i będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie rodzi skutków po stronie sprzedawcy.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca postawionych pytań oznaczonych nr 2 i 3 zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego, a w szczególności w przypadku zmiany przeznaczenia terenu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.