IBPP2/443-839/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe po 1 kwietnia 2014 roku, w przypadku braku ponownej rejestracji umowy leasingu
IBPP2/443-839/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. leasing
 2. prawo do odliczenia
 3. rata leasingowa
 4. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014r. (data wpływu 26 sierpnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe po 1 kwietnia 2014 roku, w przypadku braku ponownej rejestracji umowy leasingu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe po 1 kwietnia 2014 roku, w przypadku braku ponownej rejestracji umowy leasingu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Prowadząc działalność gospodarczą w 2010 roku Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, gdzie przedmiotem leasingu jest samochód ciężarowy (homologacja N1) z tzw. kratką. Aby móc od stycznia 2011 roku odliczać całą kwotę podatku naliczonego VAT w fakturach za opłaty leasingowe, zgodnie z art. 6 ust. 2. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie, Wnioskodawca dokonał we wskazanym terminie (do dnia 31 stycznia 2011 r.) a dokładnie 28 stycznia 2011 roku zarejestrowania przedmiotowej umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym.

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Art. 13 ust. 2 tej ustawy ustala warunki, po spełnieniu których Wnioskodawca może dokonywać w dalszym ciągu odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe. Do spełnienia są 2 warunki:

"a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
b) umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Pojazd samochodowy został Wnioskodawcy wydany w 2010 roku, 28 stycznia 2011 roku umowa leasingu została przez Wnioskodawcę zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, po 1 kwietnia 2014 roku Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, w dalszym ciągu, po 1 kwietnia 2014 roku i pod rządami ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe. Warunki art. 13 ust. 2. Wnioskodawca uważa za spełnione przez niego:

"a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,"
b) umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy."

Warunek a) został spełniony, ponieważ pojazd został Wnioskodawcy wydany we wrześniu 2010 roku, czyli przed 1 kwietnia 2014 roku, warunek b) Wnioskodawca uważa także za spełniony, gdyż przedmiotową umowę leasingu Wnioskodawca zarejestrował w urzędzie skarbowym 28 stycznia 2011 roku, czyli przed upływem 30 dni od dnia wejścia ustawy z 7 lutego 2014r. Ustawodawca wskazał tylko obowiązek rejestracji umów i termin końcowy do rejestracji umów, obydwa warunki Wnioskodawca spełnił.

Wnioskodawca uważa, że w jego przypadku nie miał obowiązku ponownej rejestracji umowy leasingu, bo jak można rejestrować coś co już jest zarejestrowane i wiedzę o tejże umowie leasingu urząd skarbowy posiada od 2011 roku, a w umowie nie nastąpiły żadne zmiany merytoryczne, czy formalno-prawne.

Wnioskodawca twierdzi, że obowiązek rejestracji umowy leasingu i podobnych wynikający z art. 13 ust. 2 lit. b) dotyczył umów niezarejestrowanych a zawartych do 30 marca 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Od dnia 1 kwietnia 2014r. odliczenie podatku naliczonego, związanego z używaniem pojazdów samochodowych zostało uregulowane w art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 1, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W ust. 2 powołanego artykułu postanowiono, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W świetle art. 13 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 312), w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustęp 2 cyt. artykułu stanowi, że przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

 1. bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
 2. pod warunkiem że:
  1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
  2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z powołanego przepisu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej wynika, że w przypadku pojazdów samochodowych użytkowanych przed 1 kwietnia 2014r. na podstawie umowy leasingu, podatnikowi, któremu na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2014r. przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, dla kontynuacji tego uprawnienia od 1 kwietnia 2014r. konieczne jest spełnienie wymogów określonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. Jednym z warunków określonych w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. ustawy jest konieczność zarejestrowania umowy leasingu przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. 30 dzień liczony od dnia wejścia ww. ustawy w życie przypada na dzień 1 maja 2014r. (dzień ustawowo wolny od pracy). Zatem umowę leasingu należało zarejestrować do 2 maja 2014r. Przepis art. 13 ust. 2 ustawy nowelizującej nie przewiduje żadnych odstępstw od konieczności zarejestrowania umów leasingu zawartych przed 1 kwietnia 2014r.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą w 2010 roku zawarł umowę leasingu operacyjnego, gdzie przedmiotem leasingu jest samochód ciężarowy (homologacja N1) z tzw. kratką. Pojazd samochodowy został Wnioskodawcy wydany w 2010 roku, 28 stycznia 2011 roku umowa leasingu została przez Wnioskodawcę zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w świetle opisanego stanu faktycznego, po 1 kwietnia 2014 roku Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie ma przepis art. 13 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej. Zgodnie z zapisem ww. przepisu w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy leasingu zawartej przed dniem wejścia

w życie ustawy nowelizującej, w stosunku do których na dzień 31 marca 2014r. podatnikowi przysługiwało nieograniczone (100%) prawo do odliczenia podatku od rat leasingowych nie stosuje się ograniczenia w odliczaniu podatku w wysokości 50%. Podatnikowi przysługuje pełne prawo odliczenia podatku od rat leasingowych pod pewnymi warunkami wynikającymi z art. 13 ust. 2 ustawy nowelizującej.

Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej, wskazał, że dla celów pełnego odliczenia podatku VAT w jego przypadku nie miał obowiązku ponownej rejestracji umowy leasingu.

W przedmiotowej sprawie zostały spełnione dwa warunki, mianowicie w umowie leasingowej po 31 marca 2014r. nie dokonano zmian, pojazd będący przedmiotem umowy leasingowej został wydany Wnioskodawcy przed 1 kwietnia 2014r. Jednakże dla kontynuacji pełnego prawa do odliczenia wynikającego z umowy leasingu zawartej w 2010r. konieczne jest spełnienie trzeciego warunku jakim jest zarejestrowanie tej umowy kolejny raz u właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 2 maja 2014r. Niezarejestrowanie umowy leasingu w ww. terminie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia od rat leasingowych po 1 kwietnia 2014r.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca w celu kontynuacji pełnego prawa do odliczenia od rat leasingowych był zobowiązany do ponownego zarejestrowania tej umowy do dnia 2 maja 2014. Brak zarejestrowania tej umowy w urzędzie w ww. terminie powoduje utratę prawa do pełnego odliczenia od rat leasingowych po 1 kwietnia 2014r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuje mu prawo do odliczenia całości podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach za opłaty leasingowe, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.