IBPP2/443-826/14/WN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z częściowo zapłaconej faktury przez małego podatnika
IBPP2/443-826/14/WNinterpretacja indywidualna
  1. metoda kasowa
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014r. (data wpływu 20 sierpnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014r. (data wpływu 21 listopada 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z częściowo zapłaconej faktury przez małego podatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z częściowo zapłaconej faktury przez małego podatnika.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 20 listopada 2014r. (data wpływu 21 listopada 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 7 listopada 2014r. znak: IBPP2/443-826/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany ostatecznie pismem uzupełniającym wniosek):

Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni, którą rozpoczęła w 2013 roku, jest przeważająco sprzedaż farb. Jest czynnym podatnikiem VAT. Ze względu na skalę działalności Wnioskodawczyni jest małym podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie, w którym zadeklarowała się, iż będzie rozliczała podatek VAT według tak zwanej metody kasowej, co jest zgodne z zasadami przewidzianymi w art. 21 ustawy o VAT. Nabywane towary i usługi są wykorzystywane tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Większa część faktur kosztowych (zakup towarów, produktów i kosztów) jest płacona w całości, jednak występują sytuacje, gdzie część faktur jest płacona w późniejszych miesiącach. W momencie otrzymania faktur u sprzedającego powstaje obowiązek podatkowy (dostawa towarów została wykonana).

W związku z powyższym zadano następujące pytania (doprecyzowane ostatecznie pismem uzupełniającym wniosek):
  1. Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, w której część przypada w roku 2013, a część w 2014 roku...
  2. Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z częściowo zapłaconej faktury (proporcjonalnie do zapłaconej części tej faktury) otrzymanej w 2014 roku...

Stanowisko Wnioskodawczyni (doprecyzowane ostatecznie pismem uzupełniającym wniosek):

Stanowisko dotyczące pytania nr 1.

W przypadku faktur otrzymanych w 2013 roku, których część zapłaty przypada w 2013 roku, a pozostała część w 2014 roku, zgodnie z art. 86 ust. 16 w 2013 roku prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje proporcjonalnie do części zapłaconej w wyżej wymienionym roku. Natomiast w 2014 roku na skutek zmiany przepisów podatek naliczony VAT Wnioskodawczyni w całości odlicza dopiero w kwartale, w którym nastąpiła płatność ostatniej części zapłaty za fakturę.

Stanowisko dotyczące pytania nr 2.

W stosunku do faktur otrzymanych w 2014 roku podatek VAT naliczony Wnioskodawczyni odlicza w kwartale, w którym dokonano ostatniej części zapłaty za fakturę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zaznacza, że interpretacja opiera się na opisie stanu faktycznego przedstawionego w uzupełnieniu wniosku, będącym konsekwencją wezwania przesłanego przez tut. organ celem uzupełnienia wniosku.

Stosownie do brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Do 31 grudnia 2013 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczania podatku, były uregulowane w art. 86 ust. 16 ustawy. W świetle tego przepisu, podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Wprowadzenie tej zasady pozostaje w zgodzie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.) gdzie w art. 167 Dyrektywy wskazano, że prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny.

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10e ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Zatem od 1 stycznia 2014r. zgodnie z ww. przepisem mały podatnik rozliczający się metodą kasową będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych towarów i usług w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za te towary i usługi. „Dokonanie zapłaty” dotyczy całkowitego oraz częściowego uregulowania należności. Zatem w przypadku uregulowania części należności z faktury podatnik ten będzie mógł odliczyć podatek odpowiadający tej części (tak jak w 2013r.).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (ust. 11 analizowanego artykułu).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1,
  3. po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (ust. 2 ww. artykułu).

W świetle art. 2 pkt 25 lit a) ustawy, przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Z treści powołanych przepisów wynika, że podmiot będący małym podatnikiem stosującym metodę kasową rozliczania podatku, jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonał za nie zapłaty, przez którą należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności, z tym, że do 31 grudnia 2013r. prawo do odliczenia mogło powstać wcześniej niż przed dniem otrzymania faktury. Zatem w przypadku uregulowania części należności wynikającej z otrzymanych faktur, podatnik może odliczać podatek naliczony odpowiadający tej części.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest małym podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie, w którym zadeklarowała się, iż będzie rozliczała podatek VAT według tak zwanej metody kasowej, co jest zgodne z zasadami przewidzianymi w art. 21 ustawy o VAT. Nabywane towary i usługi są wykorzystywane tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Większa część faktur kosztowych (zakup towarów, produktów i kosztów) jest płacona w całości, jednak występują sytuacje, gdzie część faktur jest płacona w późniejszych miesiącach. W momencie otrzymania faktur u sprzedającego powstaje obowiązek podatkowy (dostawa towarów została wykonana).

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, w której część przypada w roku 2013, a część w 2014 roku (pyt. nr 1) oraz czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z częściowo zapłaconej faktury (proporcjonalnie do zapłaconej części tej faktury) otrzymanej w 2014 roku (pyt. nr 2).

W ocenie Wnioskodawczyni w przypadku faktur otrzymanych w 2013 roku, których część zapłaty przypada w 2013 roku, a pozostała część w 2014 roku, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje proporcjonalnie do części zapłaconej w wyżej wymienionym roku, natomiast w 2014 roku, podatek naliczony VAT można odliczyć w całości dopiero w kwartale, w którym nastąpiła płatność ostatniej części zapłaty za fakturę.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że:

1.w odniesieniu do pytania 1:

prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, w której część zapłaty przypada w roku 2013, a część w 2014 roku, przysługuje Wnioskodawczyni proporcjonalnie, tj.:

  • w 2013 roku w tej części, w której dokonała zapłaty w 2013r, jednak nie wcześniej niż przed dniem otrzymania faktury, czyli w rozliczeniu za okres, w którym dokonała części zapłaty za fakturę,
  • w 2014 roku w tej części, w której dokonała zapłaty w 2014r. dotyczącej faktury otrzymanej w 2013r., czyli w rozliczeniu za okres (kwartał), w którym dokonała pozostałej części zapłaty.

2.w odniesieniu do pytania 2:

prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do faktur otrzymanych w 2014 roku Wnioskodawczyni przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawczyni dokona zapłaty, tj. w przypadku częściowo zapłaconej faktury (proporcjonalnie do tej części zapłaconej faktury) w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano części zapłaty za fakturę.

W świetle powyższego, pomimo, że Wnioskodawczyni prawidłowo wskazała, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, przysługuje proporcjonalnie do części zapłaconej w roku 2013, to jednak stanowisko dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do faktur otrzymanych w 2013r., których zapłata została dokonana w części w 2014r oraz faktur otrzymanych w 2014 roku, jest nieprawidłowe.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zasadności korzystania przez Wnioskodawczynię z metody kasowej rozliczeń podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz zasadności prawa do odliczenia, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania i nie przedstawiono stanowiska, a fakt ten przyjęto jako element przedstawionego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

metoda kasowa
IPTPP2/443-667/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP1/443-877/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-826/14/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.