IBPP2/443-826/14/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z częściowo zapłaconej faktury przez małego podatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014r. (data wpływu 20 sierpnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014r. (data wpływu 21 listopada 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z częściowo zapłaconej faktury przez małego podatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z częściowo zapłaconej faktury przez małego podatnika.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 20 listopada 2014r. (data wpływu 21 listopada 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 7 listopada 2014r. znak: IBPP2/443-826/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany ostatecznie pismem uzupełniającym wniosek):

Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni, którą rozpoczęła w 2013 roku, jest przeważająco sprzedaż farb. Jest czynnym podatnikiem VAT. Ze względu na skalę działalności Wnioskodawczyni jest małym podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie, w którym zadeklarowała się, iż będzie rozliczała podatek VAT według tak zwanej metody kasowej, co jest zgodne z zasadami przewidzianymi w art. 21 ustawy o VAT. Nabywane towary i usługi są wykorzystywane tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Większa część faktur kosztowych (zakup towarów, produktów i kosztów) jest płacona w całości, jednak występują sytuacje, gdzie część faktur jest płacona w późniejszych miesiącach. W momencie otrzymania faktur u sprzedającego powstaje obowiązek podatkowy (dostawa towarów została wykonana).

W związku z powyższym zadano następujące pytania (doprecyzowane ostatecznie pismem uzupełniającym wniosek):
  1. Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, w której część przypada w roku 2013, a część w 2014 roku...
  2. Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z częściowo zapłaconej faktury (proporcjonalnie do zapłaconej części tej faktury) otrzymanej w 2014 roku...

Stanowisko Wnioskodawczyni (doprecyzowane ostatecznie pismem uzupełniającym wniosek):

Stanowisko dotyczące pytania nr 1.

W przypadku faktur otrzymanych w 2013 roku, których część zapłaty przypada w 2013 roku, a pozostała część w 2014 roku, zgodnie z art. 86 ust. 16 w 2013 roku prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje proporcjonalnie do części zapłaconej w wyżej wymienionym roku. Natomiast w 2014 roku na skutek zmiany przepisów podatek naliczony VAT Wnioskodawczyni w całości odlicza dopiero w kwartale, w którym nastąpiła płatność ostatniej części zapłaty za fakturę.

Stanowisko dotyczące pytania nr 2.

W stosunku do faktur otrzymanych w 2014 roku podatek VAT naliczony Wnioskodawczyni odlicza w kwartale, w którym dokonano ostatniej części zapłaty za fakturę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zaznacza, że interpretacja opiera się na opisie stanu faktycznego przedstawionego w uzupełnieniu wniosku, będącym konsekwencją wezwania przesłanego przez tut. organ celem uzupełnienia wniosku.

Stosownie do brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Do 31 grudnia 2013 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przez małego podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczania podatku, były uregulowane w art. 86 ust. 16 ustawy. W świetle tego przepisu, podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Wprowadzenie tej zasady pozostaje w zgodzie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.) gdzie w art. 167 Dyrektywy wskazano, że prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny.

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 10e ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Zatem od 1 stycznia 2014r. zgodnie z ww. przepisem mały podatnik rozliczający się metodą kasową będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych towarów i usług w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za te towary i usługi. „Dokonanie zapłaty” dotyczy całkowitego oraz częściowego uregulowania należności. Zatem w przypadku uregulowania części należności z faktury podatnik ten będzie mógł odliczyć podatek odpowiadający tej części (tak jak w 2013r.).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (ust. 11 analizowanego artykułu).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1,
  3. po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (ust. 2 ww. artykułu).

W świetle art. 2 pkt 25 lit a) ustawy, przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Z treści powołanych przepisów wynika, że podmiot będący małym podatnikiem stosującym metodę kasową rozliczania podatku, jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonał za nie zapłaty, przez którą należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności, z tym, że do 31 grudnia 2013r. prawo do odliczenia mogło powstać wcześniej niż przed dniem otrzymania faktury. Zatem w przypadku uregulowania części należności wynikającej z otrzymanych faktur, podatnik może odliczać podatek naliczony odpowiadający tej części.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest małym podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie, w którym zadeklarowała się, iż będzie rozliczała podatek VAT według tak zwanej metody kasowej, co jest zgodne z zasadami przewidzianymi w art. 21 ustawy o VAT. Nabywane towary i usługi są wykorzystywane tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Większa część faktur kosztowych (zakup towarów, produktów i kosztów) jest płacona w całości, jednak występują sytuacje, gdzie część faktur jest płacona w późniejszych miesiącach. W momencie otrzymania faktur u sprzedającego powstaje obowiązek podatkowy (dostawa towarów została wykonana).

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, w której część przypada w roku 2013, a część w 2014 roku (pyt. nr 1) oraz czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z częściowo zapłaconej faktury (proporcjonalnie do zapłaconej części tej faktury) otrzymanej w 2014 roku (pyt. nr 2).

W ocenie Wnioskodawczyni w przypadku faktur otrzymanych w 2013 roku, których część zapłaty przypada w 2013 roku, a pozostała część w 2014 roku, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje proporcjonalnie do części zapłaconej w wyżej wymienionym roku, natomiast w 2014 roku, podatek naliczony VAT można odliczyć w całości dopiero w kwartale, w którym nastąpiła płatność ostatniej części zapłaty za fakturę.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że:

1.w odniesieniu do pytania 1:

prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, w której część zapłaty przypada w roku 2013, a część w 2014 roku, przysługuje Wnioskodawczyni proporcjonalnie, tj.:

  • w 2013 roku w tej części, w której dokonała zapłaty w 2013r, jednak nie wcześniej niż przed dniem otrzymania faktury, czyli w rozliczeniu za okres, w którym dokonała części zapłaty za fakturę,
  • w 2014 roku w tej części, w której dokonała zapłaty w 2014r. dotyczącej faktury otrzymanej w 2013r., czyli w rozliczeniu za okres (kwartał), w którym dokonała pozostałej części zapłaty.

2.w odniesieniu do pytania 2:

prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do faktur otrzymanych w 2014 roku Wnioskodawczyni przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawczyni dokona zapłaty, tj. w przypadku częściowo zapłaconej faktury (proporcjonalnie do tej części zapłaconej faktury) w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano części zapłaty za fakturę.

W świetle powyższego, pomimo, że Wnioskodawczyni prawidłowo wskazała, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w 2013 roku w przypadku zapłaty częściowej, przysługuje proporcjonalnie do części zapłaconej w roku 2013, to jednak stanowisko dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do faktur otrzymanych w 2013r., których zapłata została dokonana w części w 2014r oraz faktur otrzymanych w 2014 roku, jest nieprawidłowe.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zasadności korzystania przez Wnioskodawczynię z metody kasowej rozliczeń podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz zasadności prawa do odliczenia, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania i nie przedstawiono stanowiska, a fakt ten przyjęto jako element przedstawionego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.