IBPP2/443-798/14/IK | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „...", w ramach obszaru D programu pn.: „P...”
IBPP2/443-798/14/IKinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „...”., w ramach obszaru D programu pn.: „P.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „...”., w ramach obszaru D programu pn.: „P...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 października 2014 r. znak: IBPP2/443-798/14/IK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 2 stycznia 2014 roku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem K. z siedzibą w K. a Fundacją z siedzibą w R. reprezentowana przez panią B. L. - Dyrektora Schroniska dla Niepełnosprawnych na wykonanie zadania/projektu pod nazwą: „...”, zwanego dalej „zakupem”, w ramach obszaru D programu pn.: „P...”.

Przy realizacji projektu przestrzegane były przepisy o zamówieniach publicznych. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus jw. Pierwsze postępowanie przetargowe odbyło się w marcu 2014 r. Do wyznaczonego terminu - 17 marca br. - nie wpłynęła żadna oferta, więc postępowanie zostało unieważnione. Kolejne postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało w dniu 4 kwietnia 2014 r. W postępowaniu wyłoniono wykonawcę i z dniem 29 kwietnia br. podpisano z Nim umowę na dostawę w/w samochodu. Wykonawca wystawił fakturę VAT z dnia 11 czerwca 2014 r.

Środki własne Beneficjenta czyli Schroniska dla Niepełnosprawnych - Domu Pomocy Społecznej - w R. przelane zostały na konto Sprzedającego w dniu 25 czerwca 2014 r. Faktura wraz z całością dokumentów została przesłana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K. celem rozliczenia.

Do rozliczenia zakupu konieczne jest udokumentowanie, że niemożliwe jest obniżenie kwoty podatku należnego zawarte w umowie jako punkt: „Jednostka samorządu /Powiat K./ przyjmie w rozliczeniu wartość faktury brutto pod warunkiem złożenia przez beneficjenta dokumentu potwierdzającego niemożność obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wystawiony przez właściwy Urząd Skarbowy.

Samochód będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - na konsultacje lekarskie, celem załatwienia spraw urzędowych, celem dokonania niezbędnych zakupów oraz na wyjazdy kulturalno - oświatowe. Zakupiony samochód nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych czyli odpłatnego transportu osób.

Schronisko dla Niepełnosprawnych jest placówką Fundacji.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi Domy stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych /domy pomocy społecznej/; Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlice Terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że zakupiony samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca - Schronisko dla Niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej - ma możliwość obniżenia podatku naliczonego w projekcie o nazwie: „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W związku z tym, że Schronisko dla Niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej - nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i samochód nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych w myśl przepisów ustawy o VAT nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z uwagi na fakt, iż Schronisko dla Niepełnosprawnych jako placówka prowadzona przez Fundację nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie prowadzi działalności gospodarczej oraz zakupiony w ramach obszaru D programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” samochód będzie służył do przewozu mieszkańców Schroniska na wskazane w opisie wyjazdy kulturalno - oświatowe, wyjazdy do lekarzy i inne świadczone nieodpłatnie i związane bezpośrednio z działalnością Domu nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę z Powiatem na wykonanie zadania/projektu pod nazwą: „...”, w ramach obszaru D programu pn.: „...”.

W dniu 29 kwietnia br. podpisano umowę na dostawę samochodu. Wykonawca wystawił fakturę VAT z dnia 11 czerwca 2014 r.

Środki własne Beneficjenta czyli Schroniska dla Niepełnosprawnych - Domu Pomocy Społecznej - w R. przelane zostały na konto Sprzedającego w dniu 25 czerwca 2014 r. Faktura wraz z całością dokumentów została przesłana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K. celem rozliczenia.

Samochód będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - na konsultacje lekarskie, celem załatwienia spraw urzędowych, celem dokonania niezbędnych zakupów oraz na wyjazdy kulturalno - oświatowe. Zakupiony samochód nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych czyli odpłatnego transportu osób.

Schronisko dla Niepełnosprawnych jest placówką Fundacji.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi Domy stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych /domy pomocy społecznej/; Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlice Terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Zakupiony samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupiony samochód nie ma i nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu – zakupem samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowo należy wyjaśnić odnośnie załączonych dokumentów do wniosku z 8 sierpnia 2014 r., że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w postępowaniu interpretacyjnym nie może dokonywać oceny prawnej dokumentów dołączonych do wniosku o interpretację indywidualną. Stosownie do art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Z powyższego w sposób bezsporny wynika, że wnioskodawca jest obowiązany sam przedstawić szczegółowo stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe i na tej podstawie tut. organ wyda interpretację indywidualną. Interpretacja indywidualna nie może w żadnym wypadku zastępować postępowania podatkowego, a jedynie w takim właśnie postępowaniu organy podatkowe uprawnione są do oceny prawnej dokumentów. Zatem organ wydający interpretację nie jest uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności gdy nabyty samochód byłby wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swoją ważność.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie pytania, a zatem nie rozstrzyga w kwestii prawidłowości opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania oraz nie przedstawił stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/443-686/14-8/OS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-742/14/IK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-798/14/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.