IBPP2/443-792/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Czy Parafia Rzymskokatolicka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013?
IBPP2/443-792/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. fundusze europejskie
 3. odliczenia od podatku
 4. odzyskanie podatku
 5. parafia
 6. podatek naliczony
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. remonty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014r. (data wpływu 12 sierpnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Parafia Rzymskokatolicka działa na podstawie Ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Podstawowa działalność Parafii to organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie (msze, nabożeństwa, uroczystości religijne, udzielanie sakramentów świętych itp.). Parafia prowadzi również działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą, duszpasterską oraz charytatywno-opiekuńczą.

Na mocy par. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako osoba prawna stara się o pomoc na operacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwanych "małymi projektami". Projekt pn." ..." współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania X w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-2013, oś 4 LEADER.

Operacja polega na koniecznej wymianie całej wewnętrznej instalacji elektrycznej. Instalacja musi zostać dostosowana do dzisiejszych standardów BHP - poszczególne elementy obecnej instalacji były wykonywane w różnych okresach przy użyciu różnych, często przypadkowych materiałów, co negatywnie wpływa na walor estetyczny zabytkowego wnętrza świątyni. Zły stan techniczny obecnej instalacji stwarza duże zagrożenie dla drewnianego zabytku oraz powoduje, że kościół jest niedoświetlony. Prace będą polegać na wykonaniu nowej wewnętrznej instalacji oświetleniowej wnętrza kościoła i strychu. Wykonanie nowych, głównych ciągów w obrębie strychu i wprowadzenie torów pod szalunek ograniczy do minimum negatywne oddziaływanie tego typu instalacji na wystrój malarski wnętrza kościoła. Wykonanie instalacji zgodnie z projektem zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku i znacząco wpłynie na poprawę estetyki zabytkowego wnętrza kościoła. Planowany koszt całej to 78 216,52 zł brutto - zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja operacji przyczyni się do ochrony budowli sakralnej oraz zabytkowych dzieł sztuki z jego wnętrza, a dzięki temu wartość historyczna obiektu nie straci na wartości pomimo upływu czasu.

Efekty powstałe w związku realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zmodernizowania w wyniku realizacji operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna, a wstęp do niej bezpłatny. W związku z realizacją operacji wnioskodawca dokonywał będzie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na wnioskodawcę.

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundacja poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego VAT, Parafia Rzymskokatolicka jest zobligowana do uzyskania takiej interpretacji. Parafia zamierza włączyć naliczony podatek VAT do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie była i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, nie składała i nie składa deklaracji VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Parafia Rzymskokatolicka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia Rzymskokatolicka nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca na mocy par. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako osoba prawna stara się o pomoc na operacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwanych "małymi projektami". Projekt pn." ..." współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Y w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-2013, oś 4 LEADER.

Operacja polega na koniecznej wymianie całej wewnętrznej instalacji elektrycznej. Instalacja musi zostać dostosowana do dzisiejszych standardów BHP - poszczególne elementy obecnej instalacji były wykonywane w różnych okresach przy użyciu różnych, często przypadkowych materiałów, co negatywnie wpływa na walor estetyczny zabytkowego wnętrza świątyni. Zły stan techniczny obecnej instalacji stwarza duże zagrożenie dla drewnianego zabytku oraz powoduje, że kościół jest niedoświetlony. Prace będą polegać na wykonaniu nowej wewnętrznej instalacji oświetleniowej wnętrza kościoła i strychu. Wykonanie nowych, głównych ciągów w obrębie strychu i wprowadzenie torów pod szalunek ograniczy do minimum negatywne oddziaływanie tego typu instalacji na wystrój malarski wnętrza kościoła. Wykonanie instalacji zgodnie z projektem zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku i znacząco wpłynie na poprawę estetyki zabytkowego wnętrza kościoła. Planowany koszt całej to 78 216,52 zł brutto - zgodnie z kosztorysem inwestorskim Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja operacji przyczyni się do ochrony budowli sakralnej oraz zabytkowych dzieł sztuki z jego wnętrza, a dzięki temu wartość historyczna obiektu nie straci na wartości pomimo upływu czasu.

Efekty powstałe w związku realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zmodernizowania w wyniku realizacji operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna, a wstęp do niej bezpłatny. W związku z realizacją operacji wnioskodawca dokonywał będzie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na wnioskodawcę.

Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie była i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, nie składała i nie składa deklaracji VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający odliczenie podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi przez Wnioskodawcę towarami i usługami dotyczącymi wymiany całej wewnętrznej instalacji elektrycznej wchodzącej w skład realizacji przedmiotowej operacji. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie był i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, nie składał i nie składa deklaracji VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie będzie miał zatem prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług wykonanych na rzecz Wnioskodawcy w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego w którym wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że efekty powstałe w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny lub zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.