IBPP2/443-754/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia w pełnej kwocie podatku naliczonego od faktur leasingowych oraz obowiązku ponownej rejestracji umowy leasingowej.
IBPP2/443-754/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w pełnej kwocie podatku naliczonego od faktur leasingowych oraz obowiązku ponownej rejestracji umowy leasingowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w pełnej kwocie podatku naliczonego od faktur leasingowych oraz obowiązku ponownej rejestracji umowy leasingowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 października 2014 r. znak: IBPP2/443-754/14/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka jest użytkownikiem trzech pojazdów samochodowych, na podstawie umów leasingu zawartych z Sp. z o.o.:

 1. umowa nr 4 z 05-01-2010
 2. umowa nr 4 z 25-03-2010
 3. umowa nr 4 z 10-06-2010

Samochody powyższe posiadają homologację N1, stałą przegrodę za drugim rzędem siedzeń oraz ładowność powyżej 500 kg. Umowy powyższe zostały zarejestrowane w dniu 27 stycznia 2011 roku w Urzędzie Skarbowym, celem spełnienia warunku podtrzymania prawa do odliczenia podatku VAT w 100% na podstawie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 16 grudnia 2010 roku. W oparciu o powyższą rejestrację spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% wartości określonej na fakturach leasingowych. Niniejsze umowy nie podlegały zmianom w okresie od ich podpisania do dnia dzisiejszego, również nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych w użytkowanych na podstawie w/w umów samochodach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w oparciu o zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym, dnia 27 stycznia 2011 roku trzy posiadane umowy leasingu samochodów osobowych spółka może dokonywać odliczenia podatku VAT naliczonego w wysokości 100% od 1 kwietnia 2014 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 kwietnia 2014 roku nadal utrzymane jest prawo do odliczenia 100% podatku VAT od rat leasingowych wynikających z zawartych w 2010 umów oraz zarejestrowanych w dniu 27 stycznia 2011 roku. Spółka dokonała rejestracji umów w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej nowelizacji ustawy tj. przed datą 2 maja 2014 roku. W ocenie spółki umowy spełniają kwalifikację wynikającą z przepisów przejściowych art. 13.1. w zakresie zawarcia przed dniem wejścia ustawy tj. przed 1 kwietnia 2014 roku oraz art. 13.2 pkt 1 i 2 przepisów przejściowych. Z przepisów przejściowych nie wynika obowiązek powtórnej rejestracji umów już zarejestrowanych w okresie zmiany ustawy o podatku VAT z 2011 roku, gdyż określony jest wyłącznie termin graniczny określający ostatni dzień na rejestrację umów celem potwierdzenia nabytych praw. Przepisy przejściowe (art. 13) nie określają daty początkowej, od której należy dokonywać powyższej rejestracji. Dlatego też spółka stoi na stanowisku, iż w oparciu o rejestrację umów dokonaną w dniu 27 stycznia 2011 roku, posiada nadal prawo do odliczania 100% podatku VAT gdyż spełniła ustawowy obowiązek wynikający z art. 13.2 pkt 2b jak również inne warunki wynikające z przepisów przejściowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Od dnia 1 kwietnia 2014r. odliczenie podatku naliczonego, związanego z używaniem pojazdów samochodowych zostało uregulowane w art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 1, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów,dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W ust. 2 powołanego artykułu postanowiono, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 312), w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustęp 2 cyt. artykułu stanowi, że przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

1.bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz

2.pod warunkiem że:

 1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
 2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z powołanego przepisu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej wynika, że w przypadku pojazdów samochodowych użytkowanych przed 1 kwietnia 2014 r. na podstawie umowy leasingu, podatnikowi, któremu na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2014r. przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, dla kontynuacji tego uprawnienia od 1 kwietnia 2014r. konieczne jest spełnienie wymogów określonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. Jednym z warunków określonych w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. ustawy jest konieczność zarejestrowania umowy leasingu przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. 30 dzień liczony od dnia wejścia ww. ustawy w życie przypada na dzień 1 maja 2014r. (dzień ustawowo wolny od pracy). Zatem umowę leasingu należało zarejestrować do 2 maja 2014r. Przepis art. 13 ust. 2 ustawy nowelizującej nie przewiduje żadnych odstępstw od konieczności zarejestrowania umów leasingu zawartych przed 1 kwietnia 2014r.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca Spółka jest użytkownikiem trzech pojazdów samochodowych, na podstawie umów leasingu zawartych z Sp. z o.o.:

 1. umowa nr 4 z 05-01-2010
 2. umowa nr 4 z 25-03-2010
 3. umowa nr 4 z 10-06-2010.

Samochody powyższe posiadają homologację N1, stałą przegrodę za drugim rzędem siedzeń oraz ładowność powyżej 500kg. Umowy powyższe zostały zarejestrowane w dniu 27 stycznia 2011 roku w Urzędzie Skarbowym, celem spełnienia warunku podtrzymania prawa do odliczenia podatku VAT w 100% na podstawie zamiany ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 16 grudnia 2010 roku. W oparciu o powyższą rejestrację spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% wartości określonej na fakturach leasingowych. Niniejsze umowy nie podlegały zmianom w okresie od ich podpisania do dnia dzisiejszego, również nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych w użytkowanych na podstawie w/w umów samochodach.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie ma przepis art. 13 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej. Zgodnie z zapisem ww. przepisu w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy leasingu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, w stosunku do których na dzień 31 marca 2014r. podatnikowi przysługiwało pełne (100%) prawo do odliczenia podatku od rat leasingowych nie stosuje się ograniczenia w odliczaniu podatku w wysokości 50%. Podatnikowi przysługuje pełne prawo odliczenia podatku od rat leasingowych pod pewnymi warunkami wynikającymi z art. 13 ust. 2 ustawy nowelizującej. W przedmiotowej sprawie zostały spełnione dwa warunki, mianowicie w umowie leasingowej po 31 marca 2014r. nie dokonano zmian, pojazdy będące przedmiotem umowy leasingowej zostały wydane Wnioskodawcy przed 1 kwietnia 2014r. Jednakże dla kontynuacji pełnego prawa do odliczenia wynikającego z umów leasingu zawartych w 2010r. konieczne jest spełnienie trzeciego warunku jakim jest zarejestrowanie tych umów kolejny raz u właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 2 maja 2014r. Niezarejestrowanie umów leasingu w ww. terminie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia od rat leasingowych po 1 kwietnia 2014r.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca w celu kontynuacji pełnego prawa do odliczenia od rat leasingowych był zobowiązany do ponownego zarejestrowania tych umów do dnia 2 maja 2014. Brak zarejestrowania tej umów w urzędzie w ww. terminie powoduje utratę prawa do pełnego odliczenia od rat leasingowych po 1 kwietnia 2014r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczania w pełnej kwocie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe w sytuacji gdy umowy leasingu nie zostały zarejestrowane ponownie, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/443-1369/13/EJ | Interpretacja indywidualna

samochód
IPTPB2/415-612/14-2/AKr | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-754/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.