IBPP2/443-744/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem
IBPP2/443-744/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. paliwo
 3. prawo do odliczenia
 4. samochód osobowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 października 2014 r. znak: IBPP2/443-744/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest właścicielem pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę - zgodnie z treścią umowy Spółki oraz wpisem w rejestrze przedsiębiorców KRS - jest między innymi:

 • wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - kod PKD 77.11.Z oraz
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - kod PKD 77.12.Z.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innym podmiotem gospodarczym umowę najmu wybranych pojazdów samochodowych, zwanych dalej Pojazdami, zgodnie z którą:

 • w okresie obowiązywania umowy najmu najemca będzie miał wyłączne prawo korzystania z Pojazdów, a wynajmujący - Wnioskodawca pozbawiony będzie możliwości korzystania z nich dla własnych potrzeb lub celem oddania ich w używanie innym podmiotom, w jakimkolwiek zakresie;
 • w okresie obowiązywania umowy najmu wynajmujący - Wnioskodawca pokrywał będzie wszelkie "wydatki związane z pojazdami samochodowymi", o których mowa w art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, oddanymi w najem, a w szczególności wydatki z tytułu zakupu paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz usług serwisowych, a następnie wydatkami tymi Wynajmujący - wnioskodawca obciążał będzie najemcę w następujący sposób.

Z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z powołanej umowy najemca zapłaci wynajmującemu czynsz najmu w wysokości iloczynu ilości kilometrów przejechanych przez każdy z Pojazdów będących przedmiotem najmu w okresie rozliczeniowym i stawki za jeden kilometr. Stawka za jeden kilometr w umowie określana będzie jako kwota netto, powiększona o podatek VAT. Stawka za jeden kilometr obejmować będzie wynagrodzenie dla wynajmującego za korzystanie przez najemcę z Pojazdu, a nadto wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu, a w szczególności, ale nie wyłącznie, koszty paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, części zamiennych, koszty usług serwisowych, koszty składek ubezpieczeniowych pojazdu, opłat autostradowych i innych. Określony w powyższy sposób czynsz najmu płatny będzie przez najemcę na podstawie faktury VAT wystawianej przez wynajmującego w terminach określonych w umowie.

W uzupełnieniu Wnioskodawca odpowiadając na pytanie sformułowane przez organ w ww. wezwaniu wskazał, że:

Ad. 1.

Wnioskodawca zamierza wynajmować wszystkie samochody wymienione w pkt 1 wezwania, tj. zarówno samochody osobowe jak i inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ad. 2.

Tak - dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc <siedzeń>, o których mowa w pkt 1 wezwania, zostały określone na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Ad. 3.

Tak - pojazdy samochodowe, które Spółka zamierza oddać w najem będą przeznaczone wyłącznie na wynajem.

Ad. 4.

Stan faktyczny opisany we wniosku nie przewiduje sytuacji, w której Wnioskodawca - w okresie kiedy pojazdy samochodowe nie będą stanowić przedmiotu najmu – będzie wykorzystywał te pojazdy w ramach własnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym pytanie sformułowane w pkt 4 wezwania jest bezprzedmiotowe. Na chwilę obecną Spółka nie jest w stanie przewidzieć czy w/w pojazdy - po zakończeniu najmu, który planuje się zawrzeć na czas nieokreślony - w ogóle nadawały się będą do użytkowania, bądź też czy Spółka prowadzić jeszcze będzie działalność gospodarczą, w ramach której wykorzystywanie jakichkolwiek pojazdów będzie niezbędne.

Ad. 5.

Zgodnie z treścią projektu umowy najmu Wnioskodawca <wynajmujący>, wraz z samochodami stanowiącymi przedmiot umowy, odda najemcy w szczególności przypisaną do każdego z pojazdów kartę D, uprawniającą do bezgotówkowych zakupów towarów handlowych i usług na stacjach paliw i stacjach serwisowych objętych siecią Firmy.

Wnioskodawca upoważni tym samym najemcę do zakupu na rzecz Wnioskodawcy paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, części zamiennych, usług serwisowych, opłat autostradowych i innych towarów bądź usług związanych z pojazdami. Reasumując, czynności faktycznych tankowania paliw dokonywać będą przedstawiciele <pracownicy> najemcy, natomiast faktury na zakup paliwa wystawiane będą w ciężar wynajmującego - Wnioskodawcy. Okoliczności te szczegółowo opisane zostały we wniosku złożonym w nin. sprawie.

Ad. 6.

Bez znaczenia dla sprawy pozostaje okoliczność czy samochody wynajmowane będą z „pełnym bakiem”. Wnioskodawca - w chwili oddawania w najem pojazdów - nie będzie monitorował czy bak jest pełny, a jeśli nie to jaki jest stan napełniania zbiornika. Dla celów ułatwienia realizacji umowy Wnioskodawca zapewni jedynie najemcy, poprzez minimalne napełnienie baku pojazdu, możliwość dojazdu samochodem stanowiącym przedmiot najmu do najbliższej stacji paliw obsługującej flotę przez D.

Zgodnie z treścią projektu umowy najmu z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z umowy potencjalny najemca zapłaci wynajmującemu - Wnioskodawcy czynsz najmu w wysokości iloczynu ilości kilometrów przejechanych przez każdy z pojazdów będących przedmiotem najmu w okresie rozliczeniowym i stawki za jeden kilometr, w wysokości określonej w umowie.

Okres rozliczeniowy, o którym mowa powyżej wynosić będzie jeden miesiąc. Dla celów naliczenia wysokości czynszu najmu za dany okres rozliczeniowy upoważnieni przedstawiciele stron dokonywać będą odczytu licznika w ostatnim dniu każdego z okresów rozliczeniowych.

Stawka za jeden kilometr, o której mowa powyżej obejmować będzie wynagrodzenie dla wynajmującego za korzystanie przez najemcę z pojazdu, a nadto wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu, a w szczególności, ale nie wyłącznie, koszty paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, części zamiennych, koszty usług serwisowych, koszty składek ubezpieczeniowych pojazdu, opłat autostradowych i innych.

Ad. 7.

Z uwagi na okoliczności opisane powyżej w pkt 6, nie wystąpi różnica w cenie najmu samochodu zwracanego „zatankowanego do pełna” i „niezatankowanego do pełna”. Stan napełnienia baku nie będzie sprawdzany przy wydaniu pojazdu najemcy i zwrotnym wprowadzeniu wynajmującego w posiadanie pojazdu.

Ad. 8.

Bez znaczenia dla sprawy z przyczyn opisanych powyżej. Wnioskodawca nie będzie monitorował ilości zużytego paliwa do wynajmowanych pojazdów.

Ad. 9.

Bez znaczenia dla sprawy. Pojazdy samochodowe wykorzystywane będą wyłącznie w celu oddania w najem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku wydatków Wnioskodawcy związanych z Pojazdami <oddanymi w najem, na podstawie powołanej umowy najmu> kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowić będzie 100 % kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez Wnioskodawcę w związku z ponoszeniem tych wydatków, to jest czy Wnioskodawca będzie miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego wyżej wymienionymi fakturami...
 2. Czy w przypadku Pojazdów <oddanych w najem, na podstawie powołanej umowy najmu>

Wnioskodawca będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1) ustawy o VAT, tak aby mieć prawo obniżenia kwoty podatku należnego o 100 % kwoty podatku naliczonego fakturami otrzymanymi przez Wnioskodawcę z tytułu wydatków związanych z Pojazdami.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. Pytanie 1.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki określone w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 3 art. 86a cyt. ustawy zasady, wg której prawo do obniżenia podatku należnego o 50% kwoty podatku naliczonego fakturami otrzymanymi przez podatnika z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, nie stosuje się m.in. gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Z kolei wedle art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika m.in. jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Wobec przedstawionej powyżej regulacji Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku wydatków Wnioskodawcy związanych z Pojazdami <oddanymi w najem, na podstawie powołanej umowy najmu> kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowić będzie 100 % kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez Wnioskodawcę w związku z ponoszeniem tych wydatków, to znaczy, że Wnioskodawca będzie miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego wyżej wymienionymi fakturami, albowiem:

 • przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - kod PKD 77.11.Z oraz wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - kod PKD 77.12.Z. oraz <...>
 • sposób wykorzystywania tych Pojazdów przez Wnioskodawcę wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, albowiem zgodnie z treścią umowy najmu, w okresie jej trwania, najemca będzie miał wyłączne prawo korzystania z Pojazdów, a wynajmujący - Wnioskodawca pozbawiony będzie możliwości korzystania z nich dla własnych potrzeb lub celem oddania ich w używanie innym podmiotom, w jakimkolwiek zakresie.

Ad. Pytanie 2.

Zgodnie z unormowaniem art. 86a ust. 5 pkt 1c) ustawy o VAT warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Wobec powyższego, w przypadku Pojazdów <oddanych w najem, na podstawie powołanej umowy najmu> Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1) ustawy o VAT, tak aby mieć prawo obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego fakturami otrzymanymi przez Wnioskodawcę z tytułu wydatków związanych z Pojazdami, albowiem:

 • zgodnie z powołaną umową najmu, w okresie jej trwania, najemca będzie miał wyłączne prawo korzystania z Pojazdów, a wynajmujący - Wnioskodawca pozbawiony będzie możliwości korzystania z nich dla własnych potrzeb lub celem oddania ich w używanie innym podmiotom, w jakimkolwiek zakresie oraz
 • przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - kod PKD 77.11.Z oraz wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - kod PKD 77.12.Z.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa

w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.) „pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że „samochodem osobowym” jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – w myśl art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Z art. 86a ust. 12 ustawy wynika, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest właścicielem pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest między innymi wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek oraz wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innym podmiotem gospodarczym umowę najmu wybranych pojazdów samochodowych, zwanych dalej Pojazdami, zgodnie z którą:

 • w okresie obowiązywania umowy najmu najemca będzie miał wyłączne prawo korzystania z Pojazdów, a wynajmujący - Wnioskodawca pozbawiony będzie możliwości korzystania z nich dla własnych potrzeb lub celem oddania ich w używanie innym podmiotom, w jakimkolwiek zakresie;
 • w okresie obowiązywania umowy najmu wynajmujący - Wnioskodawca pokrywał będzie wszelkie „wydatki związane z pojazdami samochodowymi”, o których mowa w art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, oddanymi w najem, a w szczególności wydatki z tytułu zakupu paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz usług serwisowych, a następnie wydatkami tymi wynajmujący - Wnioskodawca obciążał będzie najemcę.

Z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z powołanej umowy najemca zapłaci wynajmującemu czynsz najmu w wysokości iloczynu ilości kilometrów przejechanych przez każdy z Pojazdów będących przedmiotem najmu w okresie rozliczeniowym i stawki za jeden kilometr. Wnioskodawca zamierza wynajmować wszystkie samochody tj. zarówno samochody osobowe jak i inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w pkt 1 wezwania, zostały określone na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy samochodowe, które Spółka zamierza oddać w najem będą przeznaczone wyłącznie na wynajem. Stan faktyczny opisany we wniosku nie przewiduje sytuacji, w której Wnioskodawca - w okresie kiedy pojazdy samochodowe nie będą stanowić przedmiotu najmu – będzie wykorzystywał te pojazdy w ramach własnej działalności gospodarczej.

Jak wynika z powołanych uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług zasadą jest, że w przypadku nabycia pojazdów samochodowych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ww. ustawy stanowi 50% kwoty podatku. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. podatnikowi przysługiwać będzie ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego” tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością. W ramach wyjątku od tej zasady odliczenie pełne, tj. w wysokości 100%, będzie przysługiwało m.in. w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika m.in. w przypadku, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu ,został wyłączony m.in. w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu – jeżeli to oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych niż np. najem celów. Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do wynajęcia, ale przed jego dokonaniem jest użytkowany przez podatnika, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać elementy wskazane w przepisie.

Należy zaznaczyć, że użyte w przepisie sformułowanie „przedmiot działalności podatnika” w zestawieniu z pozostałą częścią zdania w brzmieniu „odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze”, nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z odprzedażą, bądź wynajmem konkretnych samochodów poprzez użycie wyrazu „tych”, przy czym ich odprzedaż lub najem jest jedyną okolicznością wymienioną w tym przepisie, która uzasadnia jego zastosowanie.

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oddawania w odpłatne używanie samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu najmu/nabycia ww. samochodów i pojazdów. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego samochodu do odprzedaży lub do najmu.

Powyższa analiza pozwala uznać, że od 1 kwietnia 2014 r. odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 3 ustawy (w tym nabycia pojazdów) związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać będzie, że wykluczone jest użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Obowiązek ten wyłączony jest na podstawie art. 86a ust. 5 ustawy, w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odpłatnego używania (najmu, dzierżawy, leasingu itp.), jeżeli takie przeznaczenie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie np. najmu samochodów nie jest wystarczającą przesłanką pozwalającą wyłączyć obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu i uznać pojazd za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest wyłączne przeznaczenie konkretnego samochodu właśnie do np. wynajmu, w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności podatnika.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek oraz wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Wnioskodawca zawrze umowę najmu z innym podmiotem na wybrane pojazdy samochodowe. Samochody tę będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na wynajem. Tak więc Wnioskodawca faktycznie prowadzi i będzie prowadził działalność w zakresie wynajmu samochodów. W kontekście pełnego prawa do odliczenia podatku, w tym obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jak zostało wskazane powyżej, nie ma znaczenia sama deklaracja prowadzenia takiej działalności, a kluczowe jest jej faktyczne wykonywanie.

W świetle dokonanej analizy przedstawionego stanu prawnego oraz niniejszych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca zamierza wynajmować samochody, a samochody przeznaczone będą wyłącznie na wynajem, to Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z kosztami związanymi z eksploatacją samochodów przeznaczonych na wynajem, z uwzględnieniem art. 86 i 88 ustawy, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-744/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.