IBPP2/443-742/14/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „Zakup samochodu typu mikrobus ..."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „...” w ramach obszaru D programu pn. „P...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pn. „...”, w ramach obszaru D programu pn. „P...

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 października 2014 r. znak: IBPP2/443-742/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja M. z siedzibą w K., zwana dalej także „Fundacją”, jest podmiotem mającym status Organizacji Pożytku Publicznego, której działalnością statutową jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi działalność w zakresie m.in. organizowania i prowadzenia warsztatów terapii artystycznej, pomocy rzeczowej i finansowej, wspierania i utrzymywania kontaktu z osobami niepełnosprawnych, organizowanie festiwali, festynów i konkursów, przyznawania stypendiów umożliwiających naukę osób niepełnosprawnych. Fundacja w dniu 7 kwietnia 2014 podpisała umowę z Powiatem K. z siedzibą w K.. Przedmiotem umowy jest dofinasowanie przez Jednostkę samorządu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „...", w ramach obszaru D programu pn. "P...II”. W Fundacji z dniem 1 stycznia 2013 roku zaczął funkcjonować Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „D.”. Fundacja zobowiązuje się do korzystania pojazdu dla celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego. Odnośnie przedmiotowego projektu (współfinansowanego ze środków PFRON), powstała wątpliwość w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu.

W uzupełnieniu do wniosku doprecyzowano opis zdarzenia następująco:

Wnioskodawca jest podmiotem mającym status Organizacji Pożytku Publicznego, i swoją działalność statutową prowadzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 24 października 201l r. protokołem odbioru końcowego i przekazania zadania inwestycyjnego został odebrany Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „D” dla Osób Niepełnosprawnych w R.. Przedmiotowy samochód został przekazany na potrzeby ww. Ośrodka.

W obecnym stanie faktycznym Wnioskodawca prowadzi w przedmiotowym Ośrodku działalność statutową pożytku publicznego nieodpłatną (niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT) oraz odpłatną (opodatkowaną i zwolnioną) zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalność nieodpłatna stanowiąca działalność statutową Wnioskodawcy w części obejmującej działalność pożytku publicznego, za którą nie jest pobierane wynagrodzenie i polega na tym, że z dwóch budynków Ośrodka korzysta nieodpłatnie Fundacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego, której działalność jest zbieżna ze statutową działalnością pożytku publicznego Wnioskodawcy. Na tą okoliczność pomiędzy Wnioskodawcą a Fundacją została w dniu 1 grudnia 201l r. podpisana stosowna Umowa nieodpłatnego użyczenia lokali. Ponadto Wnioskodawca świadczy nieodpłatnie świadczenia dla osób niepełnosprawnych, chorych, lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie w Ośrodku warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Działalność odpłatna (opodatkowana podatkiem VAT) stanowiąca działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych prowadzona w ramach realizacji przez Wnioskodawcę swoich celów statutowych, za którą Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie polega na tym, że zgodnie z wyżej wymienioną umową Fundacja korzystając nieodpłatnie z dwóch budynków Ośrodka jest obciążana przez Wnioskodawcę kosztami zużycia mediów przypadającymi na te budynki. Fundacja ta kupuje stosowną część mediów tj. energia elektryczna, gaz, zużycie wody, odprowadzanie ścieków; używanych przy wykonywaniu swojej działalności w budynkach Ośrodka. W tym zakresie dochodzi do „refakturowania usług” przez Wnioskodawcę występującego jako podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym Usługodawcą wyżej wymienionych mediów a rzeczywistym Nabywcą tej usługi czyli inną organizacją pożytku publicznego. Powyższe „refakturowanie usług” stanowi odsprzedaż rzeczy ruchomych tj.: energia elektryczna, gaz, zużycia wody, odprowadzanie ścieków.

Ponadto 19 kwietnia 2013 r. Fundacja podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w obecnym stanie jest wpisana do rejestru podmiotów leczniczych, gdzie Podmiotem leczniczym jest Fundacja, Przedsiębiorstwem Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, a Jednostką i Komórką świadczącą usługi lecznicze jest Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez Oddział w budynkach wydzielonych w strukturze przedmiotowego Ośrodka. Świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Przychody z tytułu zakontraktowanych świadczeń medycznych są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Powyższe świadczenia medyczne (psychiatryczne rehabilitacyjne) realizowane są dla osób niepełnosprawnych (beneficjentów Fundacji) nieodpłatnie. Fundacja nie pobiera wynagrodzenia za realizowaną opiekę medyczną od pacjentów.

Niezależnie od tego Fundacja prowadzi także działalność gospodarczą, z której środki przeznaczane są na cele statutowe realizowane w sferze zadań pożytku publicznego. W ramach tej działalności Wnioskodawca świadczy przede wszystkim umowy reklamowe, które podlegają podatkowi VAT w stawce podstawowej.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Fundacja podpisała umowę z Powiatem K. z siedzibą w K. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie przez Jednostkę samorządu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „...”, w ramach obszaru D programu pn. „P...II”. Fundacja zobowiązuje się do korzystania z pojazdu dla celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych. Świadczenia przewozu na rzecz osób niepełnosprawnych są realizowane nieodpłatnie w ramach działalności statutowej Wnioskodawcy. Zakupiony pojazd będzie wykorzystywany w związku z prowadzoną przez Ośrodek działalnością nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - nieodpłatną pożytku publicznego - prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej oraz działalnością odpłatną opodatkowaną ale zwolnioną z VAT (kontrakt z NFZ) - świadczenia medyczne, ambulatoryjne Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego realizowane nieodpłatnie na rzecz osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej Fundacja nie przewiduje okoliczności, w których zakupiony pojazd będzie wykorzystywany do działalności innej niż statutowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, projektu realizowanego przez Fundację współfinansowanego ze środków PFRON...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 29 października 2014 r.).

Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu przedmiotowego samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT prowadzący w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym działalność podlegająca opodatkowaniu (opodatkowaną oraz zwolnioną) oraz niepodlegającą opodatkowaniu, podpisał umowę z Powiatem na wykonanie zadania pod nazwą: „...” w ramach obszaru D projektu pn.: „...”. Zakupiony pojazd będzie wykorzystywany w związku z prowadzoną przez Ośrodek działalnością nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - nieodpłatną pożytku publicznego - prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej oraz działalnością odpłatną opodatkowaną ale zwolnioną z VAT (kontrakt z NFZ) - świadczenia medyczne, ambulatoryjne Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego realizowane nieodpłatnie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis zdarzenia należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupiony samochód nie ma i nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu – zakupem samochodu.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności gdy nabyty samochód byłby wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swoją ważność.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie pytania, a zatem nie rozstrzyga w kwestii prawidłowości opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania oraz nie przedstawił stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.