IBPP2/443-687/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji.
IBPP2/443-687/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. kanalizacja
 3. odliczenie podatku
 4. prawo do odliczenia
 5. wodociągi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2014r. (data wpływu 16 lipca 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina zrealizowała w ramach zadań własnych inwestycję pn " ... realizowana w ramach operacji pn. „..."...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata 2007-2013” w wyniku realizacji zadania osiągnięty został cel: poprawa jakości życia oraz środowiska w Gminie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 14 miejscowościach Gminy. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w dwóch etapach. Pierwszy etap zrealizowany, powstało 8 przydomowych oczyszczalni ścieków. Przy inwestycjach realizowanych z tego programu podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Gmina posiada prawo do dysponowania gruntem na cele związane z realizacją powyżej opisanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji przydomowe oczyszczalnie stały się własnością Gminy i stanowią element majątku trwałego. Zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Zadaniem własnym Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku nr 123 poz. 858 ze zm.) jest odprowadzanie ścieków, art. 7 ust. 1 pkt 3i stanowi, iż zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy -w szczególności zadania te obejmują sprawy wodociągów i kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Gmina uchwałą Rady Gminy z dnia 03 czerwca 2014 ustaliła stawkę za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków będących własnością Gminy w wysokości 12 zł + obowiązujący podatek VAT od gospodarstwa domowego za okres jednego roku kalendarzowego. Za wykonaną usługę Gmina wystawi fakturę VAT użytkownikowi. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0) Gmina zarejestrowana jest przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako płatnik od towarów i usług i jest płatnikiem podatku VAT czynnym. Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będąca podatnikiem podatku VAT od towarów i usług, rozliczająca się z podatku z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych tj. umów najmu lokali komunalnych, dzierżawy gruntów i lokali, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług komunalnych, można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od inwestycji pn. "..." w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu zakupu usług, robót i materiałów dotyczących inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało odliczanie podatku naliczonego związanego z realizacją ww. zadania inwestycyjnego ze względu na fakt, iż wystąpią po stronie Gminy czynności opodatkowane, jaką jest odpłatne oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Jak wynika z art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz kiedy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347 str. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści powyższych przepisów wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny.

Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

 • wykorzystywanych do czynności nie objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
 • wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Istnienie bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w ww. Dyrektywie 2006/112/WE Rady. Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie TSUE.

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Nadmienia się, że w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazano, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści wniosku wynika, że Gmina zrealizowała w ramach zadań własnych inwestycję pn "...” realizowana w ramach operacji pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata 2007-2013” w wyniku realizacji zadania osiągnięty został cel: poprawa jakości życia oraz środowiska w Gminie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 14 miejscowościach Gminy. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w dwóch etapach. Pierwszy etap zrealizowany, powstało 8 przydomowych oczyszczalni ścieków. Przy inwestycjach realizowanych z tego programu podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Gmina posiada prawo do dysponowania gruntem na cele związane z realizacją powyżej opisanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji przydomowe oczyszczalnie stały się własnością Gminy i stanowią element majątku trwałego. Zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina uchwałą Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2014r. ustaliła stawkę za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków będących własnością Gminy w wysokości 12 zł + obowiązujący podatek VAT od gospodarstwa domowego za okres jednego roku kalendarzowego. Za wykonaną usługę Gmina wystawi fakturę VAT użytkownikowi. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu - usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Gmina zarejestrowana jest przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako płatnik od towarów i usług i jest płatnikiem podatku VAT czynnym. Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest prawo do obniżenia kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. inwestycji, w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu zakupu usług, robót i materiałów dotyczących inwestycji.

Wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia, tj. w przypadku, gdy dany towar / usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca w momencie nabycia towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji działał w charakterze podatnika VAT. Zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych i niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W świetle powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.