IBPP2/443-588/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia z faktury dokumentującej dokonanie wkładu niepieniężnego w postaci wartości intelektualnych
IBPP2/443-588/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. know-how
 2. prawo do odliczenia
 3. znak towarowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) oraz pismem z 12 września 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z faktury dokumentującej dokonanie wkładu niepieniężnego w postaci wartości intelektualnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z faktury dokumentującej dokonanie wkładu niepieniężnego w postaci wartości intelektualnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) oraz pismem, które wpłynęło w dniu 12 września 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 września 2014 r. znak: IBPP2/443-588/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej również jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca”).

W przyszłości Wnioskodawca może nabyć w drodze kupna w szczególności:

 1. prawo ochronne na wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w A (dalej „znak towarowy”) i/lub
 2. wartość stanowiącą równowartość informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (dalej „know-how”).

Nabycie nastąpi od podatnika podatku od towarów i usług i będzie udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT.

W dalszej części wniosku Wnioskodawca określa łącznie znak towarowy i know how jako „wartości intelektualne”.

Po nabyciu wartości intelektualnych Spółka będzie pobierać opłaty z tytułu ich udostępniania na rzecz innych podmiotów (na podstawie odrębnych umów). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż na ten moment jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz oczekuje na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Wszystkie powyższe działania zostaną dokonane już po rejestracji spółki w KRS, uzyskaniu NIP oraz rejestracji jako podatnik VAT czynny.

W piśmie z 3 września 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że na moment składania wniosku Spółka oczekiwała na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz na nadanie nr NIP, powyższe numery zostały już nadane NIP, KRS.

Pismem z 12 września 2014 r. uzupełniono zdarzenie przyszłe następująco:

Ad. 1

Po nabyciu wartości intelektualnych Spółka będzie pobierać opłaty z tytułu ich udostępniania na rzecz innych podmiotów (na podstawie odrębnych umów). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W opinii Wnioskodawcy oznacza, to, iż nabycie wartości intelektualnych będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, którymi to czynnościami będzie udostępnienie za wynagrodzeniem prawa do korzystania z tych wartości intelektualnych na rzecz innych podmiotów.

Ad. 2

Nabycie nastąpi od podatnika podatku od towarów i usług i będzie udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT. Stąd u podatnika będącego sprzedawcą powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży.

Ad. 3

Wnioskodawca nabędzie prawa z nich wynikające w drodze transakcji zakupu. Stąd odpowiadając na pytanie organu - tak Wnioskodawca w ramach zakupu dokona nabycia omawianych praw.

Jeżeli chodzi natomiast o posiadanie faktury/faktur dokumentujących transakcje będącą przedmiotem zapytania, to Wnioskodawca będzie w ich posiadaniu. Jak wskazał Wnioskodawca w jego opinii bowiem prawo do odliczenia powstanie w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytej usługi i Wnioskodawca będzie dysponował fakturą ją dokumentującą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy i w jakiej dacie Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od sprzedającego dokumentującej zakup wartości intelektualnych w warunkach opisanych w powyższym zdarzeniu przyszłym...

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane w piśmie z 12 września 2014 r.):

Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej zakup wartości intelektualnych w warunkach opisanych w powyższym zdarzeniu przyszłym. Prawo do odliczenia powstanie w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytej usługi i Wnioskodawca będzie dysponował fakturą ją dokumentującą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powołane wyżej przepisy dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego stanowią implementację przepisów wspólnotowych odnoszących się do tego zagadnienia.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeden z nich wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 86 ust. 10 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu w kraju towarów i usług w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy warunki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • doszło do faktycznego nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 10),
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję (art. 86 ust. 10b).

Natomiast jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w przyszłości może nabyć w drodze kupna w szczególności:

 1. prawo ochronne na wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (dalej „znak towarowy”) i/lub
 2. wartość stanowiącą równowartość informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (dalej „know-how”).

Nabycie nastąpi od podatnika podatku od towarów i usług i będzie udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT. Wnioskodawca określa łącznie znak towarowy i know how jako „wartości intelektualne”.

Po nabyciu wartości intelektualnych Spółka będzie pobierać opłaty z tytułu ich udostępniania na rzecz innych podmiotów (na podstawie odrębnych umów). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W opinii Wnioskodawcy oznacza, to, iż nabycie wartości intelektualnych będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, którymi to czynnościami będzie udostępnienie za wynagrodzeniem prawa do korzystania z tych wartości intelektualnych na rzecz innych podmiotów. Nabycie nastąpi od podatnika podatku od towarów i usług i będzie udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT. Stąd u podatnika będącego sprzedawcą powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży Wnioskodawca nabędzie prawa z nich wynikające w drodze transakcji zakupu. Wnioskodawca w ramach zakupu dokona nabycia omawianych praw. Wnioskodawca będzie w posiadaniu faktury/faktur dokumentujących transakcje.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że nabycie wartości intelektualnych będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, którymi to czynnościami będzie udostępnienie za wynagrodzeniem prawa do korzystania z tych wartości intelektualnych na rzecz innych podmiotów.

Odnosząc zatem przywołane przepisy dotyczące terminu do odliczenia podatku naliczonego do przedstawionej sytuacji stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem „wartości intelektualnych” – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę dokumentującą świadczenie usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-588/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.