IBPP2/443-562/14/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przekazanej nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przekazanej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przekazanej nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 sierpnia 2014 r. znak: IBPP2/443-562/14/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą na składnikach otrzymanych z majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża. Małżonek przekaże Wnioskodawczyni część samochodów i nieruchomość wybudowaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako prowadząca działalność będzie zarejestrowanym i czynny podatnikiem VAT a otrzymany majątek będzie związany z czynnościami opodatkowanymi.

Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, zaś cały majątek jaki małżeństwo posiada nabyty został podczas trwania związku małżeńskiego.

Pismem z 26 sierpnia 2014 r. Wnioskodawczyni uzupełniła opis zdarzenia przyszłego następująco:

  1. Wnioskodawczyni będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
  2. Firma zajmować będzie się przewozem osób.
  3. Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność w miejscu gdzie znajduje się siedziba działalności gospodarczej.
  4. Przekazanie nastąpi po uzyskaniu od Państwa interpretacji.
  5. i 6. Według Wnioskodawczyni przekazanie pojazdów samochodowych i nieruchomości nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak co do tego brak jest całkowitej pewności. W związku z powyższym zostało zadane pytanie, co będzie w sytuacji, gdy opisane zdarzenie jednak będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

1,2,3,3,4. Ponadto zaznaczyć należy, że firma „ M.”, której część ma zostać przekazana Wnioskodawczyni, zatrudnia około osiemdziesięciu pracowników oraz posiada około stu samochodowych przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Jest to firma transportowa, która zajmuje się transportem osób.

Wymagania dla pojazdów samochodowych posiadanych przez firmę „ M.” nie musiały być stwierdzane na podstawie dodatkowych badań technicznych. Samochody wykorzystywane będą wyłącznie w działalności gospodarczej, busy wykorzystywane będą do przewozu osób, Wnioskodawczyni zostanie przekazana część przedsiębiorstwa tj. firmy transportowej - oznacza to, że pytania dotyczące używania samochodów do celów prywatnych uznać należy za niezasadne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy opisana powyżej sytuacji spowoduje opodatkowanie podatkiem VAT poszczególnych składników majątku, to czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczenia podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W sytuacji, gdy małżonek Wnioskodawczyni przekaże jej część majątku i po jego stronie powstanie podatek należny do uiszczenia, wówczas Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia VAT-u i prawo to nie może być niczym ograniczone. Wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy też - jak określa to przepis ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi VAT (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy), co ma miejsce w zaistniałej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów w wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do odliczenia przysługuje po spełnieniu pozytywnych przesłanek wynikających z art. 86 oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

W art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazano, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem w przypadku gdy nabycie towaru zostało udokumentowane fakturą, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu bądź korzysta ze zwolnienia podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury.

Z opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawczyni ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą na składnikach otrzymanych z majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża. Małżonek przekaże Wnioskodawczyni część samochodów i nieruchomość wybudowaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Jako prowadząca działalność będzie zarejestrowanym i czynny podatnikiem VAT a otrzymany majątek będzie związany z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawczyni będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni założyła, że przekazanie nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości, która to będzie służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym Wnioskodawczyni pod warunkiem, że nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

A zatem, stanowisko Wnioskodawczyni w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że przekazanie nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zaś transakcja nie będzie korzystała ze zwolnienia.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swoją ważność, a w szczególności gdy przekazanie nieruchomości będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przekazania samochodów zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.