IBPP2/443-1188/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji oraz możliwość odliczenia podatku VAT w stosunku do kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności
IBPP2/443-1188/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. gmina
 3. odliczenie podatku
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 listopada 2014r. (data wpływu 27 listopada 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji oraz możliwość odliczenia podatku VAT w stosunku do kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji oraz możliwość odliczenia podatku VAT w stosunku do kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Poddziałania xxx, Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Przedsięwzięcie obejmuje:

 1. Budowę/przebudowę infrastruktury drogowej
 2. Budowę/przebudowę sieci wodociągowej
 3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
 4. Budowę sieci zasilania elektrycznego
 5. Wykonanie oświetlenia pasa drogowego
 6. Przebudowę sieci teletechnicznych
 7. Budowę sieci kanalizacji deszczowej
 8. Przebudowę sieci gazowej

Elementy wymienione w punktach 2-8 znajdują się w pasie drogowym.

Celem dopełnienia wymogów formalnych Urzędu Marszałkowskiego, do wniosku o dofinansowanie, Beneficjent załączył oświadczenie w sprawie możliwości zwrotu podatku VAT. W oświadczeniu stwierdził, iż zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu nie ma możliwości w żaden sposób odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, w związku z czym koszt ten uznaje jako kwalifikowalny. Zakupy towarów i usług będą związane z zadaniami własnymi Miasta czyli zarządzaniem drogami publicznymi.

Inwestorem i właścicielem infrastruktury, która zostanie utworzona lub zmodernizowana będzie Miasto. Powstała w wyniku projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna: drogi publiczne nieodpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom.

Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej zostaną przekazane w nieodpłatne użyczenie XXX Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, które jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy i odrębnym podatnikiem podatku VAT. Natomiast w pozostałym zakresie powstała infrastruktura będzie się znajdowała w ewidencji środków trwałych Miasta i nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, gdyż Miasto nie będzie pobierało dochodów w przedmiotowym zakresie.

W ramach projektu zostało również sporządzone Studium Wykonalności. Przygotowane Studium Wykonalności miało na celu zaprezentowanie zasadności realizacji projektu oraz wskazanie optymalnego zakresu projektu, realizowanego przy najkorzystniejszych rozwiązaniach technicznych/organizacyjnych, jak również pokazanie jego wykonalności, w szczególności w aspekcie: finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. Dokument ten miał także wykazać zgodność przyjętych rozwiązań z dokumentami programowymi, politykami UE i kraju oraz wskazać znaczenie projektu dla społeczności lokalnej i regionu. Studium Wykonalności stanowi integralny załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Informacje prezentowane we Wniosku i Studium Wykonalności muszą być tożsame. Sporządzenie Studium Wykonalności jest niezbędne w celu uzyskania dofinansowania projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Miasto ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013...

Czy Miasto ma możliwość odliczenia podatku VAT w stosunku do kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86, ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Miasto nie będzie wykorzystywało wybudowanej w ramach projektu infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z tym powoływany przepis nie ma zastosowania do podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług na potrzeby tej inwestycji.

Miasto zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu nie ma możliwości w żaden sposób odliczenia w całości lub części poniesionego kosztu podatku VAT zarówno w zakresie wykonania inwestycji jak i Studium Wykonalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych Gminy należą sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Poddziałania XXX, złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji. Przedsięwzięcie obejmuje:

 1. Budowę/przebudowę infrastruktury drogowej
 2. Budowę/przebudowę sieci wodociągowej
 3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
 4. Budowę sieci zasilania elektrycznego
 5. Wykonanie oświetlenia pasa drogowego
 6. Przebudowę sieci teletechnicznych
 7. Budowę sieci kanalizacji deszczowej
 8. Przebudowę sieci gazowej

Elementy wymienione w punktach 2-8 znajdują się w pasie drogowym.

Zakupy towarów i usług będą związane z zadaniami własnymi Miasta czyli zarządzaniem drogami publicznymi.

Inwestorem i właścicielem infrastruktury, która zostanie utworzona lub zmodernizowana będzie Miasto. Powstała w wyniku projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna: drogi publiczne nieodpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom.

Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej zostaną przekazane w nieodpłatne użyczenie XXX Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, które jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy i odrębnym podatnikiem podatku VAT. Natomiast w pozostałym zakresie powstała infrastruktura będzie się znajdowała w ewidencji środków trwałych Miasta i nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, gdyż Miasto nie będzie pobierało dochodów w przedmiotowym zakresie.

W ramach projektu zostało również sporządzone Studium Wykonalności. Przygotowane Studium Wykonalności miało na celu zaprezentowanie zasadności realizacji projektu oraz wskazanie optymalnego zakresu projektu, realizowanego przy najkorzystniejszych rozwiązaniach technicznych/organizacyjnych, jak również pokazanie jego wykonalności, w szczególności w aspekcie: finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. Dokument ten miał także wykazać zgodność przyjętych rozwiązań z dokumentami programowymi, politykami UE i kraju oraz wskazać znaczenie projektu dla społeczności lokalnej i regionu. Studium Wykonalności stanowi integralny załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Informacje prezentowane we Wniosku i Studium Wykonalności muszą być tożsame. Sporządzenie Studium Wykonalności jest niezbędne w celu uzyskania dofinansowania projektu.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy wykonaniu inwestycji dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 oraz możliwości odliczenia podatku VAT w stosunku do kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności.

Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VAT oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...).

Umowa użyczenia jest umową uregulowaną przepisami art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność.

Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Według regulacji art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Warunki, których spełnienie powoduje, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza) należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

W odniesieniu do Wnioskodawcy, należy zauważyć, że nieodpłatne użyczenie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - na rzecz XXX Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, w celu realizacji zadań własnych gminy stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności jednostki samorządowej. Zatem nieodpłatne użyczenie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - na rzecz XXX Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w opisanym kształcie sprawy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy o VAT, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zakupy towarów i usług będą związane z zadaniami własnymi Miasta, czyli zarządzaniem drogami publicznymi.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji ani w całości ani w części.

Natomiast w odniesieniu do zakupu dokonywanego przez miasto, dot. sporządzenia Studium Wykonalności dla projektu, stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego - na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy - uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca we wniosku jednoznacznie wskazał, że w ramach projektu zostało również sporządzone Studium Wykonalności, które stanowi integralny załącznik o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, a informacje prezentowane we Wniosku i Studium Wykonalności muszą być tożsame. Ponadto Studium Wykonalności jest niezbędne w celu uzyskania dofinansowania projektu.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT w związku z przygotowaniem Studium Wykonalności nie jest spełniony, ponieważ wydatki poniesione na potrzeby realizacji projektu, w tym również na przygotowanie Studium Wykonalności, nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie ma również możliwości odliczenia podatku VAT w stosunku do kosztów związanych z wykonaniem Studium Wykonalności.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.