IBPP2/443-1167/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami nabywanymi przez Parafię w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP2/443-1167/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami nabywanymi przez Parafię w związku z realizacją projektu pn. „... ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami nabywanymi przez Parafię w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Parafa Rzymsko-Katolicka złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 4 "Leader", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów na realizację projektu pn. "...".

Celem operacji jest ocalenie od zniszczenia zabytkowego hełmu na wieży kościoła, zachowanie i ocalenie miejsca pamięci lokalnej społeczności, ochrona dorobku kulturowego, promocja roli lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu postaw przywiązania do „małej ojczyzny”, zwiększenie walorów estetycznych przestrzeni publicznej gminy oraz poszerzenie jej atrakcyjności turystycznej, integracja społeczeństwa miejskiego wokół wspólnego przedsięwzięcia.

Hełm na wieży stanowi element świadomości historycznej, spełnia funkcje estetyczne krajobrazu miejskiego i prezentuje dorobek kulturowy gminy.

Realizacja projektu pozwoli zachować i przywrócić wartość zabytku, związanego z silnymi więziami emocjonalnymi mieszkańców pielęgnujących miejscową tradycję i historię. Przyczyni się do wzrostu liczby zachowanych i odnowionych oraz oznakowanych elementów lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Renowacja hełmu na wieży przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i estetyki powierzchni przestrzeni publicznej. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w duchu ekumenicznego współdziałania i przyczyni się do integracji lokalnej społeczności wokół przedsięwzięcia ratowania spuścizny przodków. Odnowienie hełmu na wieży usunie podnoszone przez społeczność lokalną obawy zniszczenia miejsca pamięci. Jest to zadanie publiczne wykonane we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność a po zrealizowaniu projektu zwiększy majątek własny Parafii Rzymsko-Katolickiej.

Parafia Rzymsko-Katolicka nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane przez Parafię na potrzeby opisanego we wniosku projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami nabywanymi przez Parafię w ramach realizacji projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane pismem z 11 grudnia 2014 r.).

Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca Parafa Rzymsko-Katolicka złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 4 "Leader", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów na realizację projektu pn. " ... ".

Celem operacji jest ocalenie od zniszczenia zabytkowego hełmu na wieży kościoła, zachowanie i ocalenie miejsca pamięci lokalnej społeczności, ochrona dorobku kulturowego, promocja roli lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu postaw przywiązania do „małej ojczyzny”, zwiększenie walorów estetycznych przestrzeni publicznej gminy oraz poszerzenie jej atrakcyjności turystycznej, integracja społeczeństwa miejskiego wokół wspólnego przedsięwzięcia. Parafia Rzymsko-Katolicka nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane przez Parafię na potrzeby opisanego we wniosku projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami nabywanymi przez Parafię w związku z projektem pn. „ ...”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP2/443-1166/14/AB | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP1/443-740/14-4/MH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.