IBPP2/443-1142/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania PROW 2007-2013 „Funkcjonowanie lokalnych grup działania”
IBPP2/443-1142/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT dotyczącego zrealizowanego projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT dotyczącego zrealizowanego projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych posiadającym osobowość prawną. Obszarem działania jest teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytorium innych państw.

Celem statutowym OSP jest:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk,
 3. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
 4. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP.

OSP w dniu 8 września 2014 r. złożyło do LGD Stowarzyszenie wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizacji operacji " ...".

Projekt operacji dotyczy zakupu mundurów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej i ma na celu aktywizację środowiska wiejskiego a w szczególności dzieci i młodzież. Jednostka OSP wykonująca swoje zadania w ramach działalności statutowej jest jednocześnie organizacją pozarządową inspirującą lokalną społeczność do działalności społecznej, kulturowej a także oświatowej. Remiza strażacka pełni również rolę świetlicy wiejskiej i jest bardzo ważnym ośrodkiem życia społecznego w którym odbywają się wszelkie spotkania, zebrania oraz uroczystości związanych z funkcjonowaniem lokalnego środowiska.

Obecnie największym problemem utrudniającym szeroką i nieograniczoną działalność OSP oraz jej integrację ze społecznością wiejską jest brak mundurów reprezentacyjnych dla strażaków ochotników. Planowane do zakupu mundury reprezentacyjne w ilości 19 szt. przeznaczone będą dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej i wykorzystane będą w uroczystościach, imprezach, spotkaniach kultywujących miejscowe i lokalne tradycje, obrzędy i zwyczaje. Strażacy (ochotnicy) z D są animatorami uroczystości zarówno religijnych, narodowych jak również wydarzeń promocyjno-kulturalnych oraz rekreacyjno - sportowych. W ramach stałej współpracy strażaków z miejscową Parafią uświetniają swoją mundurową asystą procesję na święto Bożego Ciała, trzymają straż przy Grobie Pańskim w Święta Wielkanocne uczestniczą w obchodach świąt narodowych.

Dzięki uczestniczeniu w w/w imprezach Strażacy podtrzymują tradycje, przypominają młodzieży o historii najbliższego regionu Wnioskodawcy. Wszystkie działania podejmowane przez OSP nie tylko uczą młodzież i dzieci ale zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego kultywowania obrzędów, zwyczajów a zarazem do podtrzymywania więzi międzypokoleniowej i utożsamiania się z miejscem zamieszkania. Wizerunek zewnętrzny OSP ma olbrzymi wpływ na prestiż, rangę oraz frekwencję organizowanych imprez. Swoim postępowaniem i wyglądem zewnętrznym przyciągają młodzież, która chętnie angażuje się do prac społecznych i wstępuje w szeregi OSP a tym samym przyczyniają się do rozwoju aktywności ogółu społeczności lokalnej. OSP aktywizuje młodzież do pomocy w organizacji licznych imprez kultywujących lokalne tradycje oraz udziela się aktywnie w różnych inicjatywach dotyczących profilaktyki bezpieczeństwa w szkołach oraz przedszkolach. Istnieje realna szansa na to by w niedalekiej przyszłości przy OSP w D powstała kobieca (młodzieżowa) sekcja pożarnicza.

Realizacja operacji przyczyni się do aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania.

Produktem operacji będzie zakup 19 szt. mundurów reprezentacyjnych, rezultatami operacji będą:

 • wzrost zaangażowania młodzieży w życie społeczne i kulturalne wsi poprzez wstępowanie do OSP,
 • upowszechnianie lokalnych obrzędów, tradycji, zwyczajów poprzez asystę OSP w wielu lokalnych imprezach, uroczystościach, wydarzeniach,
 • aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację przez OSP imprez i wydarzeń kulturalnych,
 • wzrost poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Wskaźniki mierzone będą poprzez:

 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej z udziałem OSP w uroczystościach o charakterze kulturalnym,
 • umieszczanie na stronach internetowych, np.: G, Gminy L informacji dotyczących planowanych przez OSP przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych,
 • dodatkowym wskaźnikiem będzie faktura za zakupione umundurowanie.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Dokonywane zakupy na potrzeby realizacji operacji nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

OSP występując z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju uwzględniło w budżecie operacji podatek VAT jako koszt kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją operacji pn. „ ...” realizowanej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją operacji pn. „ ...” realizowanej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca złożył do LGD Stowarzyszenie wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizacji operacji " ...". Projekt operacji dotyczy zakupu mundurów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w D i ma na celu aktywizację środowiska wiejskiego a w szczególności dzieci i młodzieży. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Dokonywane zakupy na potrzeby realizacji operacji nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „ ...”. Konsekwentnie Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1291/14/EK | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/443-456/14/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.