IBPP2/443-1055/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia i otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.
IBPP2/443-1055/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. basen
  2. odliczenia
  3. odliczenie podatku
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 października 2014r. (data wpływu 23 października 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Dnia 27.01.2012 r. Wnioskodawczyni złożyła za pośrednictwem lokalnej grupy działania Stowarzyszenie ZZZ wniosek o przyznanie pomocy finansowej z osi 4 leader w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tytuł operacji: "...". Celem ww. operacji jest podniesienie jakości (atrakcyjności) świadczonych usług turystycznych i rekreacyjnych. Realizacja ww. zadania wpłynie na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obiektu oraz miejscowości X, wpłynie także na poprawę infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców X. Z wybudowanego basenu będą korzystać nieodpłatnie zarówno mieszkańcy lokalnej społeczności jak i turyści. Koszty poniesione na ten projekt będą podlegały refundacji na podstawie złożonego wniosku o płatność oraz przedstawionych faktur/rachunków.

Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT 7, ponieważ korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Zakup usług i towarów związanych z realizacją przedmiotowej operacji (budowa basenu) udokumentowane są fakturami VAT i rachunkami. Zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawczynię do czynności opodatkowanych VAT.

Gospodarstwo agroturystyczne, w którym realizowany jest projekt Wnioskodawczyni prowadzi wspólnie ze swoim mężem (rolnik) - gospodarstwo jest wspólną własnością. Mąż Wnioskodawczyni również nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, ponieważ korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na budowę przedmiotowego basenu. Termin realizacji projektu (operacji) od złożenia wniosku tj. od dnia 27.01.2012 r. do złożenia wniosku o płatność tj. do dnia 31.12.2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia i otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu...

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia i otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowiła suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast ww. przepis, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że dnia 27.01.2012 r. Wnioskodawczyni złożyła za pośrednictwem lokalnej grupy działania Stowarzyszenie ZZZ wniosek o przyznanie pomocy finansowej z osi 4 Leader w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tytuł operacji: " ..." celem ww. operacji jest podniesienie jakości (atrakcyjności) świadczonych usług turystycznych i rekreacyjnych. Realizacja ww. zadania wpłynie na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obiektu oraz miejscowości X, wpłynie także na poprawę infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców X. Z wybudowanego basenu będą korzystać nieodpłatnie zarówno mieszkańcy lokalnej społeczności jak i turyści. Koszty poniesione na ten projekt będą podlegały refundacji na podstawie złożonego wniosku o płatność oraz przedstawionych faktur/rachunków.

Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, ponieważ korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Zakup usług i towarów związanych z realizacją przedmiotowej operacji (budowa basenu) udokumentowane są fakturami VAT i rachunkami. Zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez wnioskodawczynię do czynności opodatkowanych VAT.

Gospodarstwo agroturystyczne, w którym realizowany jest projekt Wnioskodawczyni prowadzi wspólnie ze swoim mężem (rolnik) - gospodarstwo jest wspólną własnością. Mąż Wnioskodawczyni również nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, ponieważ korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawczyni jednoznacznie wskazała, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie składa deklaracji VAT-7, a zatem zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących podatek należny.

W świetle powyższego, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „ ...”.

W konsekwencji Wnioskodawczyni nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawczyni nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawczyni jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabywanych towarów bądź usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.