IBPP2/443-1027/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w zakresie działania „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”
IBPP2/443-1027/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w zakresie działania „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w zakresie działania „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie prowadzi działalność mającą na celu pozyskiwanie funduszy dla rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013" w ramach środka 4.2, pn.; „...”. Stowarzyszenie jest organizacją członkowską, wyłącznie statutową. Koszty kwalifikowalne dotyczące dotacji księgowane są łącznie z podatkiem VAT, ponieważ Stowarzyszenie nie odlicza VAT-u naliczonego od kosztów kwalifikowanych. W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność interpretacji dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odliczenia poniesionego podatku VAT Stowarzyszenie jest zobligowana do uzyskania takiej interpretacji. Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze podatników VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest finansowane ze składek członkowskich i dofinansowań. Koszty bieżące w ramach, których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT są niezbędne do realizacji zadań wynikających z Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.2 w zakresie działania „Wsparcie na rzecz Współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętego Osią 4. Wydatki jakie poniósł Wnioskodawca w związku z realizacją projektu to: wydatki związane z realizacją wizyty studyjnej: transport, noclegi, wyżywienie, wydatki związane z organizacją Imprezy „...” (występy zespołów muzycznych, wynajem nagłośnienia, sceny i namiotu, organizacja konkursu kulinarnego), wynagrodzenia dla zleceniobiorców, zakup gadżetów promocyjnych, koszty usług bankowych i pocztowych, opracowanie i wydruk przewodnika. Efektami realizacji przedmiotowego projektu jest współpraca pomiędzy lokalnymi grupami rybackimi poprzez wymianę informacji i doświadczeń, zdobywanie wiedzy i promocja obszarów zależnych od rybactwa. Jednocześnie Stowarzyszenie oświadcza, że towary i usługi nabywane w ramach programu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Okres realizacji projektu: rok 2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących realizacji operacji w zakresie działania „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność Stowarzyszenia związana z realizacją operacji w ramach działania „Wsparcie na rzecz Współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” nie będzie miała jakiegokolwiek związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec powyższego Stowarzyszenie nie będzie mieć możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność mającą na celu pozyskiwanie funduszy dla rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.2, pn.; „...”. Stowarzyszenie jest organizacją członkowską, wyłącznie statutową. Koszty kwalifikowalne dotyczące dotacji księgowane są łącznie z podatkiem VAT, ponieważ Stowarzyszenie nie odlicza VAT-u naliczonego od kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podatników VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest finansowane ze składek członkowskich i dofinansowań. Towary i usługi nabywane w ramach programu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP1/443-593/14/AW | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/443-154/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.