IBPP1/4512-656/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IBPP1/4512-656/15/ALinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 października 2015r. (data wpływu 20 października 2015 r.) oraz z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 października 2015 r. znak BWP.040.4.2015 będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 października 2015 r. Nr IBPP1/4512-656/15/AL oraz pismem z 29 października 2015 r. znak xxx będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 października 2015 r. Nr IBPP1/4512-656/15/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, na realizację Projektu pn. „...” (zwanego dalej „Projektem”). Projekt jest kontynuacją informatyzacji Urzędu Miasta rozpoczętej wdrożeniem systemu S. oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania K. 2000. Ma na celu zwiększenie dostępności oraz ilości usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną przez UM, podniesienie konkurencyjności Gminy wśród innych jednostek poprzez podniesienie standardu oferowanych usług, a także wzrost konkurencyjności regionu poprzez nowoczesne usługi, z których korzystać będą odbiorcy z całego kraju i z zagranicy. Dzięki projektowi podniesiona zostanie efektywność funkcjonowania Urzędu Miasta, nastąpi pozytywne oddziaływanie na sytuację podmiotów gospodarczych, pozytywne oddziaływanie na rynek pracy, pozytywne oddziaływanie na procesy inwestycyjno-budowlane. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu: 31 października 2015 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę - Urząd Miasta i obejmuje:

 1. Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania o kolejne moduły (tzw. back-office: system wspomagający wewnętrzne procesy administracyjne w Urzędzie);
 2. Wdrożenie aplikacji GIS (tzw. back office: aplikacja wspomagająca pracowników UM w zakresie przeglądania, edycji i zarządzania posiadanym zasobem mapowym- ewidencji ulic i numerów adresowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego);
 3. Wdrożenie portalu mapowego (tzw. front office: strona internetowa prezentująca posiadane zasoby mapowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego);
 4. Uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej (tzw. front office: strona www pozwalająca zalogowanym klientom zewnętrznym uzyskanie dostępu do bazy danych o ich aktualnych zobowiązaniach w stosunku do UM wraz z możliwością dokonywania transakcji płatniczych on-line tychże należności);
 5. Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do utworzenia środowiska aplikacyjnego dla zakupionego oprogramowania w Projekcie (zestawy komputerowe, serwery, macierze, biblioteki taśmowe, przełączniki ups);
 6. Szkolenia pracowników UM z zakresu obsługi zakupionych aplikacji i sprzętu informatycznego.

Wniosek o dofinansowanie Projektu Gmina złożyła w 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Projekt znalazł się na liście rezerwowej, co spowodowało, że Gmina w latach 2012-2014 realizowała poszczególne zadania Projektu etapowo - w miarę posiadania środków własnych.

Na dzień 31 lipca 2015 r. zrealizowano:

 1. Częściową rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (nowe moduły: „Utrzymanie Czystości i Porządku w Gminach” oraz „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych”, nowy submoduł „Dodatek energetyczny”, rozbudowa funkcjonalności modułów: „Gospodarowanie mieniem komunalnym”),
 2. Aplikację GIS w wersji ograniczonej- pozbawionej części funkcjonalności,
 3. Zakupiono część sprzętu informatycznego (zestawy komputerowe, serwer),
 4. Przeszkolono część pracowników UM.

Wszystkie operacje finansowe (płatności) dokonane zostały przez Gminę. Również wszystkie faktury, dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w związku z informatyzacją Urzędu (realizacją Projektu) wystawione zostały na rzecz Gminy. Zakupiony sprzęt, aplikacje, licencje stanowią majątek Gminy, wykorzystywany na terenie Urzędu Miasta.

Z uwagi na przesunięcie w 2015 r. Projektu z listy rezerwowej na listę główną i otrzymaniem dofinansowania (umowa o dofinansowanie z Województwem jest w trakcie kontraktacji) Gmina zamierza dokończyć Projekt i zrealizować:

 1. Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania o submoduł „Rejestracja nakazów komorniczych”,
 2. Rozbudowę aplikacji GIS do pełnej funkcjonalności,
 3. Wdrożenie portalu mapowego,
 4. Uruchomienie Platformy Płatniczo – informacyjnej,
 5. Zakupy pozostałego sprzętu informatycznego (macierze, biblioteki taśmowe, przełączniki ups),
 6. Szkolenia pracowników UM w zakresie planowanego do zakupienia sprzętu i aplikacji.

Gmina nie wykonywała, ani nie zamierza wykonywać żadnych czynności opodatkowanych, związanych z oprogramowaniem i sprzętem zakupionym i sfinansowanym w ramach Projektu.

W uzupełnieniu wniosku z 15 października 2015r. Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji Projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości, ani w części podatku VAT naliczanego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji Projektu „...”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1) lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 oraz art. 88 ust. 4 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług (warunek podmiotowy) oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tj. takich, które podlegają podatkowi VAT i nie są od niego zwolnione (warunek przedmiotowy).

W sprawie objętej niniejszym wnioskiem, warunek przedmiotowy nie został spełniony.

Jakkolwiek bowiem jednostki samorządu terytorialnego są co do zasady podatnikami podatku od towarów i usług (warunek podmiotowy), to jednak wyłącznie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny (np. czynności sprzedaży, zamiany, wynajmu, dzierżawy). Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, a tym samym Urząd Miasta realizujący zadania własne Gminy, nie są podatnikami podatku VAT stosownie do przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami. Ponieważ zakupione towary i usługi w związku z realizacją Projektu będą wykorzystywane przez Gminę wyłącznie przy wykonywaniu czynności urzędowych, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując, mając na uwadze przytoczone powyżej argumenty oraz fakt, że:

 1. Infrastruktura (oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny), powstała na skutek realizacji Projektu, służyć będzie Urzędowi Miasta tj. jednostce pomocniczej, na potrzeby wykonywania zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz obsługi techniczno - organizacyjnej gmin,
 2. Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą (oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny) sfinansowaną w ramach ww. Projektu. Nabyte usługi związane z realizacją przedstawionych we wniosku zadań, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, na realizację projektu pn.: „...”. Projekt jest kontynuacją informatyzacji Urzędu Miasta rozpoczętej wdrożeniem systemu S. oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania K. 2000. Ma na celu zwiększenie dostępności oraz ilości usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną przez UM, podniesienie konkurencyjności Gminy wśród innych jednostek poprzez podniesienie standardu oferowanych usług, a także wzrost konkurencyjności regionu poprzez nowoczesne usługi, z których korzystać będą odbiorcy z całego kraju i z zagranicy. Dzięki projektowi podniesiona zostanie efektywność funkcjonowania Urzędu Miasta, nastąpi pozytywne oddziaływanie na sytuację podmiotów gospodarczych, pozytywne oddziaływanie na rynek pracy, pozytywne oddziaływanie na procesy inwestycyjno – budowlane. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu: 31 października 2015 r. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie ww. Projektu w 2012r.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, przedmiotowy Projekt znalazł się na liście rezerwowej, co spowodowało, że Wnioskodawca w latach 2012-2014 realizował poszczególne zadania Projektu etapowo - w miarę posiadania środków własnych.

Z uwagi na przesunięcie w 2015 r. Projektu z listy rezerwowej na listę główną i otrzymaniem dofinansowania (umowa o dofinansowanie z Województwem Śląskim jest w trakcie kontraktacji) Wnioskodawca zamierza dokończyć Projekt. Ponadto wszystkie operacje finansowe (płatności) dokonane zostały przez Wnioskodawcę. Również wszystkie faktury, dokumentujące zakup towarów i usług nabytych w związku z informatyzacją Urzędu (realizacją Projektu) wystawione zostały na rzecz Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie wykonywał, ani nie zamierza wykonywać żadnych czynności opodatkowanych, związanych z oprogramowaniem i sprzętem zakupionym i sfinansowanym w ramach Projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT nie wykonywała, ani nie zamierza wykonywać żadnych czynności opodatkowanych, związanych z oprogramowaniem i sprzętem zakupionym i sfinansowanym w ramach Projektu.

Zatem mając na uwadze opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia zarówno w całości jak i w części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji Projektu pn.: „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1571/14/MS | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPTPP3/4512-401/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-296/15/KM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-656/15/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.