IBPP1/4512-63/15/MG | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Uczniowski Klub Sportowy.
IBPP1/4512-63/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 10 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pt. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 10 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uczniowski Klub Sportowy (UKS) „...” jest dobrowolnym, zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. UKS w lipcu 2014 roku złożył do Stowarzyszenia G. wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty” wdrażanych za pośrednictwem LGD „G... pt. „...”.

Celem operacji jest promocja i organizacja aktywnego trybu życia, stworzenie mieszkańcom warunków do rekreacji oraz popularyzacja sportu poprzez budowę boiska do piłki siatkowej plażowej oraz przeprowadzenie warsztatów sportowych.

Uchwałą Rady LGD G. uznano, że ww. wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i mieści się w limicie środków przeznaczonych na działanie: „Małe projekty” w naborze VIII/2014.

W ramach realizowanej operacji Przy Szkole Podstawowej w S. powstanie boisko do siatkówki plażowej. Na placu 24x14 m będzie wyznaczone boisko (plac gry) o wymiarach 8x16 m zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Statkowej o nawierzchni piaskowej. Zostanie ono w pełni wyposażone w sprzęt sportowy czyli zamontowane zostaną słupki z osłonami, siatka i wyznaczone specjalnymi taśmami linie. Całość będzie ogrodzona piłkochwytami o wys. 4 m. Boisko dostępne będzie bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców LGD

W celu wybudowania boiska zaplanowano zakup wyposażenia i wykonanie następujących prac:

 1. Przygotowanie podbudowy boiska o powierzchni 14x24m -1 usługa wraz z niezbędnym materiałem
 2. 2.Wykonanie w ramach pracy własnej; opaski boiska w tym celu zakupione zostaną: obrzeża - 76 szt., cement- 200 kg, piasek -1 tona
 3. 3.wypełnienie boiska 14x24m piaskiem o grubości warstwy 25 cm - 1 usługa
 4. 4.zakup 2m3 betonu z transportem -1 usługa
 5. 5.Zakup sprzętu do siatkówki plażowej - 1 zestaw, (2 osłony i 2 słupki do siatkówki +2 tuleje mocujące słupki + siatka do siatkówki + linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej 8x16m w komplecie ze śledziami do mocowania)
 6. 6.Piłkochwyty - zakup siatki ochronnej i słupów -1 zestaw (siatka ochronna 14+24+14m+słupy 14 szt.)
 7. 7.Zakup siatki ogrodzeniowej ze słupkami i furtką ogrodzeniową - 1 zestaw (33 m siatki ogrodzeniowej wys. 150 cm +12 szt. słupków furtka ogrodzeniowa 90x150 cm.)
 8. 8.Zakup 80 szt. ażurów betonowych - usługa wraz z transportem.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także bezkosztowo, w ramach pracy własnej warsztaty sportowe.

W fakturach dokumentujących zakupy jako nabywca figurować będzie UKS. Faktury będą przedstawione do refundacji.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Małego Projektu nie będą wykorzystywane przez UKS do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Okres realizacji projektu to luty - marzec 2015 rok

UKS nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz nie składa deklaracji VAT-7. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji kosztów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Uczniowski Klub Sportowy ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pt. „...” w związku z realizacją działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczniowski Klub Sportowy nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach przedmiotowej operacji tj. „...” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW2007-2013 dla małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca w lipcu 2014 roku złożył do Stowarzyszenia G. wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty” wdrażanych za pośrednictwem LGD „G” pt. „”. W związku z realizacją operacji zaplanowano zakup wyposażenia i wykonanie następujących prac:

 1. Przygotowanie podbudowy boiska o powierzchni 14x24m -1 usługa wraz z niezbędnym materiałem
 2. Wykonanie w ramach pracy własnej; opaski boiska w tym celu zakupione zostaną: obrzeża - 76 szt., cement- 200 kg, piasek -1 tona
 3. wypełnienie boiska 14x24m piaskiem o grubości warstwy 25 cm - 1 usługa
 4. zakup 2m3 betonu z transportem -1 usługa
 5. Zakup sprzętu do siatkówki plażowej - 1 zestaw, (2 osłony i 2 słupki do siatkówki +2 tuleje mocujące słupki + siatka do siatkówki + linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej 8x16m w komplecie ze śledziami do mocowania)
 6. Piłkochwyty - zakup siatki ochronnej i słupów -1 zestaw (siatka ochronna 14+24+14m+słupy 14 szt.)
 7. Zakup siatki ogrodzeniowej ze słupkami i furtką ogrodzeniową - 1 zestaw (33 m siatki ogrodzeniowej wys. 150 cm +12 szt. słupków furtka ogrodzeniowa 90x150 cm.)
 8. Zakup 80 szt. ażurów betonowych - usługa wraz z transportem.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także bezkosztowo, w ramach pracy własnej warsztaty sportowe.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano wyżej warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów i usług z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sytuacji warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji pt. . „...” nie jest spełniony, ponieważ nabyte towary i usługi nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto efekt operacji czyli boisko do piłki siatkowej dostępne będzie bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców LGD G.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi związane z realizacją operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT i będą udostępniane bezpłatnie. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny lub zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1072/14/BK | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-85/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.